Despre program

Misiunea programului de masterat MnTI privită în contextul domeniului de studii universitare Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei constă în aceea de a forma specialişti în domeniu prin aplicarea metodelor didactice şi de cercetare ştiinţifică bazate pe o curiculă academică adaptată necesităţilor pieţei muncii. Orientarea programului de masterat este aceea de profesionalizare, în sensul dobândirii de competenţe profesionale în domeniul specializat al managementului în domeniul tehnologiei informaţiei. În contextul introducerii şi creşterii complexităţii aplicaţiilor informatice în diverse domenii ale activităţii economice, devine esenţială cunoaşterea tehnicilor de management aplicabile în domeniul tehnologiei informaţiei. Această misiune este bine conturată prin planurile de învăţământ elaborate de catedră, prin programele analitice întocmite la nivelul catedrei şi aprobate de consiliul facultăţii, în contextul specializării. Concret, misiunea procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se referă la: l crearea unui program interdisciplinar de masterat, orientat spre profesionalizare, în sensul dobândirii de competenţe profesionale în domeniul specializat managementului şi tehnologiei informaţiei l dezvoltarea orizontului de cunoaştere prin asimilarea celor mai reprezentative cunoştinţe şi deprinderi în domeniul managementului tehnologiei informaţiei care să permită absolvenţilor o inserţie rapidă pe piaţa muncii l perfecţionarea procesului instructiv-educativ al studenţilor l promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil competitivă pe plan naţional şi internaţional prin antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică în vederea formării viitorilor cercetători în domeniu

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZĂRII MANAGEMENT ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

l să ofere cunoştinţe privind tehnologiile de proiectare şi implementare a aplicaţiilor Internet

 l să ofere cunoaşterea de tehnici si tehnologii de creştere a fiabilităţii şi securităţii reţelelor de calculatoare l să ofere noţiuni de management şi marketing cu aplicaţii în domeniul tehnologiei informaţiei

l să ofere noţiuni de managementul proiectelor şi managementul calităţii

l să ofere o viziune creativă în domeniul managementului sistemelor de calcul şi a tehnologiei informaţiei

l să asigure integrarea rapidă în activitatea practică prin utilizarea eficientă a cunoştinţelor dobândite l studentul să-şi aducă o contribuţie cât mai mare la cercetarea ştiinţifică în domeniul tehnologiei informaţiei, participând la diverse activităţi inovative l studentul să fie capabil să-şi menţină competenţa profesională prin studiu continuu, pe durata întregii vieţi.

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Specializare
Sisteme electrice
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metode moderne de proiectare logică
 • Baze de date relaţionale
 • Sisteme informatice şi suport decizional
 • Managementul securităţii informaţiei
 • Programarea Internet
 • Securitatea în e- bussines
 • Managementul calităţii în IT
 • Marketing on-line
 • Etică şi integritate în cercetarea ştiinţifică
 • Managementul informaţiei şi multimedi
 • Achiziţia
 • prelucrarea şi gestionarea datelor
 • Managementul sistemelor critice
 • Cercetare ştinţifică pentru elaborarea disertaţiei
 • Elaborarea disertaţiei

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației cu extensia la Beiuș oferă un program de licență IF.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer