Drept civil şi procedură civilă

Despre program

În anul 1780 a fost înfiinţată la Oradea Academia de Drept, care este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din România.

Facultatea de Drept promovează învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele cunoaşterii şi educaţiei continue. Îşi asumă misiunea didactică centrată pe student, urmărind formarea de specialişti în domeniu, care să dispună de o solidă pregătire profesională prin însuşirea temeinică a aspectelor teoretice specifice ştiinţelor juridice.

 Facultatea noastră este o adevărată comunitate, cu personal didactic dedicat succesului absolvenţilor săi. Fiecare student va beneficia de servicii educaţionale de calitate, va descoperi nu doar “profesori”, ci şi îndrumători şi mentori ce vor depune tot efortul pentru a desăvârşi cu succes procesul formării ca viitori jurişti şi funcţionari publici.

Alături de obiectivele menţionate, urmărim şi conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor Uniunii Europene, integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate, atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa perfecţionării continue, adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim şi la evoluţia structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european.

Principalele direcţii de cercetare sunt:

 • Cercetare ştiintifică în domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative;
 • Pregătirea şi dezvoltarea bazei ştiinţifice pentru promovarea în cadrul facultăţii a unor cursuri de specializare/aprofundare în domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative;
 • Pregătirea studenţilor pentru diferite concursuri de procese simulate.

Rolul esenţial al masteratului de Drept civil şi procedură civilă constă în oferirea unei specializări atât proaspeţilor absolvenţi cât şi practicienilor care au o deja o experienţă bogată – magistraţi, avocaţi, consilieri juridici.

Un program de studii de masterat în Drept civil şi procedură civilă, orientat pe direcţii nestudiate în primul ciclu de studii este esenţial în pregătire oricărui jurist care doreşte o specializare în acest domeniu.

Masterul are ca misiune aprofundarea studiului instituţiilor de drept civil, drept procesual civil, drept succesoral, regimul matrimonial atât sub aspect teoretic, dat fiind faptul că dreptul civil cunoaşte un proces mai greu de descifrat în timpul anilor de facultate, cât şi sub aspect practic. Cazuistica în domeniu foarte variată şi bogată, soluţiile date de instanţe, deseori contradictorii, din raţiuni de interpretare, reclamă cu necesitate o abordare mai aprofundată a jurisprudenţei.

De asemenea, răspunzând acestor necesităţi, legislaţia este supusă unor transformări menite să răspundă problemelor semnalate în practică, pe de o parte, iar pe de altă parte celor ce apar ca efect inevitabil al aderării României la Uniunea Europeană, motiv pentru care au loc dezbateri pe marginea acestor probleme, menite să răspundă noilor exigenţe.

Prin domeniile cuprinse în cadrul acestui master se urmăreşte atât dimensiunea de cercetare ştiinţifică, formarea deprinderilor teoretice de analiză a normelor de drept, cât şi o dimensiune practică-aplicativă.

Domeniu de licenta/master
Drept
Specializare
Drept
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
1 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Nulitatea actului juridic în dreptul privat
 • Dreptul de proprietate în jurisprudenţa CEDO
 • Judecata în procedura contencioasă în noul Cod de procedură civilă
 • Aprofundarea aplicării normelor conflictuale din Codul civil
 • Regimuri matrimoniale
 • Moştenirea legală în România şi UE
 • Formele răspunderii civile delictuale reglementate de noul Cod civil şi corelaţia dintre ele
 • Aspecte de drept comparat privind dreptul contractelor
 • Căile de atac în Codul de procedură civilă
 • Garantarea obligaţiilor civile
 • Executare silită
 • Procedura şi jurisprudenţa CJUE

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Juridice, în Oradea

Facultatea de Drept

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante. Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate. Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer