Relaţii internaţionale şi studii europene

Despre program

Domeniul Relaţiilor Internaţionale şi al Studiilor Europene abordează teme din realitatea contemporană, analizând perspective ale dimensiunilor globale şi regionale ale acesteia. Astfel, natura conexiunilor dintre state, cauzele războiului, problemele păcii, cooperarea internaţională şi recunoaşterea actorilor internaţionali, respectiv contextul procesului de formare a Uniunii Europene şi de cristalizare a patrimoniului cultural şi identitar european, sunt câteva dintre subiectele abordate la cursuri și seminarii. O altă latură a Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene o constituie pregătirea consolidată a studenţilor în domeniul limbilor străine şi al noilor tehnici de comunicare. Competenţele şi aptitudinile dobândite în urma absolvirii acestui program vă permit să construiţi o carieră în următoarele domenii: administrativ (local, regional, european sau internaţional), business, bancar, integrare şi coordonare proiecte europene, non-guvernamental, diplomaţie, lobby internaţional etc. La Oradea, centru universitar cu o tradiţie de peste două secole, programul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost înfiinţat în anul 2003 şi acreditat în primăvara anului 2008, în cadrul Departamentului cu acelaşi nume, devenit între timp unul dintre cele mai eficiente, performante şi dinamice din Universitate. Performanţa naţională a colectivului de cadre didactice, relativ tinere, s-a concretizat în calificativul primit pentru activitatea de cercetare – primul loc la nivel național în cadrul Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării – ENEC, Premiul de Excelență primit din partea Instiutului de Institutul European din România și Marele Trofeu la Secţiunea Educaţie câștigat în cadrul Galei Multiplicatorilor de Valori Europene din Transilvania de Nord. Pe parcursul celor trei ani, studenţii orădeni beneficiază de posibilitatea de a obţine burse Erasmus de studiu – care contribuie la completarea cunoştinţelor profesionale – sau de plasament – pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice, în peste 60 de universităţi de referinţă din Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria. Pregătirea practică este completată de stagiile efectuate în instituţii locale a căror activitate este compatibilă cu domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene (Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Local Oradea, Primăria Municipiului Oradea, Asociaţia Zona Metropolitană Oradea, Consiliul Local al IMM-urilor Oradea, Centrul de Informare şi Consultanţă Europeană etc.). Anual se desfăşoară o activitate de aplicaţie de teren cu vizitarea principalelor instituţii regionale, naţionale şi europene implicate în procesul de integrare a României în U.E, respectiv în organismele şi organizaţiile internaţionale.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în studii internaționale și studii de securitate
 • Introducere în Ştiinţe Politice
 • Gândire critică
 • Introducere în studii de securitate şi strategice
 • Dezbatere
 • argumentare și scriere academică
 • Comunicare de bază în limba engleză
 • Informatică
 • Teorii ale relaţiilor internaţionale
 • Guvernanţa internaţională şi regională
 • Introducere în studii europene: ideea europeană
 • Teorii ale democraţiei
 • Comunicare socială în limba engleză
 • Informatică
 • Practică de specialitate
 • Discipline opționale (Comunicare de bază în limba franceză/germană/spaniolă
 • Comunicare socială în limba franceză/germană/spaniolă)
 • Discipline complementare (Educaţie fizică)
 • Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XVII XIX)
 • Economie europeană şi afaceri internaţionale
 • Metodologia cercetării în științele sociale și politice
 • Drept internaţional şi comunitar
 • Construcţie europeană
 • Comunicare interculturală în limba engleză
 • Aplicaţie de teren
 • Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XX)
 • Istoria integrării europene
 • Istoria regimurilor politice moderne şi contemporane
 • Internetul în afacerile internaționale
 • Identitate vizuală şi promovare în on-line
 • Comunicare instituțională în limba engleză
 • Practică de specialitate
 • Discipline opţionale (Introducere în geopolitică / Sociologia relațiilor internaționale
 • Comunicare interculturală în limba franceză/germană/spaniolă
 • Securitate și societate / Securitatea frontierei şi integrarea europeană a minorităţilor
 • Comunicare instituțională în limba franceză/germană/spaniolă)
 • Discipline complementare (Educație fizică)
 • Politică externă şi diplomaţie
 • Calitate
 • sustenabilitate și responsabilitate socială
 • Filosofia unificării europene
 • Managementul proiectelor europene
 • Procesul decizional în Uniunea Europeană
 • Comunicare politică în limba engleză
 • Instituţii şi organizaţii internaţionale
 • Negociere şi mediere în relaţiile internaţionale
 • Probleme fundamentale ale lumii contemporane
 • Gestiunea activităţilor de transport şi logistică
 • Comunicare și relații publice în limba engleză
 • Elaborarea lucrarii de licență
 • Discipline opţionale (Gestiunea resurselor umane/Analiza conflictelor internaţionale
 • Relații publice / Securitate europeană și problematica minorităților naționale și etnice
 • Comunicare și relații publice în limba franceză/germană/spaniolă
 • Marketing relaţional / Politici publice comparate
 • Comunicare politică în limba franceză/germană/spaniolă)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Oradea

Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România. Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie – Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi: Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă. Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine. Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană. Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer