Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană)/Limba şi literatura română

Despre program

Din raţiuni administrative colectivele de limba şi literatura franceză şi limba şi literatura germană formează o singură catedră din anul universitar 2007-2008, devenită departament în 2011. Colectivul de limba şi literatura franceză numără 9 cadre didactice titulare, specialişti în literatura franceză, literaturi francofone şi hispanice, lingvistică franceză şi didactică precum şi în teatrologie. Pe lângă activitatea didactică membrii departamentului desfăşoară şi o activitate de cercetare în domeniile menţionate, valorificată prin participari la conferinţe naţionale şi internaţionale şi publicaţii în reviste sau volume individuale şi colective. Vizibilitatea naţională şi internaţională a activităţii acestora e dată şi de faptul că fac parte din societăţi si asociaţii profesionale şi ştiinţifice de prestigiu din ţară şi din străinătate sau participă la jurizarea unor concursuri studenţeşti sau a unor festivaluri de teatru. În urmă cu câţiva ani catedra noastră a iniţiat o colaboare cu lectoratul francez al Facultăţii de Litere din Cluj al cărui lector se deplaseaza de câteva ori pe an la Oradea pentru a ţine cursuri studenţilor noştri. Studenţii au posibilitatea de a studia în străinătate în cadrul pateneriatelor de tip Erasmus (vezi Relaţii internaţionale) pe care departamentul le are cu universităţi din Franţa, Danemarca, Portugalia, etc. Aceste acorduri oferă şi profesorilor posibilitatea de a se deplasa la universităţile partenere pentru mobilităţi de predare. In urma vizitei ARACIS din 2012, programul limba şi literatura franceză a fost reacreditat, suplimentându-se numarul de locuri la 50. Pagina facebook: Franceza Litere Oradea.

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Cultură și civilizație latină
 • Introducere în cercetarea filologică. Practica de specialitate
 • Limbă franceză contemporană. Fonetică și fonologie
 • Literatură franceză. Tipuri de discurs în Evul Mediu și Renaștere
 • Educație fizică
 • Lingvistică generală
 • Teoria literaturii. Practica de specialitate
 • Limba franceză contemporană. Lexicologie
 • Literatură franceză. Discurs baroc/vs/discurs clasic în sec. al XVII-lea
 • Cultură și civilizație franceză
 • Limba fraceză contemporană. Curs practic:. Comunicare scrisă
 • Limba fraceză contemporană. Curs practic: Exerciții de gramatică (franceză-engleză) (franceză-germană)
 • Limba fraceză contemporană. Curs practic:. Comunicare orală
 • Limba franceză contemporană. Gramatică aplicată (franceză-română)
 • Limba engleză contemporană (franceză-română)
 • LRC Fonetică (franceză-română)
 • Limba latină (franceză-română)
 • Etnologie și folclor literar românesc (franceză-română)
 • Istoria literaturii române. Repere fundamentale (franceză-română)
 • Limba modernă
 • a II-a limbă străină (franceză-română)
 • Limba franceză contemporană. Vocabular (franceză-română)
 • Stilistică (franceză-română)
 • Literatură română. Literarură clasică (franceză-română)
 • Repere în literatura română. Eminescu (franceză-română)
 • Limba engleză contemporană. Fonetică (franceză-engleză)
 • Literatură engleză. Literatură veche și medievală. Renașterea (franceză-engleză)
 • Tehnici de comunicare orală (franceză-engleză)
 • Analiză de text. Traduceri (franceză-engleză)
 • Limba engleză contemporană. Lexicologie (franceză-engleză)
 • Limba modernă
 • a III-a limbă străină (franceză-engleză) (franceză-germană)
 • Literatura engleză. Restaurația și Iluminismul (franceză-engleză)
 • Cultură și civilizație britenică (franceză-engleză)
 • Tehnici de comunicare. Analiză de text (franceză-engleză)
 • LGC Fonetica (franceză-germană)
 • Literatură germană: biografie
 • istorie
 • ficțiune în proza sec. al XX-le (franceză-germană)
 • Comunicare scrisă și orală (franceză-germană)
 • Traduceri gramaticale (franceză-germană)
 • Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul (franceză-germană)
 • Istoria culturii și civilizației germane (franceză-germană)
 • Literatură germană: biografie
 • istorie
 • ficțiune în Epos și Minnesang (franceză-germană)
 • Literatură universală și comparată. Antichitate și Evul Mediu
 • Limba franceză contemporană. Morfologie: Grupul nominal
 • Literatură franceză. Filozofi și literați în sec. XVIII
 • Limba franceză contemporană. Curs practic: Traduceri de texte de specialitate
 • Discipline opționale (Pachetul 1 / 2
 • Educație fizică)
 • Literatură universală și comparată. Renaștere
 • sec XVII/XVIII
 • Limba franceză contemporană. Morfologie: Grupul verbal
 • Literatura franceză. Discursul românesc în sec. al XIX-lea și al XX-lea
 • Limba franceză contemporană. Curs practic: Traduceri de texte literare
 • Limba română contemporană. Morfologia (franceză-română)
 • Tehnici de comunicare scrisă (franceză-română)
 • Literatura română – Poezia interbelică (franceză-română)
 • Limba modernă
 • a II-a limbă străină (franceză-română)
 • Tehnici de comunicare orală. Limba Română (franceză-română)
 • Limba engleză contemporană. Morfologia (franceză-engleză)
 • Literatura engleză. Romantismul (franceză-engleză)
 • Tehnici de comunicare. Analiză de text (franceză-engleză)
 • Literatura engleză. Perioada victoriană (franceză-engleză)
 • Limba modernă
 • a III-a limbă străină (franceză-engleză) (franceză-germană)
 • Limba germană contemporană. Morfologia (franceză-germană)
 • Literatura germană: Concepte ale viieții private și sociale (franceză-germană)
 • Traduceri. Texte uzuale (franceză-germană)
 • Limba germană contemporană. Morfologia. Declinarea (franceză-germană)
 • Literatura germană între wtic
 • politic și estetic. Sec. XVIII și XIX (franceză-germană)
 • Traduceri. Texte jurnalistice(franceză-germană)
 • Literatură universală și comparată. Sec XIX
 • Estetică
 • Limba franceză contemporană. Sintaxa
 • Literatură franceză. Discursul liric în sec. XIX și XX
 • Naralogie
 • Limba franceză contemporană. Semantica
 • Limba franceză. Discursul teatral în sec XX
 • Pargmatică franceză. Analiza discursului
 • Nivele ale limbii franceze contemporane. Franceza familiară și argoul (franceză-română)
 • Limba română contemporană. Sintaxa (franceză-română)
 • Literatura română – Literatură postbelică (franceză-română)
 • Istorie și critică literară românească (franceză-română)
 • Literatura română – Postmodernismul (franceză-română)
 • Literatura exilului și a diasporei (franceză-română)
 • Nivele ale limbii franceze contemporane (franceză-engleză) (franceză-germană)
 • Limba engleză contemporană. Sintaxa (franceză-engleză)
 • Literatura engleză. Sec XX (franceză-engleză)
 • Literatura americană (franceză-engleză)
 • Limba engleză. Academical writing (franceză-engleză)
 • Limba germană contemporană. Sintaxa propoziției și a frazei (franceză-germană)
 • Literatura germană. Tradiție și avangardă în sec. XX – Lirica și Proza (franceză-germană)
 • Literatura austriacă (franceză-germană)
 • Limba germană contemporană. Gramatica textului și pragmatica (franceză-germană)
 • Literatura germană: studii culturale și de ge – Dramă (franceză-germană)
 • Lexicologie aplicată (franceză-germană)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer