Management educațional și dezvoltare curriculară
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Iniţial, Facultatea avea următoarele specializări: Teologie Asistenţă Socială, Teologie Litere şi Teologie Ortodoxă Pastorală.

Din anul 2012, facultatea se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie didactică

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 11

Locuri disponibile (taxă): 14

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:

- Nota obținută în urma susținerii probei ”eseu tematic structurat” 50%

- Media examenului de licență 50%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/09/2019

Perioadă probe: de la 23/09/2019

Perioadă rezultate: de la 24/09/2019 până la 30/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Politici educațioanale și dezvoltare curriculară în context european
Metodologia cercetării în educație
Managementul organizațiilor educaționale
Managementul resurselor umane și dezvoltare profesională
Cultură, etică și integritate academică
Managementul curricumului
Managementul calității în educație
Managementul procesului didactic și inspecția școlară
Managementul comunicării în organizațiile educaționale
Anul 2
Managementul situațiilor de risc și de criză educațională
Managementul incluziunii și justiție socială în educație
Medii virtuale în educația modernă
Practică profesională
Managementul educației nonformale
Managementul stresului
Managementul programelor și proiectelor în educație
Legislație școlară și acte de studii
Practica de cercetare
Elaborarea lucrării de disertație
Leardeship în educație
Management strategic

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Specializarea Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Din anul 2012, facultatea noastră se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei,  funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie Ortodoxă şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele Centre de Cercetare:

- Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sfântul Apostol Pavel”.

- Centrul de Cercetare „Dumitru Staniloae”.

Studenți înmatriculați licență: 379

Studenți înmatriculați master: 153

Cadre didactice: 22

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Burse: Bursă de merit, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 90%

Procent continuare studii: 50%

Angajabilitate la 6 luni: 50%

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație