Inginerie mecanică (lb. engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţele dezvoltate de această specializare sunt: deprinderi şi abilităţi referitoare la calculul şi proiectarea structurilor mecanice, deformabile pe baza metodelor moderne (MEF, BEM etc.); capacitatea de realizare a unor cercetări experimentale a stărilor de tensiune şi deformaţie din piese şi structuri mecanice; capacitatea de realizare a analizelor dinamice ale structurilor mecanice; capacitatea de a realiza studii în domeniile oboselii şi ruperii materialelor; deprinderi şi cunoştinţe legate de realizare a calculului de optimizare a structurilor mecanice; capacitatea de a efectua studii legate de efectele poluării sonore şi a vibraţiilor asupra mediului (creşterea nivelului de confortabilitate).

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Inginerie mecanică

Ultima medie (taxă): 6.17

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Specializarea Autovehicule rutiere se adresează tuturor absolvenților de liceu, în primul rând celor care doresc să se formeze sau să se perfecționeze profesional în domeniul autovehiculelor rutiere, fără ca pentru aceasta să fie necesară întreruperea activităților lor social-profesionale.

Obiective : formarea specialistului de tip inginer, cu studii de licență în domeniul ingineria autovehiculelor, bine pregătit pentru adaptarea în mediul economic intern și extern, cu cunoștințe temeinice în domenii inginerești de proiectare, analiză și rezolvare a problemelor științelor inginerești.

Admiterea la programul de studiu Autovehicule rutiere se face în baza unui concurs de dosare.
      Ierarhizarea candidaţilor la concursul de admitere se realizează în funcţie de nota obţinută, care reprezintă media ponderată din:
- 60% media generală de la examenul de bacalaureat;
- 40% nota la disciplina Matematică sau Fizică din cadrul examenului de bacalaureat, la alegere

      La medii egale departajarea se face în funcție de nota obtinuță în cadrul examenului de bacalaureat, la disciplina aleasă dintre: Matematică, Fizică.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 15/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 01/08/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
dovada plății taxelor de procesare și de admitere
Anul 1
Analiză matematică
Geometrie descriptivă
Chimie
Știința și tehnologia materialelor I + II
Informatică aplicată
Comunicare și scriere academică
Limba engleză, franceză sau germană
Educație fizică și sport I
Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială
Desen tehnic și infografică I
Fizică
Mecanică I
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
Electrotehnică și mașini electrice
Limbă engleză, franceză sau germană
Educație fizică și sport II
Anul 2
Economie generală
Desen tehnic și infografică II
Mecanică II
Rezistența materialelor I
Matematici speciale și statistică matematică
Electronică aplicată
Limba engleză, franceză sau germană
Educație fizică și sport III
Metode numerice
Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
Rezistența materialelor II
Mecanisme
Organe de mașini I
Toleranțe și control dimensional
Limba engleză, franceză sau germană
Educație fizică și sport IV
Anul 3
Termotehnică și mașini termice
Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
Vibrații mecanice
Acționări hidraulice și pneumatice
Organe de mașini II
Elasticitate și plasticitate
Metode experimentale în ingineria mecanică
Metoda Elementului Finit I
Mecanica materialelor compozite
Proiectare asistată pe calculator (CAD, CAM)
Tehnologie de fabricație
Tribologie
Practică tehnologică
Discipline opționale I (Vibrațiile mașinilor și utilajelor, Diagnosticarea vibroacustică a structurilor mecanice)
Discipline opționale II (Oboseala structurilor mecanice, Fiabilitatea sistemelor mecanice)
Anul 4
Probleme speciale de rezistența materialelor
Metoda elementului finit II’ Acustică Tehnică
Dezvoltare durabilă în ingineria mecanică
Dinamica structurilor mecanice
Plăci și învelișuri
Optimizări în ingineria mecanică
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Discipline opționale 3 (Stabilitate, Control activ al sistemelor mecanice)
Discipline opționale 4 (Modelări numerice în mecanica fluidelor, Fenomene de transfer)
Discipline opționale 5 (Proiectarea echipamentelor termice, Instalații frigorifice și termice)
Discipline opționale 6 (Eficiență energetică în inginerie mecanică, Audit energetic)
Discipline opționale 7 (Reologie, Mecanica contactului)
Discipline opționale 8 (Managementul calității în industrie, Managementul proiectelor industriale)

Facultatea de Inginerie Mecanică

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Studenți înmatriculați licență: 3.507

Studenți înmatriculați master: 228

Cadre didactice: 78

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 47

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație