Despre program

An I şi II – trunchi comun. An III şi IV – specializarea ingineria sistemelor electroenergetice. Anii I, II Aducerea la un nivel de cunoştinţe necesar pentru formarea de absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în sistemele electroenergetice, industrii asociate şi servicii de consultanţă energetice prin înţelegerea si utilizarea cunoştinţelor de bază pentru domeniul inginerie energetică (discipline precum Matematici, Fizică, Bazele electrotehnicii, Introducere in ingineria energetică), înţelegerea şi utilizarea tehnicii de calcul, a metodelor numerice şi de optimizare, a microprocesoarelor în ingineria energetică (prin discipline precum Utilizarea si programarea calculatoarelor, Metode numerice si structuri de date în energetica, Elemente avansate de grafica asistata de calculator), dobândirea deprinderilor teoretice şi practice legate de producerea şi utilizarea energiei electrice (prin discipline precum Resurse şi conversia energiei, Maşini electrice, Electronică etc.). Anii III, IV Asigurarea conţinutului disciplinelor şi a modului de desfăşurare a activităţilor didactice pentru formarea de absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în sistemele electroenergetice, industrii asociate şi servicii de consultanţă energetice prin dobândirea cunoştinţelor despre maşini si echipamente electrice, electronică şi măsurări (Echipamente electrice, Maşini electrice, Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice), înţelegerea şi utilizarea tehnicii de calcul aplicate în electroenergetică, a metodelor numerice şi de optimizare, a micro-procesoarelor în ingineria energetică (Prolog şi elemente de inteligenţă artificială, Sisteme cu microprocesoare în energetică), şi integrarea sistemică a acestor cunoştinţe pentru aplicarea la problematica sistemelor electroenergetice (prin discipline precum Fiabilitatea instalaţiilor energetice, Transportul şi distribuţia energiei electrice, Partea electrică a centralelor şi staţiilor electrice, Staţii şi posturi de transformare, Automatizarea şi protecţia sistemelor electroenergetice, Sisteme electroenergetice).

Domeniu de licenta/master
Inginerie energetică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Timisoara

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică în consonanţă cu idealul educaţional al învăţământului superior românesc trebuie să formeze în continuare specialişti integraţi în societatea bazată pe cunoaştere. Misiunea facultăţii constă în:

  • Formarea profesională iniţială şi permanentă, la nivel universitar şi postuniversitar, în domenii inginereşti, interdisciplinare şi complementare;
  • Cercetare, dezvoltare, inovare;
  • Transfer se ştiinţă, tehnologie şi know-how, producţie şi servicii specifice pentru terţi.

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică trebuie să menţină un nivel de excelenţă în procesul de predare - învăţare, cercetare ştiinţifică şi educaţie pentru a asigura:

  • calitate în formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie în domeniile sale de specialitate care să constituie baza pentru învăţarea permanentă;
  • formarea unui set de valori individuale şi sociale care să orienteze;
  • comportamentul şi cariera absolvenţilor;
  • dezvoltarea gândirii şi creativităţii.

Misiunea Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică va fi echilibrat orientată atât spre oferirea de programe de studii, cât şi spre cercetare - dezvoltare - inovare.

Bd. Vasile Pârvan, Nr. 2, 300223 Timişoara, jud. Timiş, România

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer