Despre program

Misiunea principală a specializării de Măsurători Terestre și Cadastru este de a pregăti specialiști în domeniul cadastrului național, conceput ca un sistem informațional al tuturor terenurilor și al bunurilor imobiliare, indiferent de destinația lor și de proprietar. Acești specialiști trebuie să fie capabili să contribuie la aplicarea Legilor Fondului Funciar (18/1991, 169/1997, 1/2000, 247/2005, 165/2013) a Legilor Proprietății, precum și la introducerea și întreținerea cadastrului pe întreg teritoriul României.

Domeniu de licenta/master
Inginerie geodezică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I
 • II
 • Educație antreprenorială
 • Informatică aplicată
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Limbi moderne (Engleză) I
 • II
 • Educație fizică și sport I
 • II
 • Desen tehnic și infografică
 • Instumente geodezice și metode de măsurare
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Psihologia educației
 • Metode numerice
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Practică în domeniu (topografie)
 • Reprezentări geometrice ale suprafețelor topografice
 • Fizică
 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic și infografică
 • Pedagogie I
 • Topografie I
 • II
 • Pedagogie II
 • Educație fizică și sport I
 • II
 • Astronomie geodezică
 • Sisteme informatice în măsurători terestre
 • Fotogrametrie
 • Geodezie
 • Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice
 • Topografie Proiect
 • Agricultura generală
 • Curs general de construcţii
 • căi de comunicaţii şi lucrări de artă
 • construcţii hidrotehnice şi reţele tehnico - edilitare
 • Construcții civile
 • Practică în domeniu (geodezie
 • fotogrammetrie)
 • Cartografie Proiect
 • Cartografie
 • Amenajarea teritoriului și urbanism
 • Gravimetrie geodezică
 • Geodezie elipsoidală Proiect
 • Geodezie elipsoidală
 • Didactica specialității
 • Bazele geometrice ale fotogrametriei
 • Măsurători electronice de distanţă
 • Instruire asistată pe calculator
 • Topografie inginerească
 • Geodezie satelitară
 • Cadastru I
 • II
 • Istoria geodeziei
 • Ridicări topografice speciale
 • Practica pedagagogică în învățământul preuniversitar I
 • II
 • Topografie inginerească proiect
 • Cadastru proiect I
 • II
 • Măsurători subterane
 • Măsurători electronice de distanţă
 • Reţele tehnico-edilitare
 • Îmbunătățiri funciare
 • Practică de topografie inginerească
 • cadastru
 • fotogrametrie
 • Stereofotogrammetrie și fotointerpretare
 • Proiecţii cartografice
 • Managementul clasei de elevi
 • Legislație funciar cadastrală
 • Utilizarea electronicii în geodezie
 • Organizarea teritoriului şi ecologie
 • Fotogrametrie inginerească
 • Prelucrarea automată a datelor geodezice
 • Teledetecţie
 • Protecția mediului și dezvoltare durabilă
 • Management
 • Cartarea și bonitarea solurilor
 • Managementul proiectelor și măsuri de finanțare
 • Cartare și bonitarea solurilor proiect
 • Limbi străine (Germană
 • Franceză
 • Engleză)
 • Automatizarea lucrărilor de cadastru
 • Managementul lucrărilor de cadastru
 • Sisteme informatice geografice (GIS)
 • Urmărirea stabilităţii terenurilor şi a deformaţiilor la construcţii
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Evaluarea proprietățiilor imobiliare (terenuri și construcții)
 • Practică de proiect

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Timisoara

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Agricultură a fost înfiinţată în anul 1912. Este cea mai veche şi prestigioasă instituţie romanească de învăţământ universitar agricol. A acordat prima diplomă de inginer agronom din România. Misiunea de bază a facultăţii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia plantelor etc. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Totodată, viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar. O altă misiune a facultăţii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte specializări postuniversitare. Realizarea misiunii se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective: - asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico - materiale şi nivelului de absorbţie al pieţei cu forţă de muncă; - dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru învăţământ şi cercetare; - creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea spaţiilor de învăţământ, laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, câmpuri şi loturi experimentale, mijloace de informatizare, biblioteci, cât şi generalizarea sistemului concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional; - conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul agricol, inginerie alimentara, stiinte economice, biologie; - specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat şi doctorat; - perfecţionarea activităţii didactico-metodice a absolventilor nostri care vor deveni cadre didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităţi; - actualizarea instruirii absolventilor din zona de influenţă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, prin cursuri de specializare; - acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiei agricole şi a celei colaterale; - ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor prin valorificarea experienţei universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate în domeniul producţiei agricole.
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer