Expertiză tehnică, evaluare economică și management
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competente profesionale:

•  Capacitatea de a lucra independent sau in echipa.

•  Elaborarea de studii, proiecte si analize publicabile si aplicabile
profesional

• Aplicarea creativa a metodelor si tehnicilor de cercetare si
rezolvare a problemelor in situatii diverse.

•  Dobândirea de cunostinte si deprinderi pentru colectarea,
structurarea  si analiza datelor din domeniul mecanic si economic

•  Capacitatea de a concepe si de a proiecta constructii mecanice
cu ajutorul calculatorului si de a optimiza constructiv.

•  Capacitatea de a expertiza deteriorari ale constructiiIor
mecanice accidentale sau de exploatare, cu precizarea cauzelor
lor.

•  Capacitatea de a efectua expertize tehnice si evaluari in
ingineria mecanica.

•  Capacitatea  de evaluare econimica a intreprinderilor.

•  Capacitatea de a implementa sisteme avansate de
management.

•  Capacitatea de a utiliza sofware-uri specifice pentru
administrarea  bazelor de date si pentru analiza manageriala
integrata cu calculatorul.

•  Capacitatea de utilizare a metodelor si tehnicilor de
imbunatatire a managementului in domeniul afacerilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică industrială

Locuri disponibile (total): 29

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Selecția candidaților se face în funcție de următoarele criterii:

  • 50% - Susținerea unui interviu privind testarea cunoștintelor si capacităților cognitive
  • 50% - Media examenului de licență

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Baze de date
Controlul si diagnoza sistemelor mecanice
Metode si tehnici avansate de analiza cu elemente finite in inginerie
Evaluarea intreprinderii
Metode si tehnici de evaluare a riscurilor
Optimizari constructive in domeniul mecanic
Etica si integritate academica
Acreditare si certificare in domeniul calitatii
Metodologia cercetarii si inventica
Anul 2
Management comparat
Controlul, incercarea si expertizarea materialelor
Expertize tehnice si evaluari in ingineria mecanica
Metodologie avansata
Practica profesionala
Practica pentru pregatirea si elaborarea disertatiei

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management pregătește studenții pentru a deveni personal tehnic în domeniul ingineriei mecanice în proiectarea, executția și exploatarea instalațiilor, tehnologii și echipamente mecanice necesare în industria lemnului; în domeniul mecatronicii și robotică - cunoștințe privind proiectarea și execuția sistemelor și a produselor mecatronice, dezvoltarea de proiecte prototip, achiziție, întreținere, reparații, adaptarea know-how în domeniile: dispozitive de înregistrare a informațiilor și de redare, dispozitivele legate de birotică, echipamente biomechatronic și medicale, dispozitive de cercetare, autovehicule mecatronice, dispozitive optice și ultraacoustic, sisteme de automatizare și control, robotică.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație