Despre program

Misiunea programului de studii Tehnologia Construcţiei de Maşini este aceea de a pregăti ingineri de producţie şi de cercetare în domeniul ingineriei industriale (industria constructoare de maşini, aparate şi echipamente) capabili de a concepe constructiv şi tehnologic echipament şi sisteme tehnice, simple şi complexe, de a le integra in sisteme de fabricaţie flexibilă. De asemenea programul de studii conferă inginerilor TCM competenţe de a programa şi conduce sisteme de producţie integrate informatic şi de a rezolva probleme aplicative şi de cercetare specifice domeniului fabricaţiei produselor industriale.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Geometrie descriptivă și desen tehnic
 • Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială I
 • Fizică
 • Chimie
 • Limbi străine I (Engleză
 • franceză sau germană)
 • Istoria civilizației și științei
 • Tehnici de documentare și comunicare
 • Educație fizică I
 • Desen tehnic
 • Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială II
 • Știința și ingineria materialelor
 • Tehnologia materialelor I
 • Mecanică I
 • Limbi străine II (Engleză
 • franceză sau germană)
 • Educație fizică II
 • Integrare europeană
 • Metode numerice
 • Tehnologia materialelor II
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • Toleranțe și control dimensional I
 • Introducere în electrotehnică
 • Mecanica fluidelor
 • Bazele proiectării asistate de calculator
 • Limbi străine III (Engleză
 • franceză sau germană)
 • Educație fizică III
 • Grafică pe calculator
 • Rezistența materialelor II
 • Toleranțe și control dimensional II
 • Mecanisme I
 • Organe de mașini I
 • Termotehnică
 • Introducere în economia generală
 • Bazele așchierii și generării suprafețelor
 • Practică I
 • Optional I (Prelucrarea datelor și sisteme informatice în inginerie și management
 • Statistică industrială)
 • Limbi străine IV (Engleză
 • franceză sau germană)
 • Educație fizică IV
 • Drept civil și comercial
 • Mecanisme II
 • Organe de mașini II
 • Analiza proceselor de așchiere
 • Mașini unelte și sisteme flexibile de fabricație I
 • Teoria sculelor așchietoare I
 • Ingineria calității
 • Tratamente termice
 • Ingineria suprafețelor
 • Limbă străină I
 • Mașini unelte și sisteme flexibile de fabricație II
 • Teoria sculelor aschietoare II
 • Tehnologia presării la rece I
 • Tehnologia construcțiilor de mașini I
 • Practică II
 • Opțional II (Proiectarea asistată de calculator
 • Modelarea corpurilor în 3D)
 • Opțional III (Teoria sistemelor în inginerie mecanică și industrială
 • Electronică aplicată)
 • Discipline facultative (Design industrial
 • Limbă străină II)
 • Tehnologia presării la rece II
 • Tehnologia construcțiilor de mașini II
 • Dispozitive tehnologice
 • Tehnologia fabricării maselor plastic
 • Opțional IV (Marketing
 • Modelarea și simularea sistemelor tehnice)
 • Opțional V (Fiabilitate
 • Managementul calității
 • Tribologie)
 • Opțional VI (Tehnologia asamblărilor nedemontabile
 • Tehnologia construcțiilor sudate)
 • Discipline facultative (Ingineria afacerilor
 • Limbă străină III)
 • Management
 • Proiectarea și construcția dispozitivelor
 • Tehnologii pe mașini-unelte cu comandă numerică
 • Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Oppțional VII (Tehnologii neconvenționale
 • Utilaje și echipamente pentru tehnologii neconvenționale)
 • Opțional VIII (Ingineria sistemelor de producție
 • Sisteme avansate de producție)
 • Discipline facultative (Roboți industriali
 • Limbă străină IV)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Misiunea generală Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică, specifică învățământului superior tehnic, este de educație, prin formarea de ingineri și de cercetare științifică în domeniile pe care le gestionează. Pentru îndeplinirea misiunii asumate, facultatea desfăşoară activităţi pentru: - educație și formare de ingineri specialişti pentru producţie, servicii, proiectare, cercetare și învăţământ; - crearea şi dezvoltarea de centre de cercetare ştiinţifică şi tehnologică; - formare continuă a absolvenţilor; - legătura strânsă cu mediul socio-economic local, regional și național; - integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională.
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer