Măsurători terestre şi cadastru

Despre program

Specializarea Măsurători trestre și cadastru din cadrul facultății reprezintă o secție ai căror absolvenți își vor găsi ușor de lucru pe piață muncii; cererea de specialiști în cadastru este mare și existența specializării este pe deplin justificată. După decembrie 1989, s-a realizat o schimbare fundamentală în organizarea politică juridică a societății noastre. S-a revenit la regimul juridic de circulație al terenurilor pe principiile libertății contractuale a consensualismului, în bază Constituției României din anul 1991. Programul de învățământ al specializării este de 4 ani, cursuri de zi, profilul fiind ingineri în cadastru. Specializarea este acreditata din anul 2001. În urmă elaborării „Legii cadastrului” din 1996, se simte o nevoie acută de specialiști în domeniul cadastru, geodezie și topografie.

Domeniu de licenta/master
Inginerie geodezică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Topografie
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Analiză matematică
 • Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice
 • Fizica instrumentelor optice
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare - aplicată în construcţii şi geodezie
 • Desen tehnic
 • Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Instrumente geodezice şi metode de măsurare
 • Matematici speciale
 • Curs general de construcţii
 • Amenajarea teritoriului şi urbanism
 • Infografică
 • Discipline facultative (Psihologia educaţiei
 • Integrare europeană
 • Pedagogie - Integrare europeană
 • Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)
 • Cadastru general
 • Topografie
 • Instrumente geodezice şi metode de măsurare
 • Compensarea datelor geodezice şi statistică
 • Geodezie fizică
 • Infografică
 • Limba străină
 • Practică
 • Automatizarea lucrărilor topografice
 • Proiecţii cartografice
 • Construcţii hidrotehnice şi amenajări complexe
 • Discipline opționale (Pachetulu 1/2/3
 • Educaţie fizică şi sport)
 • Discipline facultative (Pedagogie - Teoria şi metodologia instruirii+ Teoria şi metodologia evaluării
 • Didactica specialităţii)
 • Cadastre de specialitate
 • Geodezie matematică
 • Măsurători inginereşti în construcţii şi industrie
 • Legislaţie funciar cadastrală
 • Bazele geometrice ale fotogrametriei
 • Căi de comunicaţii
 • Tehnologii geodezice spaţiale
 • Practică
 • Fotogrametrie şi fotointerpretare
 • Protecţia solului
 • Evaluarea construcţiilor
 • Discipline obționale (Pachetul 1/2)
 • Discipline facultative (Practică pedagogică
 • A doua limbă străină
 • Evaluare finală portofoliu didactic)
 • Tehnologii geodezice spaţiale
 • Fotogrametrie analitică
 • Ridicări topografice speciale
 • Automatizarea lucrărilor de cadastru
 • Urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor
 • Sisteme informatice geografice
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Modelare cartografică
 • Evaluarea terenurilor
 • Sisteme informatice ale teritoriului
 • Fotogrametrie digitală
 • Managementul lucrărilor topografice
 • Discipline opționale (Pachetul 1/2)
 • Discipline facultative (A doua limbă străină)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer