Despre program

Studiile universitare de masterat în specializarea SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIE ELECTRICĂ asigură aprofundarea studiilor de licenţă, precum şi dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor de la această specializare, reprezentând ciclul II de studii din domeniul fundamental de Inginerie Electrică. Misiunea programul de studii de masterat este de a forma specialişti de înaltă calificare în domeniul ingineriei electrice cu competenţe în activitatea de proiectare, cercetare şi exploatare privind sistemele din ingineria electrică. Optimizarea echipamentelor şi sistemelor electrice în sensul reducerii consumurilor energetice şi asigurarea calităţii energiei electrice şi a mediului este o altă componentă formativă importantă a absolvenţilor noştri, care răspunde nevoilor stringente ale societăţii omeneşti confruntată cu probleme energetice şi de mediu. Disciplinele propuse în planul de învăţământ al specializării de masterat urmăresc completarea şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite în cadrul studiilor de licenţă privind instalaţiile şi echipamentele din domeniul ingineriei electrice. În pregătirea teoretică şi practică a studenţilor sunt prevăzute discipline care realizează conexiunea domeniului ingineriei electrice, cu cu domeniile informaticii, electronicii de putere, etc. contribuind la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor şi abilităţilor necesare pentru a răspunde cerinţelor de pe piaţa muncii şi posibilitatea adaptării la evoluţia structurală a mediului industrial românesc şi european.

 În vederea asigurării unei calificări superioare a absolvenţilor programului de studii de masterat, departamentul organizator îşi propune următoarele obiective:

– Formarea unor competenţe profesionale superioare ale absolvenţilor studiilor de licenţă, în domeniul ingineriei electrice;

– Dezvoltarea competenţelor practice de utilizare a unor softuri specifice, pentru proiectarea echipamentelor şi sistemelor electrice din perspectiva unei abordări multidisciplinare;

– Formarea abilităţilor manageriale de lucru în echipe pluridisciplinare angajate în soluţionarea proiectelor de mare complexitate;

– Stabilirea unor parteneriate cu societăţi industriale din zonă şi cu comunitatea locală;

– Îmbunătăţirea continuă a calităţii programului de studiu prin modernizarea activităţii didactice, îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, perfecţionarea sistemelor de asigurare a calităţii, raportarea la programe de studiu asemănătoare pe plan naţional şi internaţional.

 COMPETENŢE CARE SE VOR DOBÂNDI DE ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR 

 Asigurarea competenţelor în domeniul studiului câmpului electromagnetic, la un nivel superior cu aplicabilitate directă în concepţia tehnică, în special în problemele privind asigurarea calităţii energiei

 Utilizarea tehnicilor moderne de achiziţie, prelucrare a datelor şi utilizarea lor în sistemele complexe de echipamente din ingineria electrică.

 Analiza şi dezvoltarea unor aplicaţii privind optimizarea proceselor industriale ale energiei electrice utilizând softuri specifice.

 Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice şi a sistemelor de achiziţie de date în sistemele electrice

 Proiectarea echipamentelor în domeniul ingineriei electrice şi a sistemelor de conversie şi utilizare a surselor neconvenţionale.

 Dezvoltarea abilităţilor de conducere a proiectelor specifice în ingineria electrică.

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Specializare
Sisteme electrice
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Chestiuni speciale de electrotehnice
 • Administrarea reţelelor de calculator
 • Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică
 • Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică - Proiect
 • Sisteme de achiziţii şi prelucrare a datelor
 • Activitate de cercetare/ Practica I
 • Sisteme electrotermice moderne
 • Sisteme electrotermice moderne - Proiect
 • Instrumentaţie virtuală
 • Sinteza echipamentelor şi sistemelor electrice
 • Sinteza echipamentelor şi sistemelor electrice - Proiect
 • Managementul proiectelor
 • Managementul proiectelor - Proiect
 • Etică şi integritate în cercetarea ştiinţifică Activitate de cercetare/ Practica II
 • Optimizări în ingineria electrică
 • Optimizări în ingineria electrică - proiect
 • Echipamente electrice informatizate
 • Sisteme de conversie şi utilizare a energiei
 • Sisteme de conversie şi utilizare a energiei - Proiect
 • Surse electroecologice
 • Activitate de cercetare/ Practica III
 • Cercetare ştiinţifică pentru disertaţie
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației cu extensia la Beiuș oferă un program de licență IF.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer