Inginerie mecanică (lb. engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţele dezvoltate de această specializare sunt: deprinderi şi abilităţi referitoare la calculul şi proiectarea structurilor mecanice, deformabile pe baza metodelor moderne (MEF, BEM etc.); capacitatea de realizare a unor cercetări experimentale a stărilor de tensiune şi deformaţie din piese şi structuri mecanice; capacitatea de realizare a analizelor dinamice ale structurilor mecanice; capacitatea de a realiza studii în domeniile oboselii şi ruperii materialelor; deprinderi şi cunoştinţe legate de realizare a calculului de optimizare a structurilor mecanice; capacitatea de a efectua studii legate de efectele poluării sonore şi a vibraţiilor asupra mediului (creşterea nivelului de confortabilitate).

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Inginerie mecanică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 1

Locuri disponibile (taxă): 29

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar:

  • 60 % Media examenului de bacalaureat;
  • 40 %, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică sau Fizică, la alegere;

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  • Nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat, la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere, dintre: Matematică sau Fizică;
  • Media examenului de bacalaureat;
  • O nota la alegere din probele de la bacalaureat, alta decât cea care s-a folosit la criteriul 1.

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere vor prezenta în plus unul din următoarele acte:

  • Certificat de deces (copie), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani;
  • Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație;
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității;
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic și cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învățământ românesc). Aceşti candidați beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii;

Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Mai multe detalii despre admitere găsiți aici.

Mențiune: 1 loc este destinat pentru cetățenii țării terțe UE bursieri ai statului român.

IMPORTANT: Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Geometrie descriptivă
Chimie
Știința și tehnologia materialelor I + II
Informatică aplicată
Comunicare și scriere academică
Limba engleză, franceză sau germană
Educație fizică și sport I
Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială
Desen tehnic și infografică I
Fizică
Mecanică I
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
Electrotehnică și mașini electrice
Limbă engleză, franceză sau germană
Educație fizică și sport II
Anul 2
Economie generală
Desen tehnic și infografică II
Mecanică II
Rezistența materialelor I
Matematici speciale și statistică matematică
Electronică aplicată
Limba engleză, franceză sau germană
Educație fizică și sport III
Metode numerice
Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
Rezistența materialelor II
Mecanisme
Organe de mașini I
Toleranțe și control dimensional
Limba engleză, franceză sau germană
Educație fizică și sport IV
Anul 3
Termotehnică și mașini termice
Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
Vibrații mecanice
Acționări hidraulice și pneumatice
Organe de mașini II
Elasticitate și plasticitate
Metode experimentale în ingineria mecanică
Metoda Elementului Finit I
Mecanica materialelor compozite
Proiectare asistată pe calculator (CAD, CAM)
Tehnologie de fabricație
Tribologie
Practică tehnologică
Discipline opționale I (Vibrațiile mașinilor și utilajelor, Diagnosticarea vibroacustică a structurilor mecanice)
Discipline opționale II (Oboseala structurilor mecanice, Fiabilitatea sistemelor mecanice)
Anul 4
Probleme speciale de rezistența materialelor
Metoda elementului finit II’ Acustică Tehnică
Dezvoltare durabilă în ingineria mecanică
Dinamica structurilor mecanice
Plăci și învelișuri
Optimizări în ingineria mecanică
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Discipline opționale 3 (Stabilitate, Control activ al sistemelor mecanice)
Discipline opționale 4 (Modelări numerice în mecanica fluidelor, Fenomene de transfer)
Discipline opționale 5 (Proiectarea echipamentelor termice, Instalații frigorifice și termice)
Discipline opționale 6 (Eficiență energetică în inginerie mecanică, Audit energetic)
Discipline opționale 7 (Reologie, Mecanica contactului)
Discipline opționale 8 (Managementul calității în industrie, Managementul proiectelor industriale)

Facultatea de Inginerie Mecanică

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Studenți înmatriculați licență: 3.507

Studenți înmatriculați master: 228

Cadre didactice: 78

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 47

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație