Despre program

“Expect the unexpected, think the unthinkable and predict the unpredictable…” Specializarea la nivel de licenţă în „Studii de securitate” răspunde unei nevoi de adaptare a curriculei universitare la cerinţele şi tendinţele de pe piaţa forţei de muncă, generate de necesitatea gestionării unor ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi care influenţează negativ dinamica dezvoltării societăţii, a instituţiilor şi organizaţiilor publice şi private, la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Dinamica internaţională şi efectele globalizării, asociate fenomenului privatizării securităţii, scoate în evidenţă nevoia pregătirii unor experţi şi funcţionari specializaţi pe managementul securităţii, capabili să genereze şi să impelmenteze strategii de securitate, proiecte de securizare, mecanisme de prevenire şi intervenţie, pentru a diminua sau evita riscurile care pot periclita existenţa, interesele sau imaginea organizaţiei pe care o reprezintă. Oferta de cursuri, seminarii, simulări şi stagii practice, este organizată pentru a închega un program de pregătire orientat spre student şi aşteptările acestuia, având în vedere că, în prezent, studiile de securitate nu mai constituie un segment exclusiv asociat cu stiinţele militare sau forme de pregătire specifică ale structurilor specializate (MAI, SRI). Noile categorii de riscuri şi ameninţări sunt considerate neconvenţionale, non-militare şi asimetrice, prin urmare, gestiunea acestora trebuie circumscrisă unor metodologii teoretice şi practice capabile să genereze bune practici în managementul securităţii. La Oradea, centru universitar cu o tradiţie de peste două secole, programul de Studii de securitate funcționează în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene, devenit între timp unul dintre cele mai eficiente, performante şi dinamice din Universitate. Performanţa naţională a colectivului de cadre didactice, relativ tinere, s-a concretizat în calificativul primit pentru activitatea de cercetare – primul loc la nivel național în cadrul Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării – ENEC, Premiul de Excelență primit din partea Instiutului European din România și Marele Trofeu la Secţiunea Educaţie câștigat în cadrul Galei Multiplicatorilor de Valori Europene din Transilvania de Nord. Pe parcursul celor trei ani de studii de licenţă, absolvenţii noştri îşi vor însuşi un ansamblu de competenţe şi abilităţi care le vor permite inserţia pe piaţa muncii, atât în mediul public cât şi privat, pe următoarele poziţii sau funcţii: manager de securitate; consultant/referent de securitate în organizaţii publice şi private; analist de securitate pentru mass-media; mediator şi negociator; angajat civil în structuri specializate de securitate naţională -internaţională; observator afiliat organizaţiilor internaţionale; consilier politic pe probleme de securitate, funcţionar în organizaţii internaţionale guvernamentale şi nonguvernamentale, funcţionar de ordine publică şi siguranţă, expert analiză de riscuri.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe politice
Specializare
Studii de securitate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în ştiinţe politice
 • Introducere în relaţii internaţionale
 • Istoria ideilor politice
 • Perspective de securitate la frontiera estică a UE
 • Informatică I
 • Limba engleză în domeniul relaţiilor internaţionale I
 • Practică de specialitate I
 • Limba franceză în domeniul relaţiilor internaţionale I
 • Limba germană în domeniul relaţiilor internaţionale I
 • Limba spaniolă în domeniul relaţiilor internaţionale I
 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Introducere în studii de securitate şi strategice
 • Studii aplicate: domeniul studii de securitate I
 • Istoria integrării europene
 • Informatică II
 • Limba engleză în domeniul relaţiilor internaţionale II
 • Aplicaţie de teren I
 • Scriere academică și argumentare în științe politice
 • Antropologia securitǎţii
 • Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XVII – XIX)
 • Relaţii economice internaţionale
 • Securitatea informaţiei şi comunicării
 • Concepte şi metode de cercetare în ştiinţele sociale şi politice
 • Cultură şi civilizaţie britanică I
 • Practică de specialitate III
 • Sociologia relaţiilor internaţionale
 • Analiza conflictelor internaţionale
 • Sisteme informatice
 • Securitatea IT I
 • Cultură şi civilizaţie franceză I
 • Cultură şi civilizaţie italiană I
 • Cultură şi civilizaţie germană I
 • Cultură şi civilizaţie spaniolă I
 • Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XX - XXI)
 • Drept internaţional
 • Instituţii şi politici europene
 • Managementul securităţii informaţiei
 • Cultură şi civilizaţie britanică II
 • Practică de specialitate IV
 • Aplicaţie de teren II
 • Tehnici de comunicare internaţională
 • Identitate
 • participare şi democraţie în Uniunea Europeană
 • Demografie şi securitate societală
 • Managementul relaţiilor civil - militare
 • Istoria serviciilor secrete
 • Evaluarea şi managementul riscurilor neconvenţionale
 • Managementul proiectelor europene
 • Securitatea sectorului logistic
 • Politică externă şi diplomaţie
 • Limba engleză aplicată în sfera publică
 • Practică de specialitate V
 • Dialogul intercultural la frontiera UE
 • Politica externă şi de securitate comună
 • Marketing relaţional
 • Secretariat şi asistenţă managerială
 • Limba franceză aplicată în sfera publică
 • Limba italiană aplicată în sfera publică
 • Limba germană aplicată în sfera publică
 • Limba spaniolă aplicată în sfera publică
 • Instituţii şi organizaţii internaţionale
 • Minorităţile europene şi identităţile de frontieră
 • Politici şi strategii de securitate naţională
 • Limba engleză aplicată în afaceri
 • Elaborarea lucrarii de licenta
 • Gestiunea resurselor umane
 • Securitatea documentelor
 • Sisteme informaţional geografice
 • Managementul situaţiilor de urgenţă
 • Limba franceză aplicată în afaceri
 • Limba italiană aplicată în afaceri
 • Limba germană aplicată în afaceri
 • Limba spaniolă aplicată în afaceri

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Oradea

Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România. Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie – Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi: Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă. Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine. Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană. Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer