Drept
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Drept este acreditat cu respectarea condițiilor generale și specifice ale ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în egală măsură cu programul de studii Administrație Publică. Studiile de licenţă sunt concepute dintr-o perspectivă europeană, fiind structurate pe parcursul a patru ani. Programul de studii face parte din domeniul de studii universitare de licenţă Drept.

În cadrul său sunt formaţi specialiști în domeniul juridic, asigurându-se pentru aceștia cadrul necesar de calificare superioară. Misiunea strategică a programului de licenţă este de a contribui la specializarea studenţilor în domeniul juridic, prin însușirea de cunoștinţe teoretice solide și dezvoltarea de abilităţi practice și de cercetare, care să le asigure accesul ca profesioniști pe piaţa muncii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 110

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 95

Ultima medie (buget): 9.13

Ultima medie (taxă): 7.82

Taxă anuală de studii: 2.950 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licenţă (IF/ZI și ID) astfel:

Proba 1: media examenului de bacalaureat (60%);

Proba 2: cea mai mare notă obținută la disciplinele examenului de bacalaureat (dintre probele de evaluare susținute în scris) - (40%).

Pentru candidații care provin din țări unde nu se organizează examenul de bacalaureat, pentru cele două probe se vor lua în calcul:

Proba 1: media generală din diploma echivalentă a diplomei de bacalaureat (60%);

Proba 2: cea mai mare notă dintre cele obținute în timpul anilor de studii la una dintre discipline (dintre probele de evaluare susținute în scris) - (40%).

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins.

CRITERII DE DEPARTAJARE La învăţământul universitar de licenţă, pentru învăţământul de IF şi ID departajarea se va face după:

Criteriul I: Media generală de la examenul de bacalaureat;

Criteriul II: Nota cea mai mare de la probele scrise ale examenului de bacalaureat;

Criteriul III: A doua cea mai mare notă (în ordine descrescătoare) obținută la probele scrise ale examenului de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria generala a dreptului
Drept constitutional. Parte generala
Drept roman
Drept administrativ I
Limba straina
Educatie fizica si sport
Drept civil. Partea generala. Persoane
Drept administrativ II
Istoria Statului si Dreptului
Drept constitutional. Institutii politice
Anul 2
Drept civil. Drepturi reale
Drept penal. Partea generala
Drept international public
Drept financiar si fiscal
Analiza discursului
Educatie fizica si sport
Drept civil. Obligatii
Raspunderea penala in cazul unitatii de infractiune
Criminologie
Managementul colectivitatilor locale
Anul 3
Drept civil. Contracte
Drept penal. Parte speciala. I
Drept comunitar european
Dreptul proprietatii intelectuale
Educatie fizica si sport
Drept civil. Parte speciala. II
Dreptul muncii si securitatii sociale
Protectia internationala a drepturilor omului
Anul 4
Dreptul procesual civil I
Dreptul procesual penal I
Drept comericial
Clinica judiciara si drept medical
Drept procesual civil II
Drept procesual penal II
Drept international privat
Dreptul comertului international
Medicina legala
Criminalistica
Practica de specialitate

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Misiunea Facultății de Drept și Științe Administrative – FDSA constă în promovarea, crearea și diseminarea de cunoștințe, prin activități de educație și de formare continuă, de cercetare și inovare pentru dezvoltarea umană în domeniul juridic și în cel al administrației și respectiv al managementului public. Prin misiunea sa, FDSA susține dezvoltarea regională și integrarea euro-atlantică promovând principiile europene fundamentale alături de valorile și tradițiile culturii și civilizației din Bucovina, cu specificul ei multi și intercultural, integrate spiritualității românești.

Documentul de înființare a Facultății de Drept și Științe Administrative este Hotărârea Guvernului României nr. 654 din 14 Septembrie 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație