Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Științe administratie, Științe politice, Drept)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Centrul de Studii Europene (CSE) a fost inființat in anul 2000, prin programul UE - Phare Romania (RO - 9706-01-02), ca departament inter-facultăți. in anul 2017 CSE a fost afiliat Facultatii de Drept ca departament interdisciplinar (economie, drept, istorie, științe politice și administrative, geografie, altele) pentru organizarea de programe de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare in domenii asociate studiilor europene și dezvoltării regionale, in colaborare cu celelalte facultăți ale universității.

Programul în studii europene este interdisciplinar și se adresează cu prioritate absolvenților cu licențe în domeniile: economie și administrarea afacerilor, administrație publică, drept, știinte politice, istorie, litere, geografie, dar poate fi urmat de orice absolvent al ciclului de studii universitare, cu diplomă de licență, indiferent de specializare.

COMPETENȚE OBȚINUTE • scriere și management de proiecte cu finanțare europeană; • înțelegerea sistemului de funcționare a Uniunii Europene și a procesului decizional; • familiarizarea cu aspectele teoretice si practice ale funcționării structurilor administrației publice locale, regionale, naționale și comunitare și dezvoltarea unei culturi a managementului prin proiecte și a competențelor de a elabora și gestiona proiecte europene.

OPORTUNITĂȚI PE PIAȚA MUNCII • administrația publică centrală și locală; • instituții și organisme europene; • instituții de cercetare, învățământ, mass-media; • ONG-uri, centre de afaceri, bănci, societăți de asigurare; • firme de consultanță și management de proiecte; • organisme implicate în aplicarea politicilor europene. De ce să optezi pentru Studii Europene? • Pentru că Studiile Europene reprezintă o temă de actualitate, strâns legată de realităţile curente din România şi din Uniunea Europeană; • Pentru că te va ajuta să înţelegi care sunt politicile Uniunii Europene, cum funcţionează şi, prin urmare, să conştientizezi oportunităţile pe care le oferă, atât la nivel național, cât şi la nivel internaţional; • Pentru că programul de master este similar cu cele din alte universităţi, fiind conceput după consultarea a 50 de programe academice din alte universităţi din cadrul UE; • Pentru că programul nostru de master permite alegerea unei direcţii pe care doreşti să o aprofundezi, în cel de-al doilea an (Dezvoltare regională, Afaceri europene, Politică şi integrare europeană, Drept european, Administraţie publică în Europa).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Economie şi afaceri internaţionale

Specializare: Studii europene

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 20

Ultima medie (buget): 7.67

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Cum te înscrii la programele de master

•Poti veni la sediul CSE cu dosarul de inscriere în perioada 16-21 iulie

•sau vă puteți înscrie de acasă on-line

•Interviurile vor avea loc după inregistrarea dosarului.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

Pentru românii de pretutindeni taxa este de 75 lei. Inscrierile on-line sunt scutite de taxă.

Interviul se va organiza după înregistrarea dosarului, pe baza programării stabilită la înscrierea candidatului (inclusiv pentru cei înscriși on-line).Candidații vor primi rezultatul la interviu pe loc: Admis / Respins. Nota candidaților decalarați admiși la interviu care va fi luată în calculul mediei de admitere este „10”.Modalitatea de susținere a probei orale: Interviu în limba română Interviul va consta în:A.Prezentarea CV-uluiB.Discuții pe baza argumentării rolului programului de master ales în dezvoltarea personală

Selecția candidaților se va realiza în funcție de următoarele criterii de admitere

60% media obţinută la examenul de licență

40% nota la interviu în limba de predare a programului

Candidații cu aceeași medie vor fi departajați prin media anilor de studiu. Repartizarea pe locuri buget/taxă se face în ordinea mediilor de selecţie şi este valabilă un semestru; redistribuirea locurilor finanţate de la buget se face semestrial.

Interviul va consta în:

A.Prezentarea CV-ului

B.Discuții pe baza argumentării rolului programului de master ales în dezvoltarea personală

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 60% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Anul 1
Istoria Europei și a construcţiei europene (sec. XX)
Integrare economică europeană - curs Jean Monnet
Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel în UE
Modul 1: Teoriile integrării
Modul 2: Sistemul politic al UE
Modul 3: Regiunea în sistemul de guvernare multinivel în UE
Drept european
Modul 1: Izvoare și ordine juridică
Modul 2: Drept instituţional european Metodologia cercetării
Modul 1: Informarea și documentarea europeană
Modul 2: Scrierea și prezentarea lucrărilor știinţifice
Modul 3: Metode de analiză cantitativă și calitativă
Politici europene și guvernanţă economică în UE
Democraţie în Uniunea Europeană: actori şi procese
Strategii şi politici de dezvoltare durabilă
Imaginarul politic şi formarea identităţilor europeană
Discipline facultative (Engleză pentru afaceri europene I&II, România şi Republica Moldova în context regional, Documentare europeana: colectarea și analiza datelor și informațiilor, Introducere in metodologia cercetării în studii europene, Diseminarea și valorificarea activității academice)
Anul 2
Pachetul I Afaceri europene (Mediul european al afacerilor, Dreptul european al afacerilor, Strategii de afaceri, Pieţe financiare europene)
Pachetul II modul Politică și integrare europeană (Sisteme politice europene: abordare comparativă, Politica externă și de securitate comună, Procesul politicilor publice în ţările europene, Diplomaţie şi negociere în Europa contemporană)
Pachetul III modul Drept european (Dreptul european al afacerilor, Protecţia europeană a drepturilor omului și a minorităţilor naţionale, Drept social european, Drept financiar public european
Pachetul IV - modul Administraţie publică în Uniunea Europeană (Economia sectorului public, Modul 1: Piaţa și rolul statului: teorii și modele, Modul 2: Bunuri și servicii publice în UE, Sisteme administrative europene comparate, Dreptul funcţiei publice europene Guvernanţă și dezvoltare locală: modele și practici europene)
Pachet opțional I (Industrii inovative, creativitate și dezvoltare tehnologică în UE, Globalizarea și noua ordine mondială, Antreprenoriat și etică în afaceri)
Pachet opțional II (Practica de specialitate, Proiect de cercetare)
Discipline facultative (Managementul fondurilor structurale și de coeziune, Seminarii și aplicații de managementul proiectelor, Modul 1: Managementul financiar, Modul 2: Software pentru managementul proiectelor, Modul 3: Analiza cost-beneficiu, Modul 4: Plan de afaceri & Studiu de fezabilitate, Modul 5: Controlul, evaluarea și analiza impactului programelor regionale)

Descriere

Centrul de Studii Europene (CSE) a fost inființat in anul 2000, prin programul UE - Phare Romania (RO - 9706-01-02), ca departament inter-facultăți. În anul 2017 CSE a fost afiliat Facultatii de Drept ca departament interdisciplinar (economie, drept, istorie, științe politice și administrative, geografie, altele) pentru organizarea de programe de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare in domenii asociate studiilor europene și dezvoltării regionale, in colaborare cu celelalte facultăți ale universității.

Centrul de Studii Europene promoveaza dimensiunea europeana a educatiei și formarii profesionale, dezvolta cercetarea in domeniul studiilor europene, contribuie la o mai buna cunoaștere și intelegere a procesului de integrare europeana si a exigentelor de participare a Romaniei la acest proces din perspectiva multi si interdisciplinara.

Prioritatile strategice ale CSE sunt:

  • initierea și dezvoltarea educatiei si formarii profesionale in domeniul studiilor europene și al strategiilor/politicilor de dezvoltare regionala;
  • extinderea și consolidarea disciplinelor de studii europene in institutiile de educatie secundara și universitara;
  • dezvoltarea cercetarii știintifice in domeniul integrarii europene cu focalizare pe extinderea UE catre tarile central și est europene și ameliorarea perspectivelor de integrare prin dezvoltare regionala;
  • dezvoltarea de parteneriate europene in domeniul educatiei si cercetarii, in cadrul programelor ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, FP7, ESPON, altele;
  • promovarea mobilitatilor educationale si de cercetare pentru specialisti si studenti;
  • facilitarea și promovarea informarii publicului larg in diferite domenii de interes;
  • furnizarea de sprijin profesional pentru elaborarea și managementul proiectelor de dezvoltare regionala.

Studenți înmatriculați master: 138

Cadre didactice: 27

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 5

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație