Despre program

Domeniul Limbilor moderne aplicate reprezintă o filieră pluridisciplinară cu vocaţie profesională. Potrivit Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor universitare, domeniul Limbilor moderne aplicate cuprinde două specializări: Limbi moderne aplicate şi Traducere şi interpretare. Dacă cea dintâi oferă o perspectivă generală asupra utilizării limbilor moderne în contexte profesionale şi culturale, specializarea Traducere şi interpretare formează specialişti în domeniul traducerii şi al interpretării profesionale, pregătindu-i pe absolvenţi pentru profesia de traducător generalist şi interpret. Pentru reuşita profesională în acest domeniu sunt necesare cunoaşterea aprofundată a cel puţin două limbi moderne de circulaţie (denumite limbi B şi C) şi a limbii române (denumită limba A), un bagaj de cunoştinţe generale şi o motivaţie puternică de autoperfecţionare şi învăţare continuă. Obiective: Realizarea unei pregătiri de specialitate în domeniul limbilor moderne aplicate la standarde ridicate, prin încurajarea profesionalismului şi a creativităţii, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii Pregătirea studenţilor pentru angajarea în activităţi profesionale, în agenţii de traducere, organizaţii, instituţii şi firme de profil Formarea de absolvenţi capabili să se perfecţioneze prin studii de nivel masteral şi doctoral, prin antrenarea lor la realizarea unor teme şi proiecte de cercetare coordonate de departamentele implicate în desfăşurarea programului.

Domeniu de licenta/master
Limbi moderne aplicate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Limba română contemporană
 • Limba străină contemporană B-1
 • Limba străină contemporană C-1
 • Teoria și practica traducerii generale B-1
 • Teoria și practica traducerii generale C-1
 • Curs practic B
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Educație fizică 1
 • Limba română: analiză și producere de text
 • Limba străină contemporană B-2
 • Limba străină contemporană C-2
 • Teoria și practica traducerii generale B-2
 • Teoria și practica traducerii generale C-2
 • Cultură și civilizație B
 • Curs practic C
 • Educație fizică 2
 • Pragmatică B
 • C
 • Terminologie B
 • C
 • Inițiere în interpretare B
 • Traducere generală A-B
 • Traducere generală A-C
 • Cultură și civilizație C
 • Introducere în economie
 • Educație fizică 3
 • Practică 1
 • Analiza discursului B
 • C
 • Limbaje specializate B
 • C
 • Interpretare consecutivă B
 • Traducere economică B-A
 • A-B
 • Traducere economică C-A
 • A-C
 • Noțiuni de știință și tehnologie
 • Educație fizică 4
 • Practică 2
 • Traducere asistată de calculator (TAC) B
 • Etica și deontologia traducerii
 • Aplicații terminologice B
 • Disciplină opțională 1 (Traducere ştiinţifică B-A
 • A-B
 • Traducere tehnică B-A
 • A-B)
 • Disciplină opțională 2 (Traducere științifică C-A
 • A-C
 • Traducere tehnică C-A
 • A-C)
 • Tehnici de comunicare B
 • Tehnici de comunicare C
 • Interpretare C
 • Tendințe actuale în teoria și practica traducerii B
 • Disciplină opțională 3 (Interpretare consecutivă B
 • Interpretare simultană B)
 • Disciplină opțională 4 (Traducere administrativă B-A
 • A-B
 • Traducere administrativă C-A
 • A-C)
 • Interpretare C
 • Disciplină opțională împachetată 1 (Traducere texte comunitare B-A
 • A-B
 • Relații internaționale și instituții europene)
 • Disciplină opțională împachetată 2 (Traducere juridică B-A
 • A-B
 • Drept)
 • Elaborare lucrare licență
 • Examen de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Științe ale comunicării

Universitatea „Apollonia” este una nouă în spirit şi cunoaştere, creată în mediul deschis, european, democratic de după anul 1989. Alte instituţii asemănătoare sunt atinse de anchiloza rutinei, sau sufocate de suficienţa unui trecut onorabil. Universitatea „Apollonia” este o instituţie flexibilă, capabilă să se acomodeze perpetuum noului . Principiile după care este organizată sunt inspirate de modele modeme şi conţin norme recunoscute ale managementului universitar european. În chip particular şi fericit la Universitatea „Apollonia” se întrepătrund armonios experienţa generaţiei adulte, de profesori experimentaţi, cu mobilitatea şi aspiraţiile profesionale ale profesorilor tineri şi foarte tineri.

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer