Despre program

Marele avantaj al facultății noastre este că practic vă oferă libertatea alegerii unui loc de muncă. El poate fi în țară sau în străinătate, puteți lucra de acasă sau de la birou, poate fi o firma mică sau o multinațională, în funcție de disponibilitatea voastră.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră și geometrie
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor
 • Logică și structuri discrete
 • Fundamente de inginerie mecanică și robotică
 • Limbi străine
 • Educație fizică
 • Psihologia educației (facultativ)
 • Matematici asistate de calculator
 • Matematici speciale (Probabilități și statistică)
 • Fundamente de inginerie electrică
 • Fundamente de inginerie electronică
 • Tehnici de programare
 • Logică digitală
 • Pedagogie : Teoria și metodologia curriculumului (facultativ)
 • Teoria sistemelor
 • Structuri de date și algoritmi
 • Programarea orientată pe obiecte
 • Principii
 • tehnici și dispozitive de măsurare
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Circuite digitale
 • Comunicare
 • Educație fizică
 • Pedagogie: Teoria si metodologia instruirii,
 • Teoria și metodologia evaluării (facultativ)
 • Microeconomie
 • Proiectarea și analiza algoritmilor
 • Fundamente de inginerie software
 • Baze de date
 • Organizarea calculatoarelor
 • Cultură și civilizație
 • Circuite integrate (opțional)
 • Concepte fundam. ale limbajelor de programare (opțional)
 • Didactica specialității (facultativ)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Responsabilitatea socială şi activism civic (facultativ)
 • Management
 • Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor
 • Medii și tehnologii de programare
 • Comunicații de date
 • Sisteme încorporate
 • Practică
 • Marketing
 • Sisteme de operare
 • Securitatea informației
 • Rețele de calculatoare
 • Practică
 • Identificarea sistemelor (opțional)
 • SCADA - Sisteme de supervizare
 • conducere și achiziție distribuită (opțional)
 • Programare Java (opțional)
 • Programarea aplicațiilor internet (opțional)
 • Proiectarea interfețelor utilizator și grafică (opțional)
 • Utilizarea microcontrolerelor pentru conducerea unor tipuri de micromotoare electrice (opțional)
 • Sistem distribuit de monitorizare a consumului electric in mediul industrial (opțional)
 • Conducerea la distanta a unui proces (opțional)
 • Ingineria reglării automate (opțional)
 • Ingineria programării (opțional)
 • Automatizări complexe (opțional)
 • Stucturi de măsurare și interfațare în sisteme automate (opțional)
 • Modelare software. UML și XML (opțional)
 • Tehnici de programare cu baze de date (opțional)
 • Tehnologii .NET (opțional)
 • Sisteme de poziţionare si conducere cu microcontrolere (opțional)
 • Conducerea unei aplic.de tip elevator si interconect. acesteia cu alte dispozitive/medii (opțional)
 • Proiectarea unui sistem de conducere a unei acţionări automate (opțional)
 • Proiect mecatronic (opțional)
 • Instruire asistată de calculator (facultativ)
 • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Standardizare
 • grafică tehnică și creație intelectuală
 • Practică documentare pentru lucrarea de licență
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Examen de diplomă
 • Conducerea acționărilor electrice (opțional)
 • Instrumentație virtuală (opțional)
 • Mașini și acționări electrice (opțional)
 • Grafică 3D (opțional)
 • Proiectarea sistemelor software complexe (opțional)
 • Dezvoltarea aplicațiilor de tip cloud (opțional)
 • Automatizări hidro-pneumatice (opțional)
 • Conducerea acționărilor electrice
 • hidraulice și pneumatice (opțional)
 • SCADA - Sisteme de supervizare
 • conducere și achiziție distribuită (opțional)
 • Sisteme multiprocesor (opțional)
 • Elemente de execuție electrice (opțional)
 • Aplicații cu automate programabile (opțional)
 • Bazele roboticii (opțional)
 • Conducerea asistată de calculator a proceselor de fabricație (opțional)
 • Conducerea sistemelor cu evenimente discrete (opțional)
 • Conducerea structurilor flexibile de fabricație (opțional)
 • Creativitate și managementul inovației (opțional)
 • Dispozitive digitale utilizate în medicină (opțional)
 • Sisteme decizionale (opțional)
 • Sisteme de conducere a proceselor continue (opțional)
 • Sisteme de conducere fuzzy (opțional)
 • Circuite periferice și interfețe de proces (opțional)
 • Fiabilitatea și testarea echipamentelor digitale (opțional)
 • Instrumente CASE (opțional)
 • Proiectarea interfețelor utilizator și grafică (opțional)
 • Tehnologii multimedia (opțional)
 • Automatizări complexe (opțional)
 • Sisteme de conducere a roboților industriali și a mașinilor unele (opțional)
 • Informatică aplicată în servicii de sănătate (opțional)
 • Implementarea sistemelor de conducere automată (opțional)
 • Sisteme de achiziții de date (opțional)
 • Limbaje de asamblare (opțional)
 • Programare Java (opțional)
 • Programarea aplicațiilor internet (opțional)
 • Proiectarea interfețelor utilizator și grafică (opțional)
 • Programare vizuală (opțional)
 • Sisteme de operare în timp real (opțional)
 • Modelare software. UML și XML (opțional)
 • Tehnici de programare cu baze de date (opțional)
 • Testarea aplicațiilor software (opțional)
 • Voluntariat (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Timisoara

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Automatică și Calculatoare pregătește ingineri în domeniul IT prin programele de studii de licență (Automatică și informatică aplicată, Calculatoare și Tehnologia informației), masterat și doctorat din cadrul domeniului de ierahizare Ingineria Sistemelor, Calculatoare și Tehnologia Informației, clasificat în categoria A a celor mai performante programe. Rata de reușită la angajare a absolvenților, după finalizarea studiilor, este una foarte ridicată, aceștia fiind apreciați de companii importante precum Microsoft, IBM, Continental, Endava sau Delphi. Misiunea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare constă în formarea unor specialişti de înaltă performanţă şi competenţă în domeniile Calculatoare şi Tehnologia informaţiei şi Ingineria sistemelor. Facultatea noastră oferă studenţilor o educaţie care combină studiul academic riguros cu stimularea activităţilor creative, pregătind ingineri cu competenţe în: structura şi arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicaţii software, inteligenţă artificială şi sisteme expert, ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de conducere, roboţi şi sisteme automatizate de producţie, automatizări industriale. Programele de studiu oferite de facultatea noastră îndeplinesc standardele impuse de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Nivelul ridicat al cursurilor organizate asigură echivalenţa diplomei acordate cu diplomele celor mai prestigioase universităţi. Absolvenţii noştri sunt angajaţi ai companiilor importante de IT sau sunt înscrişi la doctorat în universităţi şi institute de cercetare din lumea întreagă.

Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 27, IAŞI, cod 700050,

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer