Despre program

 De peste două decenii, Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative formează specialişti în domeniul juridic şi al ştiinţelor administrative, mulți dintre aceștia fiind astăzi nume sonore în domeniile lor de specializare, ocupând poziții-cheie în mediul profesional și/sau în viața publică.

   Astăzi, Facultatea de Drept și Științe Administrative oferă programe de pregătire universitară – studii de licență și master, in regim cu frecvență (IF) și la distanță (ID), acreditate ARACIS:

•     programe de studii universitare de licență – ”Drept” (IF și ID) și "Administratie publică" (IF);

  În funcție de programul de studii ales, absolvenții noștri pot poţi exercita o profesie juridică din sistemul justiției sau din alte domenii ale vieții publice (judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic șa.), pot fi funcţionari publici în administraţia publică din România (la nivel central sau local) sau în instituţii ale Uniunii Europene ori pot îmbrățișa o carieră în domeniul învățământului superior sau în cercetarea științifică.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe administrative
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economie
 • Drept constituțional I
 • II
 • Drept administrativ I
 • II
 • Introducere în studiul statului și dreptului
 • Informatică în administrația publică
 • Limbi moderne aplicate în administrația publică (engleză
 • franceză
 • italiană) I
 • II
 • Drept civil I
 • II
 • Educație fizică și sport
 • Management public
 • Comunicarea în administrația publică
 • Discipline opționale (Istoria administrației publice românești
 • Logica acțiunii administrative)
 • Discipline facultative (Psihologia educației
 • Descentralizare și autonomie locală
 • Pedagogie I
 • Fundamentele pedagogiei
 • Teoria și metodologia curriculum-ului)
 • Sociologie
 • Contenciosul administrativ
 • Elemente de urbanism
 • Elemente de drept internațional
 • Metodologia cercetării în științele administrative
 • Elemente de drept penal
 • Educație fizică și sport
 • Finanțe publice
 • Contabilitatea instituțiilor publice
 • Practică de specialitate
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Drept și administrarea afacerilor
 • Discipline opționale (Relații publice
 • Contracte speciale
 • Sisteme administrative comparate
 • Dreptul concurenței
 • Dezvoltare durabilă și protecția mediului
 • Elaborarea proiectelor cu finanțare externă
 • Dreptul familiei
 • Fundamentele calității în sectorul public)
 • Discipline facultative (Practica profesională
 • Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării
 • Servicii publice locale
 • Limbă străină
 • Didactica specialității)
 • Politici publice
 • Etică și deontologie în administrația publică
 • Proceduri publice
 • Dreptul muncii și securității sociale I
 • II
 • Practică de specialitate
 • Știința administrației
 • Managementul resurselor umane în administrația publică
 • Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice
 • Achiziții publice
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență
 • Discipline opționale (Managementul serviciilor publice
 • Reglementări naționale și europene în materie funciară
 • Elemente de planificare strategică în înstituțiile publice
 • Drept finaniciar și fiscal
 • Control financiar și fiscal
 • Libertăți fundamentale)
 • Discipline facultative (Psihosociologia conducerii
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu I
 • II
 • Managementul clasei de elevi)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Targoviste

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Piteşti s-a desprins din cadrul Facultăţii de Ştiinte Economice, Juridice şi Administrative în anul 2007. Prima specializare autorizată în cadrul F.S.E.J.A. a fost ADMINISTRATIA PUBLICĂ, prima promotie de absolventi terminând in anul 2001. Ulterior, în 2002, primeşte autorizaţie de funcţionare şi specializarea DREPT. În prezent, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative gestioneaza două programe de licenţă şi patru programe de master. Misiunea Facultăţii constă în formarea de absolvenţi cu o arie largă de competenţe stiinţifice şi de specialitate, fundamentale si manageriale in domeniul juridic şi administrativ, capabili sa asigure cerinţele acestui domeniu al vieţii sociale si să se specializeze prin programe de studii postuniversitare si de formare continuă. De asemenea, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative pomovează un învaţămant modern corespunzator cerintelor europene şi, în acelasi timp, adaptat realitaţilor romaneşti şi sustine extinderea programelor de schimburi interuniversitare, precum si pregatirea tinerilor straini care vin la studii universitare si postuniversitare. Pe lângă această misiune didactică, zeze prin programe de studii postuniversitare si de formare continuă. De asemenea, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative se preocupă de centrarea cercetarii stiintifice pe probleme juridice şi administrative de mare actualitate pentru viata socială româneasca, contribuind activ la încercarea de solutionare a situaţiilor concrete ivite în aceste domenii.
Pitești Str. Republicii, nr. 71, Argeș, România,

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer