Inginerie economică industrială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Inginerie economică industrială oferă absolvenţilor, ingineri economişti, o dublă pregătire: tehnică şi economică, astfel încât aceştia pot activa în diferite medii de lucru - inclusiv informatizate şi internaţionale, într-o problematică largă: studii şi analize tehnico-economice; management; marketing; operaţiuni financiar-bancare; dezvoltare de produse şi servicii de calitate şi profitabile; sisteme logistice; resurse umane; modelare şi programare de procese; antreprenoriat; dezvoltare de proiecte; conducere de unităţi economice etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică industrială

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea IMST a absolvenților de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia) se face luând în considerare media examenului de Bacalaureat (20%) şi media unui test grilă cu 10 întrebări care se generează pentru fiecare candidat în parte, în ziua înscrierii. Cele 10 întrebări sunt generate din următoarele discipline:
  • Algebră și elemente de analiză matematică;
  • Fizică sau Geometrie şi Trigonometrie sau Economie (la alegerea candidatului).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mecanici 1
Mecanică 1
Chimie
Programarea Calculatoare 1
Știința Materialelor
Desen tehnic 1
Sisteme, tehnologii, atitudini, rezultate
A1.1 (Limba Modernă 1 – Engleză, Franceză)
Psihologia educației
Știința informării și documentării în cultura digitală
Educației fizică 1
Matematici 2
Fizică
Tehnologia Materialelor
Mecanica 2
Programarea Calculatoarelor 2
Desen Tehnic 2
Bazele ingineriei și managementului
Pedagogie 1
Educație fizică 2
Limba Modernă 2 (Engleză, Franceză)
Voluntariat 1
Anul 2
Matematici 3
Rezistența Materialelor
Ingineria proceselor de muncă
Managementul proiectelor
Grafică asistată de calculator
Desen Tehnic 3
Baze de date în management
Bazele economiei
Procese și sisteme de prelucrare 1
Pedagogie 2
Educație Fizică 3
Limba Modernă 3 (Engleză, Franceză)
Organe de mașini
Bazele proiectării asistate de calculator
Microeconomie
Teoria probabilităților și statistica aplicată
Procese și sisteme de prelucrare 2
Toleranțe geometrice
Comunicare managerială
Practică 1
A2.1 (Mecanisme, Electrotehnica)
Educație fizică 4
Limba Modernă 4 (Engleză, Franceză)
Voluntariat 2
Didactica specialității
Anul 3
Analiză de produs
Contabilitate
Control tehnic
Finanțe
Ingineria și managementul proceselor de producție 1
Management general
Proiectare asistată de calculator 1
Tehnologii de prelucrare 1
A3.1 (Europa, cultură, civilizație, Istoria tehnicii)
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1
Analiză economică
Cercetări operaționale
Ingineria și managementul proceselor de producție 2
Managementul resurselor umane
Produse, procese și sisteme 1 – proiect
Proiectare asistată de calculator 2
Tehnologii de prelucrare 2
Management industrial
Managementul dezvoltării durabile
Practică 2
A3.2 (Legislație economică și de afaceri, Legislația proprietății intelectuale)
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățămânul preuniversitar obligatoriu 2
Examen de absolvire. Nivel I
Voluntariat 3
Anul 4
Analiza proiectelor de investiții
Legislația muncii
Proiectare Asistată de Calculator 3
Ingineria și managementul proceselor de producție 3
Logistică
Marketing
Produse, procese și sisteme 2 – proiect
Calitatea fabricației
Echipamente de fabricare
A4.1 (Managementul proceselor de montaj, Managementul mediului)
Planificarea Producției Asistată de Calculator
Programarea și conducerea producției – proiect
Modelare și simulare
Design și ergonomie
Legislație comercială
Elaborare proiect de diplomă
Practică pentru proiectul de diplomă
Voluntariat 4

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

  • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Studenți înmatriculați licență: 2.143

Studenți înmatriculați master: 1.265

Burse: Bursă de merit, Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație