Educaţia integrată în învăţământul preşcolar şi primar

Despre program

Educație integrată în învățământul primar și preșcolar este o specializare cu caracter integrativ, având deschideri teoretice, metodologice și aplicative către o serie de domenii științifice cum sunt: psihologia (psihologia școlară și psihologia vârstelor prin raportarea comparativă a copilului deficient la reperele psihogenetice și psihodinamice tipice, etc., psihodiagnoza, în ceea ce privește depistarea precoce, încadrarea corectă în tipologii și grade de deficiență, stabilirea de instrumente și proceduri adecvate de evaluare) sociologia și asistența socială (aspectele privind integrarea educațională, socială, profesională, sociologia familiei, protecția și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, etc.) Științele medicale (cu precădere în definirea etiologiei deficiențelor și a asocierii terapiilor medicale cu cele psihopedagogice).

„Obiectul” de activitate al absolvenților noștri îl constituie persoanele cu diferite categorii de dizabilități (intelectuale, neuromotorii, senzoriale, de comportament, de limbaj, etc.), aplicarea în activitatea cu aceștia a celor mai adecvate metodologii generale și specifice de recuperare/compensare, de instruire úi pregătire pentru integrarea în mediul socioprofesional, de dezvoltare a autonomiei personale și sociale. Dimensiunea practică a studiilor este reflectată în modul sistemic în care este concepută și realizată practica în școli și în unități care au ca obiect de activitate copilul cu dizabilități, copiii cu dificultăți de învățare, cu cerințe educative speciale.

Studenții învață să abordeze problemele speciale ale acestor persoane dintr-o perspectivă umanistă, în direcția satisfacerii adecvate a necesităților de recuperare –educare –socializare. În stabilirea competențelor care trebuie formate la nivelul personalității profesionale a studenților ne-am raportat la realitățile obiective existente în spațiul școlar românesc și european ce reclamă profesori bine pregătiți, capabili să ofere soluții multiplelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice, părinții și în mod deosebit copiii, alte instituții decât cele școlare dar care integrează diferitele forme de realizare a educației speciale.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilități
 • Intervenția timpurie
 • Principii psihopedagogice în educația integrată
 • Psihopedagogia familiei copilului cu disabilități
 • Integrarea educațională a copiilor supradotați
 • Disciplină opțională I
 • Dizabilități mintale – adaptări curriculare
 • Dizabilități senzoriale – adaptări curriculare
 • Evaluarea copilului cu CES
 • Terapii educațional corective în logopedie
 • Disciplină opțională II
 • Managementul organizațiilor școlare
 • Metodologia cercetării în Științele Educației
 • Incluziunea școlară a copiilor cu dificultăți de învățare
 • Educația și protecția pentru drepturile copilului
 • Practica de specialitate
 • Disciplină opțională III
 • Managementul incluziunii
 • Asistență psihopedagogică în orientarea școlară și profesională
 • Terapia ocupațională și incluziunea
 • Multimedia în educație
 • Disciplină opțională IV
 • Elaborarea și finalizarea lucrării de dizertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

str. Primăriei, nr. 36, Oradea, 410209

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer