Despre program

Misiunea programului de studii universitare de licenţă Management este aceea de a forma conducători, manageri şi lideri de grupuri, echipe, organizaţii şi instituţii prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi de leadership ale acestora, de a contribui la dezvoltarea teoriei şi practicii managementului românesc în context european şi internaţional.

Scopul fundamental al programului de studii universitare de licenţă Management, este acela de a oferi cea mai bună formare la nivel universitar în domeniul managementului, astfel încât prin competenţele dobândite, absolvenţii noştri să răspundă cerinţelor din mediul socio–economic şi de pe piaţa muncii.
Astfel, absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Management vor dobândi:
-• Capacitatea de adaptare rapidă şi eficientă ca manager într-o mare varietate de tipuri de organizaţii;
-• Capacitatea de culegere, procesare şi analiză preliminară a informaţiilor necesare fundamentării şi elaborării deciziilor;
-• Capacitatea de rezolvare a problemelor aferente nivelului propriu de pregătire;
-• Deprinderea de a comunica eficace şi eficient inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională, faţă în fată şi prin intermediul echipamentelor tehnice moderne, specifice domeniului de pregătire al specializării;
•- Capacitatea de utilizare eficace şi eficientă a timpului;
-• Aptitudini de execuţie prin stăpânirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice specializării;
-• Capacitatea de a îndeplini performant şi în timp real atribuţii în domeniile demersului strategic, planificării, organizării, antrenării-coordonării şi controlului în sprijinul activităţilor manageriale;
•- Abilitatea de a îndeplini sarcini specifice de asistent manager;
-• Capacitatea de a însuşi şi aplica, în mod ştiinţific, ansamblul de metode, tehnici, proceduri specifice managementului;
-• Aptitudini practice de utilizare a calculatorului în lucrări specifice specializării;
-• Abilitatea de comunicare şi negociere în medii culturale diverse;
-• Capacitatea de a lucra performant în echipe complexe şi multiculturale;
-• Cunoaşterea economiei întreprinderii;
-• Cunoaşterea logisticii industriale;
-• Înţelegerea şi utilizarea sistemelor financiar-contabil, de marketing-vânzări, cercetare-dezvoltare în vederea facilitării cooperării interdepartamentale;
•- Înţelegerea şi aplicarea în activitatea proprie a principiilor de management al calităţii;
-• Cunoaşterea legislaţiei afacerilor;
-• Abilitatea de a percepe şi aplica în mod eficace şi eficient concepţia sistemică a activităţilor organizaţiilor sau instituţiilor;
-• Capacitatea de a participa în echipe abilitate să implementeze planuri de activităţi manageriale;
-• Abilitatea de a înţelege şi de a aplica în mod corect legislaţia în problemele specifice managementului;
-• Înţelegerea şi participarea activă la optimizarea proceselor din organizaţii şi instituţii;
-• Deprinderea de a participa în mod performant la activităţile de recrutare, selecţie şi angajare a resurselor umane;
-• Practicarea performantă a logisticii asigurării şi procesării resurselor;
-• Capacitatea de a asigura interfaţa între nivelurile de execuţie şi de decizie din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor;
-• Capacitatea de a iniţia şi de a dezvolta afaceri mici şi mijlocii (proprii şi pentru terţi).

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Bazele contabilității
 • Statistică economică
 • Informatică economică
 • Matematici financiare și actuale
 • Comunicare și negociere în afaceri
 • Limbă străină pentru afaceri
 • Educație fizică
 • Macroeconomie
 • Management
 • Marketing
 • Drept
 • Doctrine economice contemporane
 • Analiza strategică a mediului concurențial
 • Finanțe publice
 • Finanțele firmei
 • Economie europeană
 • Informatică managerială
 • Simulări și proiecte de management
 • Limba străină pentru afaceri
 • Economie mondială
 • Tranzacții internaționale
 • Managementul serviciilor
 • Managementul resurselor umane
 • Practică
 • Discipline opționale (Contabilitate financiară
 • Analiză economico-financiară
 • Educație fizică
 • Management operațional
 • Proiecte economice)
 • Discipline facultative (Limbă străină pentru afaceri
 • Sisteme de gestionare a informației
 • Managementul organizațiilor nonprofit
 • Multimedia
 • Supply Chain Excellence)
 • Comportament organizațional
 • Management comparat
 • Logistică
 • Managementul proiectelor
 • Managementul micilor afaceri
 • Management internațional
 • Managementul calității
 • Management strategic
 • Managemetul producției
 • Managementul inovării
 • Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență
 • Discipline opționale (Managementul investițiilor
 • Economia întreprinderii
 • Baze de date aplicate în lmanagement
 • Audit)
 • Discipline facultative (Comunicare în afaceri în limba străină
 • Managementul instituțiilor publice
 • Instrumente Google pentru afaceri
 • Ținută și conduită în afaceri)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer