Construcţii inteligente şi sustenabile

Despre program

Misiunea programului de master „Construcții inteligențe și sustenabile” (acronim: CIS) constă în principal în formarea de cercetători-proiectanți capabili sムasigure viitorul indomeniul construcțiilor și dezvoltării durabile care sムdeținムcunoștințele, competențele si abilităţile necesare pentru a putea contribui la dobândirea unor rezultate competitive pe piața internムși internaţională la instituțiile sau firmele în cadrul căƒrora vor activa.

Scopul fundamental declarat al acestui program de studii universitare de master este acela de a oferi cea mai bunムformare la nivel universitar de master în domeniul Ingineriei civile, astfel încât, prin competențele dobândite, absolvenții CIS să răƒspundムcerințelor de pe piața europeană a muncii și a activităţilor de cercetare-dezvoltare națională și internaționalăƒ, fiind capabili sムîndeplinească sarcinile operaționale specifice următoarelor ocupații posibile conform COR.

Misiunea programului de studii universitare de master „Construcții inteligente si sustenabile” răƒspunde în primul rând nevoilor specifice de educație și de formare profesională de bază în domeniul construcțiilor și dezvoltării durabile, în conformitate cu cerintele pieței muncii, programul îndeplinind acest scop prin satisfacerea nevoilor specifice la un standard de calitate care permite atât individului, cât și societăţii, sムdevin㠃performanţi într-un mediu globalizat și globalizant, caracterizat prin competiție și dinamism acerbe.

Programul de studii „Construcții inteligențe și sustenabile” își propune așadar, să fie un promotor în lansarea ideilor novatoare, sムmarcheze traiectoriile cercetăƒrii inginerești de profil, să influențeze, prin demersurile sale științifice materializate în elaborarea unor studii, căƒrti, monografii, tratate, articole de specialitate etc., dezvoltarea economico-social㠃a României și aprofundarea integrării sale europene.

Ocupații posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

Ocupatii posibile conform COR: Cercetăƒtor în Construcții Civile, Industriale și Agricole; Cercetător în ecologie și protecția mediului; Director departament cercetare-dezvoltare; Director filială cercetare-proiectare; Director general institut național de cercetare-dezvoltare; Director proiect; Director tehnic; Director unitate de învăţământ; Director/ director executiv conformitate; Profesor în învăţământul liceal, postliceal; Profesor în învăţământul profesional și de maiștri; Responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare; Şef atelier cercetare-proiectare; Şef formație cercetare-dezvoltare; Şef proiect cercetare-proiectare; Şef proiect/ program; Şef secție cercetare-proiectare; Proiectant inginer construcții.

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă și instalații
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Tehnici moderne de reabilitare a construcţiilor
 • Sustenabilitatea în construcţii
 • Energii neconvenţionale folosite în construcţi
 • Procedee de reabilitare higrotermică a construcţiilor
 • Acţionări specifice clădirilor inteligente
 • Modele de apreciere a sustenabilităţii construcţiilor noi şi reabilitate
 • Instalaţii eficiente în clădiri
 • Metode de apreciere a performanţei energetice
 • Managementul calităţii şi siguranţa în construcţii
 • Managementul securității clădirilor civile
 • Clădiri pasive şi clădiri cu energie zero
 • Structuri inteligente
 • Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie
 • Elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer