Drept european
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de masterat Drept european este acreditat și se adresează, atât absolvenților cu diplomă de licență în domeniul juridic, cât și absolvenților din alte domenii. Misiunea programului de masterat se încadreaza în profilul Facultatii de Drept și Științe Administrative a Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, identificându-se cu educația de specialitate și cu cercetarea știintifică bazată pe aprofundarea și investigarea teoretico-practică a unor instituții juridice europene.

Misiunea strategică a programului este de a contribui la pregătirea studenților masteranzi, prin însușirea de cunoștințe teoretice solide și dezvoltarea de abilități practice și de cercetare care să le asigure accesul ca profesioniști pe piața muncii din domeniu în context european.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept european și internațional

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 9.44

Ultima medie (taxă): 7.22

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Media de admitere se calculeaza astfel:
Proba 1: media examenului de licenta/diploma (60%)
Proba 2: media ponderata a anilor de studiu (pentru absolventii care au terminat studiile in sistem cu credite) sau media generala a anilor de studiu (pentru absolventii care au terminat in sistem fara credite) (40%)
Pentru a fi declarati admisi candidatii trebuie sa promoveze si Proba de testare a cunostintelor si capacitatilor cognitive, proba finalizata cu Admis/Respins.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Constructia Uniunii Europene
Drept administrativ european
Drept financiar european
Protectia europeana a drepturilor omului
Management strategic in sectorul public
Etica si integritate academica
Managementul serviciilor publice europene
Standarde europene in medicina legala
Cetatenia in dreptul european
Managementul relatiilor de munca in context european
Drept institutional al Uniunii Europene (optional)
Contenciosul Uniunii Europene (optional)

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Misiunea Facultății de Drept și Științe Administrative – FDSA constă în promovarea, crearea și diseminarea de cunoștințe, prin activități de educație și de formare continuă, de cercetare și inovare pentru dezvoltarea umană în domeniul juridic și în cel al administrației și respectiv al managementului public. Prin misiunea sa, FDSA susține dezvoltarea regională și integrarea euro-atlantică promovând principiile europene fundamentale alături de valorile și tradițiile culturii și civilizației din Bucovina, cu specificul ei multi și intercultural, integrate spiritualității românești.

Documentul de înființare a Facultății de Drept și Științe Administrative este Hotărârea Guvernului României nr. 654 din 14 Septembrie 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație