Despre program

Specializarea Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară (MIAIA) este un program de studii de licență în domeniul ingineriei mecanice. Această specializare a fost acreditată ca urmare a evaluării programului de studii din decembrie 2012 de către comisia ARACIS.

Formarea de ingineri mecanici capabili să conceapă, să îndrume și să conducă procese tehnologice specifice mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, atât în industrie, cât și în agricultură.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematică
 • Limbi străine (germană
 • franceză
 • engleză)
 • Educaţie fizică şi sport I
 • II
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Chimie
 • Desen tehnic
 • Geometrie descriptivă
 • Psihologia educaţiei
 • Analiza matematică
 • Pedagogie I
 • II
 • Practică 2
 • Tehnologia materialelor
 • Fizică I
 • Știința și ingineria materialelor
 • Matematici speciale
 • Informatizarea proceselor de producţie în agricultură
 • Ecuațiile fizicii matematice
 • Grafică asistată de calculator
 • Mecanică I
 • Protecţia muncii
 • Proiectare asistată de calculator
 • Ingineria mediului
 • Educaţie fizică şi sport I
 • II
 • Rezistenţa materialelor I
 • Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
 • Electrotehnică şi maşini și acționări electrice
 • Termotehnică
 • Pedagogie II
 • Mecanică II
 • Conducere auto
 • Conducerea tractorului
 • Tribologie
 • Electronică aplicată
 • Rezistenţa materialelor II
 • Mecanisme
 • Fizică II
 • Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
 • Didactica specialităţii
 • Organe de maşini
 • Pratică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu I
 • II
 • Automatică
 • Energii regenerabile
 • Vibrații mecanice
 • Etică și integritate academică
 • Agricultură generală
 • Bazele agrobiologice ale mecanizării agricole
 • Acţionări hidraulice şi pneumatice
 • Toleranțe și control dimensional
 • Organe de mașini - proiect
 • Instruire asistată de calculator
 • Motoare cu ardere internă
 • Utilaje pentru morărit și panificație
 • Tehnologii de mecanizare ecologice
 • Maşini şi instalaţii horticole
 • Practică
 • Mașini și instalații pentru îmb.funciare
 • Maşini pentru protecţia plantelor
 • Maşini de semănat
 • plantat şi aplicat îngrăşăminte
 • Maşini pentru lucrările solului
 • Tractoare şi automobile
 • Managementul clasei de elevi
 • Utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară
 • Maşini şi instalaţii zootehnice
 • Mașini agricole de recoltat
 • Mașini agricole de recoltat - proiect
 • Instalaţii frigorifice şi de climatizare
 • Organizarea și dotarea atelierelor mecanice
 • Contabilitate şi gestiune economică
 • Marketing
 • Legislaţie agrară
 • Tehnologii de întreţinere şi reparare a utilajelor
 • Senzori și traductoare
 • Metoda elementului finit
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru Proiectul de diplomă
 • Management
 • Economie
 • Exploatarea agregatelor agricole
 • Limbi străine (engleză
 • franceză
 • germană)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Timisoara

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Agricultură a fost înfiinţată în anul 1912. Este cea mai veche şi prestigioasă instituţie romanească de învăţământ universitar agricol. A acordat prima diplomă de inginer agronom din România. Misiunea de bază a facultăţii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia plantelor etc. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Totodată, viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar. O altă misiune a facultăţii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte specializări postuniversitare. Realizarea misiunii se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective: - asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico - materiale şi nivelului de absorbţie al pieţei cu forţă de muncă; - dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru învăţământ şi cercetare; - creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea spaţiilor de învăţământ, laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, câmpuri şi loturi experimentale, mijloace de informatizare, biblioteci, cât şi generalizarea sistemului concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional; - conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul agricol, inginerie alimentara, stiinte economice, biologie; - specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat şi doctorat; - perfecţionarea activităţii didactico-metodice a absolventilor nostri care vor deveni cadre didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităţi; - actualizarea instruirii absolventilor din zona de influenţă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, prin cursuri de specializare; - acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiei agricole şi a celei colaterale; - ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor prin valorificarea experienţei universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate în domeniul producţiei agricole.
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer