Instalaţii şi echipamente de proces în minerit (în limba engleză)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea asigură o pregătire solidă si bine orientată, astfel încât absolvenţii să poată lucra atât în domeniul ingineriei industriale, cât şi in cercetarea fundamentală sau cu caracter aplicativ. Elasticitatea programelor de învăţământ creează premiza ca viitorii ingineri de la această specializare să se poată orienta cu uşurinţă şi spre alte domenii, astfel încât să poată accede uşor şi rapid pe piaţa forţei de muncă.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Inginerie mecanică

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Criterii de admitere:

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
- media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
- media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%, obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați: 30

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Metode matematice în inginerie mecanică
Evaluarea eficienței energetice a proceselor industriale
Ingineria sistemelor mecanice I
Materiale și tehnologii neconvenționale
Etică şi integritate academic
Ingineria sistemelor mecanice II
Ingineria proiectări
Disciplină opțională
Sisteme hidraulice si pneumatice avansate
Practică I
Procese și operații unitare de transfer
Instalații și echipamente pentru procese fluidice
Anul 2
Maşini şi echipamente miniere avansate
Utilaje pentru construcții, drumuri și mine I
Disciplină opțională
Instalatii miniere de transport, aeraj si evacuare a apelor
Practică II
Utilaje pentru construcții, drumuri și mine II
Practică III
Practică elaborare lucrare de disertaţie
Procese și operații unitare de transfer
Instalații și echipamente pentru procese fluidice
Metodologia cercetării
Bazele cercetării și prelucrării datelor experimentale
Standardizarea și certificarea produselor
Siguranța sistemelor mecanice

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

La înființare, în 1948, Institutul de Mine din Petroșani avea o singură facultatea dar care cuprindea și o specializare de Electromecanică minieră. In anul 1953, primii 17 ingineri electromecanici minieri finalizează cursurile noii specializări. In anul 1957 se înființează Facultatea de Electromecanică Minieră. Pe parcursul anilor, în funcție de oferta de studii, denumirea facultății s-a modificat, astfel că, din 2003, aceasta se numește Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Studenți înmatriculați licență: 875

Studenți înmatriculați master: 195

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

Lista de comparație