Despre program

Misiunea programului de masterat ECONOMIE ŞI FINANŢE EUROPENE este asigurarea aprofundării în domeniul studiilor de licenţă în scopul dobândirii competenţelor şi abilităţilor impuse de complexitatea cerinţelor mediului de afaceri, precum şi creşterea abilităţilor în domeniul cercetării ştiinţifice de profil şi /sau continuării studiilor universitare de doctorat. Programul de masterat ECONOMIE ŞI FINANŢE EUROPENE are misiunea de a forma specialişti cu o pregătire superioară, apţi pentru a fundamenta decizii, strategii şi programe în domeniul economiei şi al finanţelor, precum şi pentru a lucra în activitatea de cercetare ştiinţifică din sectorul financiar. Obiectivul general este formarea de specialişti de înaltă calificare pentru domeniul menţionat. Totodată, se urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor dobândite în ciclul de licenţă, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi asigurarea unei substanţiale baze de pregătire pentru doctorat. În plan pedagogic programul de masterat caută să promoveze capacităţile individuale (analiză, evaluare, luarea deciziilor) şi aptitudinile de muncă în grup (negociere, leadership, decizii colective) în baza studiilor de caz, proiectelor şi lucrărilor aplicative. OBIECTIVELE SPECIALIZĂRII Specializarea „Economie şi Finanţe Europene”, presupune formarea unor specialişti bine pregătiţi, cu o personalitate puternică, capabili să dezvolte abilităţi de comunicare, să utilizeze metode şi tehnici care să asigure condiţiile necesare desfăşurării unor activităţi eficiente în diferitele societăţi comerciale şi instituţii publice. Pentru îndeplinirea misiunii domeniului în care se încadrează programul de studii „Economie şi Finanţe Europene”, este necesar să se stabilească şi să se realizeze următoarele obiective: • formarea unor buni specialişti, care să stăpânească fundamentele teoretice şi practice în domeniul finanţelor; • asigurarea coerenţei pentru sistematizarea şi armonizarea principalelor noţiuni, categorii, principii, tehnici, proceduri şi instrumente, care să reflecte realităţile economice în contextul actual al globalizării; • pregătirea de specialitate să fie însoţită şi de o pregătire economică interdisciplinară; • orientarea interesului studenţilor, atât către disciplinele de formare generală a unui economist, dar mai ales spre cele de specialitate; • armonizarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor cu exigenţele pieţei forţei de muncă; • promovarea, consolidarea şi permanentizarea unor relaţii de parteneriat între facultate şi întreprinderile şi instituţiile locale şi naţionale; • promovarea şi utilizarea cu precădere a modalităţilor şi formelor moderne de transmitere a cunoştinţelor; Îndeplinind aceste cerinţe şi obiective, absolventul programului de studii „Economie şi Finanţe Europene”, va dobândi acel fond esenţial de cunoştinţe care să-i confere o serie de atuuri, care se pot concretiza într-un avantaj competitiv, deosebit de important pe piaţa muncii: • de a identifica punctele forte şi punctele slabe ale organizaţiei în care îşi desfăşoară activitatea, oportunităţile mediului extern de pe urma cărora organizaţia poate beneficia şi a restricţiilor cărora trebuie să le facă faţă; • de a diferenţia succesul facil de cel angajant, pe cel previzibil de cel întâmplător; • de a admite şi de a-şi asuma un eşec, de a-l analiza şi de a găsi modalităţile prin care ar putea fi evitat în viitor; • de a individualiza propriile acţiuni şi de a le deosebi de alte acţiuni asemănătoare ale altor specialişti; • de a avea iniţiative realiste şi realizabile şi de a proba capacitatea de a le pune în practică însoţită de o probabilitate mare de realizare; • de a fi eficient în orice împrejurare; • de a asimila acele noutăţi din domeniul economic care pot fi utile pentru bunul mers al activităţilor din întreprinderea sau organizaţia din care face parte; • de a se adapta la oricare dintre schimbările impuse de evoluţia mediului exterior. Posedând un fond de cunoştinţe teoretice solid, beneficiind de o anumită experienţă dobândită în laboratoarele facultăţii sau în întreprinderile unde vor face practică economică, absolventul programului de studii „Economie şi Finanţe Europene”, devine un profesionist, posesorul unui important know-how, care înseamnă: a se angaja în realizarea şi punerea în practică a proiectelor pe care le-a gândit singur, în colaborare sau le-a iniţiat altcineva; a analiza şi formula diagnostice privind nivelul de realizare a diferitelor activităţi sau starea diferitelor componente din întreprindere sau organizaţie la un moment dat; a aprecia realist necesitatea şi oportunitatea, din punct de vedere temporal, a desfăşurării unor activităţi; a formula, fixa şi respecta criterii valorice şi unice de evaluare a nivelului de realizare a diferitelor activităţi; a asigura un raport între ceea ce i se cere să realizeze şi ceea ce realizează efectiv.

Domeniu de licenta/master
Economie
Specializare
Economie generală
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer