Administrație publică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Administraţie Publică este acreditat conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră, în acord cu angajamentele asumate prin Declaraţia de la Bologna, precum și cu alte documente de rederință. Studiile de licenţă sunt concepute dintr-o perspectivă europeană, fiind structurate pe parcursul a trei ani. Programul de studii pregătește specialişti în domeniul gestionării treburilor publice, care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice, nefiind limitativ și adresându-se tuturor celor care doresc să urmeze o carieră în domeniul aparatului administrativ.

Misiunea programului de studii Administraţie Publică constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi al cercetării ştiinţifice de profil. Specializarea asigură dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare funcţionarilor publici de carieră, care să se integreze cu succes în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie publică

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 80

Ultima medie (buget): 9.29

Ultima medie (taxă): 6.34

Taxă anuală de studii: 2.750 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

ADMITERE:

Proba 1: media examenului de bacalaureat (60%);
Proba 2: cea mai mare notă obținută la disciplinele examenului de bacalaureat (dintre probele de evaluare susținute în scris) (40%).

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 17/07/2020

Perioadă probe: până la 17/07/2020

Perioadă rezultate: de la 17/07/2020 până la 30/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă probe: de la 14/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 21/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Testarea capacităților cognitive Nu Nu N/A Nu Proba orala ADMIS/RESPINS

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).
adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”
chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii)
diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
electrocardiograma (ECG) efectuată şi interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
Anul 1
Teoria generala a statului si dreptului
Management general
Istoria administratiei publice
Persoanele in reglementarea Noului Cod Civil
Bazele juridice ale administratiei publice
Stiinta administratiei
Limbi moderne aplicate in stiinte administrative
Educatie fizica si sport
Drepturi reale
Elemente de drept administrativ special
Drept constitutional
Management public
Comunicarea in administratie publica
Sisteme administrative comparate
Corespondenta si tehnici de scretariat
Anul 2
Teoria generala a statului si dreptului
Management general
Istoria administratiei publice
Persoanele in reglementarea Noului Cod Civil
Bazele juridice ale administratiei publice
Stiinta administratiei
Limbi moderne aplicate in stiinte administrative
Educatie fizica si sport
Drepturi reale
Elemente de drept administrativ special
Drept constitutional
Management public
Comunicarea in administratie publica
Sisteme administrative comparate
Corespondenta si tehnici de scretariat
Anul 3
Marketing public
Dreptul muncii si securitatii sociale
Elemente de drept international
Dreptul procesual penal
Drept si administrarea afacerilor
Contabilitatea institutiilor publice
Arhivistica si documentaristica
Demografie si metode de investigare sociala
Servicii publice
Drept comunitar european
Elaborarea lucrarii de licenta

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Misiunea Facultății de Drept și Științe Administrative – FDSA constă în promovarea, crearea și diseminarea de cunoștințe, prin activități de educație și de formare continuă, de cercetare și inovare pentru dezvoltarea umană în domeniul juridic și în cel al administrației și respectiv al managementului public. Prin misiunea sa, FDSA susține dezvoltarea regională și integrarea euro-atlantică promovând principiile europene fundamentale alături de valorile și tradițiile culturii și civilizației din Bucovina, cu specificul ei multi și intercultural, integrate spiritualității românești.

Documentul de înființare a Facultății de Drept și Științe Administrative este Hotărârea Guvernului României nr. 654 din 14 Septembrie 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație