Despre program

Nevoia tot mai mare de specialiști în domeniul arhitecturii și urbanismului este motivată de ritmul susținut al construcțiilor în această parte a țării. Cadrul arhitectural și urbanistic remarcabil al municipiilor și orașelor din nord-vestul Transilvaniei, precum și perspectivele de dezvoltare că o adevărată metropolă ale acestui oraș, spun mult despre necesitatea existenței specializării Arhitectură în cadrul domeniului Arhitectură.

Învățământul la această specializare este finanțat, în principal, de la bugetul de stat, precum și din taxe de școlarizare. În activitatea acestei specializări se utilizează spații și dotări ale Universității din Oradea. De asemenea, se colaborează cu Primăria Municipiului Oradea în practică studenților, la întocmirea unor relevee, studii și chiar proiecte. Absolvenții specializării Arhitectură sunt formați că arhitecți, pregătiți să desfășoare o activitate complexă de proiectare: studii și proiecte de arhitectură, urbanism, amenajări interioare, mobilier și restaurări.

Prin conținutul programelor analitice și activității la planșetă, la cursuri și practică studențească, se asigură pregătirea absolvenților astfel încât aceștia să răspundă bine complexității problemelor de proiectare ivite în exercitarea meseriei de arhitect. Se dorește, în același timp cu asigurarea unei pregătiri excelente a studenților, potențarea talentului și măiestriei fiecăruia dintre ei, pentru formarea și conturarea unei adevărate personalități profesional și artistice a fiecărui absolvent în parte și nu în ultimul rând, formarea unei adevărate școli de arhitectură orădene, cu un specific bine definit.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arhitectură
Specializare
Arhitectură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
6 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Proiectare de arhitectură
 • Geometrie descriptivă
 • Limba străină
 • Studiul formei. Formă şi spaţiu
 • Studiul formei. Limbaj arhitectural
 • Evoluţia istorică a arhitecturii - Antichitate
 • Evoluţia istorică a arhitecturii - Ev Mediu
 • Istoria artelor
 • Matematică
 • Informatică şi proiectare asistată
 • Educaţie fizică
 • Geometria formelor arhitecturale
 • Teoria arhitecturii - introducere
 • Materiale de construcţii
 • Elemente de mediu în urbanism
 • Stagiu de practică anuală
 • Discipline facultative (Limba străină - nu engleză
 • Oratorie. Arta discursului)
 • Proiectare de arhitectură
 • Studiul formei - machetare
 • Limba străină
 • Perspectivă
 • Evoluţia istorică a arhitecturii. Renaştere
 • Evoluţia istorică a arhitecturii. De la Baroc la Art Nouveau Teoria arhitecturii - Programe de arhitectură
 • Istoria artelor
 • Evoluţia formei urbane
 • Proiectare asistată de calculator
 • Mecanica construcţiilor
 • Sisteme constructive în arhitectură. Zidărie şi beton armat
 • Educaţie fizică
 • Elemente de infrastructură pentru clădiri
 • Detalii şi finisaje
 • Stagiu de practică anuală. Execuţie
 • şantier
 • Discipline facultative (Limba straină - nu engleză)
 • Proiectare de arhitectură
 • Evoluţia istorică a arhitecturii. Şcoala din Chicago - perioada interbelică
 • Evoluţia istorică a arhitecturii. Postbelic - secol XXI
 • Teoria arhitecturii. Programe de arhitectură
 • Regenerare urbană
 • Proiectare asistată de calculator
 • Elemente de topografie
 • Sisteme constructive în arhitectură. Lemn şi metal
 • Echipare edilitară a zonelor urbane
 • Tehnici de restaurare şi reabilitare. Noţiuni introductive
 • Teoria structurilor. Concepte şi sisteme structurale
 • Teoria arhitecturii. Metodologie
 • Evoluţia mobilierului
 • Proiect de arhitectură de interior
 • Proiectare de urbanism. PUZ
 • Arhitectură ecologică
 • Detalii şi finisaje
 • Proiect de restaurare – reabilitare. Studiu de caz
 • Stagiu de practică anuală. Execuţie
 • şantier
 • Proiectare de arhitectură
 • Instrumente de planificare pentru dezvoltarea durabilă
 • Evoluţia arhitecturii pe teritoriul Românie
 • Studii de reabilitare - arhitectură vernaculară
 • Proiect de arhitectură de interior
 • Proiectare de urbanism. Parcelări
 • Echipare tehnico - edilitară a clădirilor
 • Proiect de restaurare
 • Fizica construcţiilor. Acustică si însorire
 • Fizica construcţiilor. Higrotermică
 • Teorii şi doctrine contemporane
 • Structuri urbane
 • Proiectare de urbanism. PUD
 • Estetica imaginii virtuale
 • Peisagistică
 • Protecţia patrimoniului construit. Legislaţie. Proceduri
 • Stagiu de practică anuală. Excursie de studii
 • Discipline opționale (Administraţie publică. Legislaţie în construcţii
 • Tehnici de restaurare – reabilitare
 • Socio-economie urbană
 • GIS
 • Infrastructura traficului urban
 • Proiect de restaurare)
 • Proiectare de arhitectură
 • Proiectare de urbanism aplicată
 • Forme urbane
 • Morfologie culturală
 • Gestiune. Drept Urban
 • Teoria arhitecturii. Arhitectură comparată
 • Sisteme structurale complexe
 • Compoziţie arhitecturală
 • Proiect de specialitate. Structuri complexe
 • Design
 • Marketing urban
 • Compoziţie urbană
 • Stagiu de practică anuală. Administraţie publică - Urbanism
 • Discipline opționale (Pachetul 1/2/3/4)
 • Practică profesională în birou de proiectare
 • Elaborare şi susţinere proiect prediplomă
 • Studiu de amplasament - urbanism
 • Amenajarea integrată a teritoriului
 • Eficienţa economică a construcţiilor
 • Filosofia artei şi culturii
 • Elaborare şi susţinere proiect diplomă
 • Elaborare şi susţinere lucrare de licenţă – Disertaţie
 • Consultanţă de specialitate
 • Discipline opționale (Pachetul 1/2/3/4)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Oradea

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer