Despre program

Specializarea Inginerie Economică în domeniul Mecanic are misiunea de a pregăti ingineri prin studii interdisciplinare atât inginerești cât și managerial economice cu ingrediente de natură socială și juridică, care să fie capabili să proiecteze, să organizeze și să conducă sisteme productive sau părți ale acestora. Specializarea de inginerie economică furnizează, prin Planul de îŽnvățământ, fondul de cunoștințe necesar pentru stapânirea funcționalității sistemelor productive pe bază căreia pot deveni manageri ale diverselor entități organizatorice.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Analiză matematică 1
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic 1
 • Programarea şi utilizarea calculatoarelor
 • Chimie
 • Studiul materialelor
 • Educație fizică și sport 1
 • Analiză matematică 2
 • Infografică și informatică aplicată
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic 2
 • Mecanică teoretică 1
 • Tehnologia materialelor
 • Bazele economiei
 • Educație fizică și sport 2
 • Opționale (Limbaje de programare structurată
 • Limbaje de programare orientată obiect
 • Logică şi comunicare profesională
 • Istoria tehnicii)
 • Discipline facultative (Matematici elementare 1
 • Psihologia educației
 • Matematici elementare 2
 • Elemente de teoria spaţiilor metrice cu aplicaţii
 • Pedagogie I)
 • Matematici speciale
 • Calcul numeric asistat de calculator
 • Fizică
 • Mecanică teoretică 2
 • Rezistenţa materialelor 1
 • Toleranţe şi control dimensional
 • Educație fizică și sport 3
 • Rezistenţa materialelor 2
 • Organe de maşini
 • Mecanica fluidelor 1
 • Mecanisme
 • Cercetări operaționale
 • Educaţie fizică și sport 4
 • Practică de domeniu
 • Opționale (Limbi străine - engleză
 • franceză sau germană
 • Termodinamică
 • Transfer de căldură și de masă
 • Limbi străine II - engleză
 • franceză sau germană) Discipline facultative (Fizică elementară
 • Geometrie computațională
 • Pedagogie II
 • Didactica specialității)
 • Teoria prelucrărilor prin aşchiere
 • Controlul calităţii şi măsuratori tehnice
 • Bazele prelucrărilor prin deformare plastică 1
 • Mangement general
 • Managementul calităţii
 • Maşini - unelte 1
 • Scule aşchietoare şi sisteme de scule
 • Bazele prelucrărilor prin deformare plastică 2
 • Managementul intreprinderii simulate
 • Marketing
 • Practica de specialitate
 • Opționale (Electrotehnică
 • Electronică
 • Managementul marketingului
 • Sisteme informaţionale pentru management
 • Elemente de drept şi legislaţie
 • Drept social european
 • Limbi străine III
 • IV - engleză
 • franceză sau germană
 • Management industrial
 • Managementul producţiei mecanice
 • Finanţe si credit
 • Management financiar
 • Drept comercial
 • Legislaţie şi dreptul proprietăţii)
 • Discipline facultative (Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică I
 • Managementul afacerilor mici şi mijlocii
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică II)
 • Concepţia şi managementul tehnologiilor de fabricaţie
 • Maşini – unelte 2
 • Asigurarea calităţii în sistemele de producţie
 • Managementul mentenanţei
 • Managementul proiectelor
 • Dispozitive
 • Managementul resurselor umane
 • Analiza tehnico-economică în sisteme flexibile de fabricaţie
 • Concepţia şi managementul tehnologiilor neconvenţionale
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Opționale (Inovare
 • Managementul logisticii
 • Proiectare asistată
 • Mașini - unelte pentru prelucrări neconvenționale
 • Fiabilitate și mentenabilitate
 • Modelarea și simularea sistemelor de producție
 • Management strategic
 • Managementul performanței
 • Management internațional)
 • Discipline facultative (Limbi străine V
 • VI - engleză
 • franceză sau germană
 • Legislația agenților economici
 • Managementul carierei)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial asigură formarea de specialiști într-un domeniu de foarte mare importantă pentru dezvoltarea țării. Facultatea noastră a luat ființă în cadrul Universității „Gheorghe Asachi” din Iași, că urmare a evoluției firești a activității academice, o data cu divizarea în Ianuarie 1990 a Facultății de Mecanică înființată în Octombrie 1948. ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU DIN 25.10.2005, ținând cont de domeniile de învățământ și cercetare actuale ale facultății, s-a hotărât schimbarea numelui facultății în Construcții de Mașini și Management Industrial. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași ocupă un loc de frunte în învățământul superior tehnic din România, pregătind ingineri în specializările: tehnologia construcțiilor de mașini, mașini a€“ unelte și sisteme de producție, ingineria sudării, mecanică fină și nanotehnologii, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie economică în domeniul mecanic. De asemenea, sunt oferite șase programe de studii universitare de masterat în specializările: Tehnologii avansate de fabricație, Managementul și tehnologia produicției, Concepția și fabricația asistat de calculator, Inginerie și management în fabricația mecanică, Sisteme micromecanice, Mecanică fluidelor aplicată. Facultatea asigură o paletă largă de cursuri de inginerie, punând un accent deosebit pe domeniile de perspectivă. Absolvenții noștri sunt pregătiți pentru a lucra atât în întreprinderi cu profil mecanic cât și în orice altă întreprindere. Prin planuri de învățământ flexibile se sigură o competență inginerească și domenii conexe construcției de mașini, cunoștințele acumulate permițând soluționarea unor probleme privind tehnologiile de fabricație, proiectarea și exploatarea echipamentelor tehnologice, proiectarea și exploatarea echipamentelor, exploatarea sistemelor de comandă și automatizare, utilizarea tehnicii moderne de calcul etc. De asemenea, o parte dintre inginerii pregătiți de facultatea noastră sunt încadrați că profesori ingineri în școli și licee.

Bd. Dimitrie Mangeron, nr.59 A, 700050 Iaşi, România

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer