Despre program

Misiunea programului de studii de licență este de a forma specialiști în domeniul ingineriei electrice cu competențe în activitatea de proiectare, construcție și exploatare privind echipamentele și sistemele electromecanice. Optimizarea echipamentelor și sistemelor electromecanice în sensul reducerii consumurilor energetice și asigurarea calității energiei electrice și a mediului este o altă componentă formativ importantă a absolvenților noștri, care răspunde nevoilor stringente ale societății omenești confruntată cu probleme energetice și de mediu. Disciplinele propuse în planul de învățământ al specializării de licență urmăresc completarea și aprofundarea cunoștințelor fundamentale privind instalațiile și echipamentele electromecanice. În pregătirea teoretică și practică a studenților sunt prevăzute discipline care realizează conexiunea domeniului ingineriei electrice, cu domeniul ingineriei mecanice și cu domeniile informaticii, electronicii de putere, sistemelor de măsurare, etc., contribuind la dobândirea de către absolvenți a competențelor și abilităților necesare pentru a răspunde cerințelor de pe piața muncii și posibilitatea adaptării la evoluția structurală a mediului industrial românesc și european.     

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Specializare
Electromecanică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Informatică aplicată
 • Fizică
 • Chimie
 • Grafică asistată de calculator 1
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Metode și procedee tehnologice
 • Limbi moderne 1
 • Matematici speciale
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Rezistențe materialelor și organe de mașini
 • Grafică asistată de calculator 2
 • Ecuații fizice matematice
 • Limbi moderne 2
 • Educație fizică și sport
 • Metode numerice
 • Măsurători electrice și electronice 1
 • Electonică analogică și digitală 1
 • Teoria circuitelor electrice 1
 • Grafuri de legătură în electrotehnică
 • Limbi moderne 3
 • Comunicare
 • Etică și integritate academică
 • Teoria circuitelor electrice 2
 • Mașini electrice 1
 • Electornic analogică și digitală 2
 • Măsuri electrice și electronice 2
 • Materiale electrotehnice
 • Limbi moderne 4
 • Practică de domeniu
 • Tehnologii electrice
 • Tehnologicii WEB
 • Educație fizică și sport 4
 • Mașini electrice 2
 • Mașini electrice 2 -Proiect
 • Echipamente electrice
 • Convertoare statice de putere
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Teoria sistemelor și reglaj automat
 • Tehnica microundelor
 • Testarea echipamentelor
 • Acționări electrice 1
 • Instalații electrice
 • Sisteme moderne de tracțiune electrică
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Management
 • Sisteme electro-hidro-pneumatice
 • Practica de specialitate
 • Roboți
 • Robotică industrială
 • Acționări electrice 2
 • Fiabilitate și diagnoză
 • Producerea
 • transportul și distribuția energiei electrice
 • Sisteme electromecanice 1
 • Utilaje și tehnologii neconveționale
 • Exploatarea și mentenanța sistemelor eletromecanice
 • Legislația europeană în ingineria electrică
 • Electrotermie
 • Transfer de căldură și masă
 • Sisteme electronice industriale
 • Tehnologii cu microunde
 • Sisteme electromecanice 2
 • Surse regenerabile
 • Utiliarea energiei electrice
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Proiectarea sistemelor electrice industriale
 • Modelare și simulare în ingineria electrică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației cu extensia la Beiuș oferă un program de licență IF.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer