Despre program

Misiunea programului de studiu Tehnologia Informaţiei, privită în contextul domeniului de studii universitare Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, constă în formarea de specialişti într-un domeniu de vîrf, prin aplicarea metodelor didactice şi de cercetare ştiinţifică bazate pe o curriculă academică adaptată necesităţilor de pe piaţa muncii. Concret, orientarea programului de studiu vizează dobîndirea de competenţe profesionale în domeniul specializat Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. Astfel, programele de studii sunt raportate la necesităţile locale precum şi la programele de studiu înrudite existente în alte instituţii de învăţământ superior naţionale şi internaţionale, în cadrul aceluiaşi domeniu. În acest sens, există o serie de colaborări pe care Catedra de Calculatoare, organizatoare a programului, le are cu o serie de universităţi din ţară şi străinătate Schimbările rapide din ultimul deceniu în sfera tehnologiei informaţiei au determinat transferul rapid al acestor realizări către societate, cu implicaţii deosebite în toate ramurile economiei. Acest lucru impune ca o necesitate primordială formarea de specialişti cu înalt nivel de pregătire profesională în specializarea Tehnologia Informaţiei din cadrul domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algerbă liniară
 • Grafică asistată de calculator
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
 • Analiză matematică
 • Fizică
 • Proiectare logică I
 • Informatică aplicată I
 • Limbă străină I
 • Educație fizică și sport I
 • Matematici speciale
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
 • Proiectare logică II
 • Electrotehnică I
 • Dispozitive electronice și electronică analogică
 • Informatică aplicată II
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Limbă străină II
 • Educație fizică și sport II
 • Inginerie mecanică
 • Electrotehnică II
 • Metode numerice
 • Electronică digitală I
 • Proiectarea interfețelor utilizator
 • Programare Java
 • Structuri de date
 • Măsurători electronice
 • senzori și traductoare
 • Limbă străină III
 • Educație fizică și sport III
 • Filosofie
 • Structura și organizarea calculatoarelor
 • Electronică digitală II
 • Teoria sistemelor
 • Elemente de grafică pe calculator
 • Programare orientată pe obiecte
 • Baze de date
 • Practica de domeniu
 • Limba străină IV
 • Educație fizică și sport IV
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Utilizarea bazelor de date
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Sisteme de operare
 • Limbaje formale și translatoare
 • Programare funcțională
 • Discipline facultative (Sociologie
 • Limbă străină V)
 • Sisteme multimedia
 • Ingineria programării I
 • Proiectarea cu microprocesoare
 • Sisteme de operare avansate
 • Inteligență artificială
 • Interfețe și echipamente periferice
 • Cloud Computing
 • Practica de specialitate
 • Discipline facultative (Limbă străină VI
 • Managementul calității)
 • Tehnici de securitate a datelor
 • Programare concurentă
 • Ingineria programării II
 • Fiabilitatea sistemelor de calcul
 • Rețele de calculatoare
 • Pachet opționale 1 (Tehnologii Web
 • Administrarea aplicațiilor internet)
 • Pachet opționale 2 (E-commerce
 • Proiectarea translatoarelor)
 • Discipline facultative (Managementul industrial
 • Știința muncii și resurse umane I)
 • Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Economie generală
 • Tehnici de comunicare în IT
 • Pachet opționale 3 (Procesarea imaginilor
 • Interacțiunea om-calculator)
 • Pachet opționale 4 (Calcul reconfigurabil
 • Integrarea sistemelor informaționale)
 • Pachet opționale 5 (Sisteme expert
 • Sisteme bazate pe reguli)
 • Pachet opționale 6 (Tehnici de modelare și simulare
 • Realitate virtuală)
 • Examen de diplomă
 • Discipline facultative (Marketing
 • Știința muncii și resurse umane II
 • Gestiunea economic-financiară)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației cu extensia la Beiuș oferă un program de licență IF.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer