Chimie clinică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Chimia este în tot și în toate. Tot ce ne înconjoară are la bază procese și transformări chimice. Studiul chimiei implică cunoașterea naturii lucrurilor și evoluția proceselor naturale si industriale.

Studiul alimentelor, al produselor farmaceutice, cosmetice, a materialelor și bunurilor industriale, a calității apei, aerului și solului se face prin metode și procedee chimice.

Pentru a realiza toate acestea este nevoie de profesionisti, cu un nivel ridicat de calificare. Facultatea de Chimie, prin programele de studiu pe care le oferă pregătește specialiști în toate aceste domenii. Mai mult decat atat, prin specializările pe care le oferă, incearcă să țină pasul cu evoluția rapidă a nevoilor societății, facând astfel legatura dintre o forta de munca bine pregatita si o cerere de personal mereu in schimbare.

Absolvenții Facultății de Chimie sunt bine pregătiți și se regăsesc în multe instituții, centre de cercetare, școli, universității din țară și străinătate (Franța, Germania, Italia, Spania, UK, SUA, Canada etc.), precum si in companii private.

Facultatea de Chimie oferă studenților 3 specializări la ciclul de licență: Chimie, Chimie medicală și Biochimie tehnologică. La ciclul de master oferta este mai largă și adaptată mereu cerințelor pieții muncii. Cele mai căutate specializări fiind Chimia mediului și siguranța alimentară, Chimia produselor cosmetic și farmaceutice, Chimia și biochimia heterociclurilor. De asemenea, oferim un master de cercetare, Studii avansate în chimie, precum și un program de studii international (in limba engleză), Business Chemistry, alături de altele.

Studenții Facultății de Chimie au posibilitatea de a efectua stagii de cercetare și practică în unității/laboratoare de cercetare din țară și străinătate. De asemenea, pot participa la programele europene (Erasmus+) de studiu și de practică.

Corpul profesoral este foarte bine pregătit, iar cadrele didactice se perfectioneaza constant in cadrul a numeroase stagii și proiecte de cerceatre din țară și străinătate. Avem parteneriate și colaborări cu toate facultățile de profil din țară, cu institute de cercetare, unității de producție în domeniu, precum și cu multe universității de prestigiu din străinătate (Franța, Germania, UK, Italia, Spania, Belgia si altele).

Absolvenții Facultății de Chimie au posibilitatea să lucreze în mai multe domenii, dintre care cele mai căutate ar fi: chimiști în institute de cercetare (din țară și străinătate), laboratoare de analize (medicale, mediu, farmaceutice), chimiști în fabrici de medicamente (Antibiotice Iasi) sau produse chimice (Chemical Company, Kober, Yeelandia, Casa Lebăda etc.), profesori (gimnazii, licee, colegii, facultăți) în unitățile de învățămât de stat sau private, distribuția de produse și echipamente din domeniul chimic, farmaceutic și medical.

Rezultatele activității didactice și de cercetare realizate de cadrele didactice din Facultatea de Chimie au condus la încadrarea Facultății în prima categorie valorică, Categoria A,  a facultăților de profil din țară, alături de facultățile din București și Cluj, ca Facultate/Universitate de învățământ și cercetare avansată.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Chimie

Specializare: Chimie

Locuri disponibile (total): 74

Locuri disponibile (buget): 34

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 50 lei

Descriere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% Nota la scrisoarea motivațională

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media ECTS de absolvire a facultății

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Absolvenţii promoţiei 2018 şi 2019 vor depune Adeverinţa de licenţă, în original, în locul diplomei de licenţă;
Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master, vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă/Adeverinţa de master
Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
Certificatul de căsătorie, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
Certificatul de naştere, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
Dacă un candidat se înscrie în prealabil la o altă facultate/ universitate cu actele în orginal, la a doua facultate va depune copii xerox şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de master/studii aprofundate;
Diploma de BACALAUREAT obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
Diploma de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
Două fotografii color, tip carte de identitate;
Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de înscriere;
Scrisoarea motivaţională (1-2 pagini);
În cazul studenţilor/foştilor studenţi la master care au fost exmatriculaţi – adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă;
Anul 1
Chimie organică avansată
Chimie anorganică avansată
Chimie fizică avansată
Designul medicamentelor
Steroide şi compuşi polienici cu activitatea biologică (opţional)
Securitatea şi sănătatea în muncă
Anul 2
Analiza structurală anorganică
Nano- şi biomateriale
Structura, dinamica şi energetica sistemelor moleculare
Toxicologie şi enzimologie
Practica de specialitate
Etică şi integritate academică

Descriere

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Studenți înmatriculați licență: 267

Studenți înmatriculați master: 111

Cadre didactice: 38

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 9

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație