Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Despre program

Misiunea programului de studii "Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic" (IEDEEE) prezintă o complexitate deosebită prin includerea unor activităţi didactice şi de cercetare la nivelul catedrei şi disciplinelor oferind programe de formare managerială în domeniul energetic.

Se urmăreşte realizarea unei largi deschideri faţă de sistemul european de valori atât în planul pregătirii de specialitate, cât şi în cel educaţional. Această misiune constituie însăşi raţiunea de a fi a unei şcoli tehnice superioare, căpătând o importanţă particulară în prezent. Ea impune ca toţi cei implicaţi în procesul de formare a inginerilor să acorde o atenţie deosebită problematicii de eficientizare a activităţii economice.

Aspectele pregătirii tehnice nu trebuie rupte de realitatea economică şi performanţele impuse acesteia. Proiecţia prezentului în termenii viitorului nu poate fi făcută decât în contextul dobândirii unor vaste cunoştinţe economice a cadrelor inginereşti. Specialiştii energeticieni îşi asumă responsabilitatea de a identifica soluţiile de optimizare a utilizării resurselor, de a produce energia la costuri minime şi de a imprima o conduită raţională în privinţa consumului resurselor energetice.

Această misiune ne apare cu atât mai pregnantă în condiţiile ţării noastre, unde consumurile specifice de energie sunt sensibil mai mari decât în ţările avansate tehnologic.

În plan profesional, specialistului în inginerie economică îi revine sarcina armonizării funcţionării sistemului energetic la nivel european, naţional şi zonal din perspectiva obţinerii unor efecte economice maximizate.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Chimie
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Programarea calculatoarelor şl limbaje de programare
 • Grafică asistată de calculator I
 • Limba engleză tehnică I
 • Comunicare
 • Cultura organizațională
 • Educaţie fizică I
 • Analiză matematică
 • Metode numerice
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II
 • Fizică
 • Electrotehnică I
 • Grafică asistată de calculator II
 • Bazele economiei
 • Limba engleză tehnică II
 • Educaţie fizică II
 • Civilizaţie
 • ştiinţă şi cultură
 • Bazele managementului
 • Contabilitate
 • Electrotehnică II
 • Termotehnică
 • Informaţică aplicată
 • Limba engleză tehnică III
 • Analiza numerică a proceselor energetice
 • Statistică matematică
 • Educaţie fizică III
 • Materiale electrotehnice
 • Maşini şi acţionări electrice I
 • Mecanica fluidelor
 • Electronică
 • Limba engleză tehnică IV
 • Practică I
 • Managementul mediului
 • Managementul proiectelor
 • Educaţie fizică IV
 • Legislaţia şi certificarea produselor
 • Măsurări electrice şl electronice
 • Maşini şi acţionări electrice II
 • Echipamente electrice
 • Managementul calităţii
 • Managementul cercetării şi dezvoltării în domeniul electric
 • electronic şi energetic
 • Surse regenerabile
 • Tehnici de Inteligență artificială în energetică
 • Utilizarea energiei apelor
 • Maşini hidraulice
 • Baze de date în economie
 • Informatică managerială
 • Marketing
 • Partea electrică a centralelor şi staţiilor
 • Managementul sistemelor energetice
 • Statistică managerială
 • Practică II
 • Reglementări în energetică
 • Fezabilitatea economico-financiară a proiectelor energetice
 • Energie solară
 • Energie geotermală
 • Sociologia şi psihologia muncii
 • Energia şi mediul
 • Tehnici de optimizare în energetică
 • Finanţe şi credit
 • Managementul resurselor umane
 • Fiabilitatea instalaţiilor energetice
 • Management financiar
 • Modelarea şi simularea sistemelor energetice
 • Ergonomie
 • Management strategic
 • Securitatea muncii în instalaţiile energetice
 • Software dedicat proceselor electroenergetice
 • Managementul producţiei
 • Sisteme electroenergetice
 • Legislația muncii
 • Instalaţii electrice de joasă tensiune
 • Legislaţie economică
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Piaţa de energie
 • Audit energetic

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

Facultatea de Inginerie Energetica și Management Industrial are ca misiune principală învăţământul şi cercetarea. Studenții care frecventează cursurile facultății noastre, beneficiază de competențele profesionale ale corpului profesoral ce totalizează 40 de cadre didactice universitare, la care se adaugă 5 cadre didactice auxiliare sau nedidactice. Activitățile educative și de cercetare sunt gestionate de cele două departamente din cadrul facultății: "Departamentul de Inginerie Energetică" și "Departamentul de Textile – Pielărie şi Management Industrial".


Departamentul de Inginerie Energetică coordonează programele de studii din domeniul energetic, care s-au regăsit în oferta educațională a Universității din Oradea încă de la constituirea acesteia, din anul 1990.

Curricula universitară a fost concepută în ideea satisfacerii cerinţelor viitorului specialist în energetică: identificarea şi exploatarea eficientă a resurselor energetice și optimizarea consumurilor de energie pentru susţinerea civilizaţiei umane în prezent şi în viitor.

În sistemul Bologna, operaţional în prezent, studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri:

 • ciclul I – studii universitare de licență;
 • ciclul II – studii universitare de master;
 • ciclul III – studii universitare de doctorat.

Departamentul de Textile – Pielărie şi Management Industrial oferă programe educaţionale la ciclul de studii universitare de licenţă, organizate, conform filosofiei sistemului Bologna, în două blocuri de formare profesională, respectiv un trunchi comun de doi ani, urmat de un trunchi de pregătire de specialitate, cu aceeaşi durată, de doi ani.


Devenind studenţi ai Facultății de Inginerie Energetica și Management Industrial beneficiați de:

 • infrastructura necesară: amfiteatre, săli de curs, laboratoare dotate cu echipamente specifice, sisteme de proiectare asistată de calculator, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • stagii de practică la firmele de profil din zonă;
 • burse de studiu sau de merit;
 • burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați;
 • burse de studii în străinătate prin programul Socrates-Erasmus;
 • cazare în căminele Universității din Oradea;
 • acces la complexul sportiv al Universității din Oradea;
 • tabere studențești gratuite pe perioada vacanței de vară;
 • legitimații de călătorie gratuite sau cu reducere pentru transportul local, în municipiul Oradea și spre localitatea de domiciliu.

Adresându-se unei mase largi de absolvenţi ai învăţământului liceal, oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie Energetică și Management Industrial din cadrul Universităţii din Oradea cuprinde la nivelul studiilor de licenţă șase programe de studii ce se finalizează prin obţinerea diplomei de inginer, precum şi patru programe de studii la ciclul de master.

Anii de facultate petrecuţi alături de noi îţi vor da posibilitatea de a participa şi la o serie de evenimente importante, specifice vieţii studenţeşti, care peste timp constituie repere ale acestei frumoase vârste.

Str. Universității 1-5, 410087, Oradea

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer