Tehnologia construcţiilor de maşini
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini, parte a Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, a fost înfiinţată în anul 1954, în cadrul Facultăţii de Mecanică de la acea vreme, în urma demersurilor susţinute ale profesorului Constantin POPOVICI, mentorul şi promotorul specializării TCM în România. În cei 55 de ani de existenţă, catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini s-a dezvoltat continuu, reuşind să îmbine tradiţia academică şi cercetarea ştiinţifică în soluţii inovatoare, ca răspuns la nevoile reale ale societăţii, furnizând cunoştinţe tehnico-ştiinţifice cu aplicabilitate practică şi pregătind absolvenţi cu înalte competenţe profesionale. Astfel, dacă în perioada 1954-1956 TCM-ul era doar o secţie desprinsă din Facultatea de Mecanică, după 1956 s-a produs creşterea aproape explozivă a numărului de studenţi.

Începând din 1962 apare chiar Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (actuala Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice), ca răspuns la numărul impresionant al studenţilor ce alegeau să studieze acestă specializare. Programele şi proiectele de cercetare aflate în derulare în cadrul catedrei oferă premisa menţinerii tendinţei actuale, de evoluţie permanentă în timp, a Catedrei TCM.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia construcţiilor de maşini

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea IMST a absolvenților de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia) se face luând în considerare media examenului de Bacalaureat (20%) şi media unui test grilă cu 10 întrebări care se generează pentru fiecare candidat în parte, în ziua înscrierii. Cele 10 întrebări sunt generate din următoarele discipline:
  • Algebră și elemente de analiză matematică;
  • Fizică sau Geometrie şi Trigonometrie sau Economie (la alegerea candidatului).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematici 1
Mecanică 1
Chimie
Programarea calculatoarelor 1
Știința materialelor, tratamente termice și termochimice
Desen tehnic 1
Sisteme, tehnologii, atitudini, rezultate
A1.1 (Limba modernă 1 – Engleză, Franceză)
Psihologia educației
Știința informării și documentării în cultura digitală
Educație fizică 1
Matematici 2
Fizică 2
Tehnologia materialelor 1
Mecanica 2
Programarea calculatoarelor 2
Rezistența materialelor 1
Desen tehnic 2
Grafica asistată de calculator
A1.3 (Limba Modernă 2 – Engleză, Franceză)
Pedagogie 1
Educație fizică 2
Voluntariat 1
Anul 2
Matematici 3
Rezistența materialelor 2
Organe de mașini 1
Tehnologia materialelor 2
Fizica 2
Desen tehnic 3
Baze de date
Economie
Pedagogie 2
Limba Modernă 3 (Engleză, Franceză, Rusă)
Educație fizică 3
Matematici 4
Mecaniseme
Proiectare asistată de calculator 1
Organe de mașini 2
Toleranțe geometrice
Dezvoltare durabilă
Managementul proiectelor
Electrotehnică
Practica 1
A2.1 (Bazele cercetării integrate, Mecanica fluidelor și mașini hidraulice, Bazele mecatronicii)
Didactica specialității
Limba modernă 4 (Engleză, Franceză, Rusă)
Educație fizică 4
Volntariat 2
Anul 3
Prelucări prin aschiere
Procese de deformare plastică la rece
Tehnologia fabricării produselor 1
Scule aschietoare
Mașini – unelte 1
Analiza de reper – proiect
Proiectare asistată de calculator 2
Inspecția preciziei geometrice
A3.1 (Bazele generării suprafețelor, Procese fizico – chimice de suprafață, Coroziune și acoperiri)
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu
Tehnologia fabricării produselor 2
Tehnologii de deformare plastică la rece
Tehnologii Neconvenționale
Mașini – unelte 2
Proiectare asistată de calculator 3
Tehnologii de deformare plastică la rece – proiect
Pregătirea și urmărirea fabricației
Practica 2
A3.2 (Proiectare parametrică avansată, Tehnologia produselor compozite, Managementul mediului)
Managementul clasei de elevi, Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu
Examen de absolvire, nivel I
Volnutariat 3
Anul 4
Tehnologia fabricării produselor 3
Echipamente de fabricare 1
Tehnologii de injecție în matrițe
Proiectarea produselor
Tehnologia fabricării produselor – proiect
Inginerie asistată de calculator
Analiza economică
Tehnologii de asamblare
A4.1 (Calitatea fabricației, Bazele cercetării experimentale)
A4.2 (Programarea mașinilor CNC, Prelucrări cu superabrazivi)
Istoria tehnicii
Management industrial
Echipamente de fabricare 2
Echipamente de fabricare – Proiect
A4.3 (Testarea și certificarea produselor, Tehnologii și sisteme neconveționale de control, Tehnologia produselor din materiale nemetalice, Prelucrări cu viteze mari)
A4.4 ( Fabricare asistată, Tehnologii de fabricare aditivă)
Pregătire proiect de diplomă
Practica pentru proiectul de diplomă
Legislație comercială europeană
Voluntariat 4

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

  • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Studenți înmatriculați licență: 2.143

Studenți înmatriculați master: 1.265

Burse: Bursă de merit, Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație