Despre program

Principalele domenii de cercetare abordate de colectivul Departamentului de Energetică, cu rezultate importante, sunt următoarele:

– Utilizarea resurselor regenerabile, generarea distribuită şi fiabilitatea sistemelor electroenergetice;

– Echipamente electrice inteligente;

– Transportul şi distribuţia energiei electrice;

– Analiza, planificarea şi exploatarea infrastructurii energetice;

– Cercetări privind proiectarea şi funcţionarea reactoarelor electro-chimice folosind plasma rece.

 

Domeniu de licenta/master
Inginerie energetică
Specializare
Managementul energiei
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Grafică asistată de calculator I
 • Informatică aplicată I
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
 • Ecuaţii diferenţiale şi calcul operaţional
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II
 • Grafică asistată de calculator II
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Fizică - elemente de mecanică newtoniană
 • Mecanică și rezistența materialelor
 • Mecanică
 • Limbi moderne
 • Educaţie fizică
 • Opționale (Tehnica muncii intelectuale
 • Comunicare profesională)
 • Discipline facultative (Limbi moderne
 • Educație fizică
 • Ansamblu sportiv
 • Dezvoltare personală
 • Matematică)
 • Teoria circuitelor electrice I
 • Metode numerice în inginerie
 • Fiabilitate şi risc industrial
 • Dispozitive şi circuite electronice
 • Electrosecuritate
 • Mecanica fluidelor
 • Teoria circuitelor electrice II
 • Resurse şi conversia energiei
 • Termotehnică
 • Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice I
 • Maşini termice şi hidraulice
 • Maşini electrice I
 • Educaţie fizică
 • Practică
 • Opționale (Tehnologia materialelor electrotehnice
 • Materiale electrotehnice
 • Economie generală şi marketing
 • Strategii de marketing intern şi internaţional)
 • Discipline facultative (Limbi moderne
 • Civilizaţie şi instituţii europene
 • Matematici speciale
 • Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă)
 • Maşini electrice II
 • Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice II
 • Echipamente electrice I
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Echipamente şi instalaţii termice I
 • Utilizări ale energiei electrice
 • Elemente de reglare automată
 • Producerea energiei electrice şi termice
 • Transportul şi distribuţia energiei electrice I
 • Partea electrică a centralelor
 • Practică
 • Opționale (Electronică de putere
 • Echipamente de comutaţie statică
 • Management
 • Resurse financiare și analiză economică
 • Echipamente electrice II
 • Echipamente şi instalaţii termice II)
 • Discipline facultative (Microprocesoare în energetică)
 • Resurse energetice secundare
 • Automatizarea proceselor energetice industriale
 • Utilizarea energiei termice I
 • Managementul calităţii energiei electrice
 • Sisteme de conducere
 • supraveghere şi achiziţii date
 • Echipamente şi instalaţii electrotehnologice
 • Bilanţ energetic
 • Instrumente ale politicii energetice
 • Utilizarea energiei termice II
 • Pregătire proiect de licenţă
 • Practică pentru elaborarea proiectului de licenţă
 • Susţinere examen de licenţă
 • Opționale (Modelarea şi optimizarea proceselor energetice industriale
 • Cercetare operaţională
 • Tehnologii şi instalaţii pentru reducerea emisiilor poluante
 • Ecologie energetică
 • Management de proiect industrial)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Inginerie Electrică este una dintre cele mai vechi facultăți din acest profil din țara noastră, având peste 90 de ani de existență. Secția de Electromecanică, predecesoarea secției de Electrotehnică a fost menționată în legea de înființare a Școlii Politehnice din București din 10 iunie 1920. 

La 3 august 1948, Politehnica s-a transformat în Institutul Politehnic din Bucureşti în componenţa căruia existau iniţial patru facultăţi, iar din 2006 Facultatea de Electrotehnică și-a schimbat numele în Facultatea de Inginerie Electrică.

Pregătirea are loc în trei etape succesive: licență, masterat și doctorat. Orele dedicate activității de pregătire practică și de cercetare, le oferă mai târziu absolvenților noștri oportunități de angajare fie în societăți cu activitate preponderent în sfera producției, a serviciilor, fie în societăți/institute cu activitate preponderent de cercetare/proiectare.

Facultatea de Inginerie Electrică are mereu porțile larg deschise și îi așteaptă pe toți aceia care doresc să pătrundă în domeniul de vis al electricităţii, care doresc să înveţe să conceapă, să proiecteze, să realizeze şi să exploateze echipamentele, instalațiile, sistemele de acționări electrice.

Splaiul Independenței nr. 313 corp EA

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer