Despre program

Misiunea programului de studii de licenţă este de a forma specialişti în domeniul ingineriei electrice cu competenţe în activitatea de proiectare, construcţie şi exploatare privind echipamentele şi sistemele electromecanice. Optimizarea echipamentelor şi sistemelor electromecanice în sensul reducerii consumurilor energetice şi asigurarea calității energiei electrice şi a mediului este o altă componentă formativă importantă a absolvenţilor noştri, care răspunde nevoilor stringente ale societăţii omeneşti confruntată cu probleme energetice şi de mediu. Disciplinele propuse în planul de învăţământ al specializării de licenţă urmăresc completarea şi aprofundarea cunoştințelor fundamentale privind instalaţiile şi echipamentele electromecanice. În pregătirea teoretică şi practică a studenţilor sunt prevăzute discipline care realizează conexiunea domeniului ingineriei electrice, cu domeniul ingineriei mecanice şi cu domeniile informaticii, electronicii de putere, sistemelor de măsurare, etc., contribuind la dobândirea de către absolvenții a competenţelor şi abiliţăţilor necesare pentru a răspunde cerinţelor de pe piaţa muncii şi posibilitatea adaptării la evoluţia structurală a mediului industrial românesc şi european.

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Specializare
Sisteme electrice
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Introducere în ingineria calculatoarelor și a programării
 • Fizică
 • Grafică asistată de calculator I
 • Chimie generală
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Metode și procedee tehnologice
 • Limbă străină I
 • Educație fizică I Matematici speciale
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Grafică asistată de calculator II
 • Rezistența materialelor și organe de mașini
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Metode de calcul pentru ingineri
 • Limbă străină II
 • Educație fizică II
 • Metode numerice
 • Măsuri electrice și electronice I
 • Electronică analogică și digitală I
 • Teoria circuitelor electrice I
 • Comunicare profesională
 • Grafuri de legătură în electrotehnică
 • Limbă străină III
 • Educație fizică III
 • Teoria circuitelor electrice II
 • Mașini electrice I
 • Electronică analogică și digitală II
 • Materiale electrotehnice
 • Măsuri electrice și electronice II
 • Practică I
 • Limba străină IV
 • Tehnici de programare
 • Tehnologii electrice
 • Educație fizică IV
 • Proiectarea asistată de calculator în ingineria electrică
 • Mașini electrice II
 • Mașini electrice II – Proiect
 • Supraconductori și sisteme supraconductoare
 • Echipamente electrice
 • Teoria sistemelor și reglaj automat
 • Servosisteme
 • Pachet opționale I (Tehnica microundelor
 • Controlul proceselor industriale)
 • Pachet opționale II (Convertoare staticce
 • Microcontroloare și sisteme integrate)
 • Limbă străină V
 • Acționări electrice I
 • Instalații electrice industriale și rezidențiale
 • Convertoare electromagnetice
 • Marketing și management în ingineria electrică
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Economie generală
 • Asigurarea calității în sistemele electrice
 • Sisteme energetice
 • Limbă străină VI
 • Sisteme de telecomunicații
 • Rețele de calculatoare
 • Acționări electrice speciale
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Compatibilitate electromagnetică – Proiect
 • Tehnici de testare și diagnoză în sisteme electrice
 • Producerea
 • transportul și distribuția energiei electrice
 • Echipamente pentru electrotehnologii neconvenționale
 • Legislație europeană în inginerie electrică
 • Pachet opționale I (Echipamente pentru încălzire
 • ventilație și aer condiționat
 • Aparatură electrică utilitară)
 • Pachet opționale II (Proiectarea sistemelor electrice industriale
 • Software în timp real)
 • Discipline facultative (Instalații industriale
 • Știința muncii și resurse umane)
 • Tehnici moderne de comutație
 • Energetică industrială și surse neconvenționale de energie
 • Tehnologii cu microunde
 • Utilizarea energiei electrice
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Pachet opționale III (Modelarea și simularea mașinilor electrice
 • Calitatea energiei electrice)
 • Pachet opționale IV (Tracțiune electrică
 • Vehicule hibride)
 • Examen de diplomă
 • Protecția industrială la perturbații și competiții neloiale

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației cu extensia la Beiuș oferă un program de licență IF.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer