Inginerie medicală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolvenții acestei specializări vor dobândi următoarele competențe: Competențe generale: - Competenţe ştiinţifice de cunoaştere a materialelor în raport cu relaţia COMPOZIŢIE-PROCESARE-STRUCTURĂ-PROPRIETĂŢI - Abilităţi de utilizare a metodelor de analiză a structurii şi proprietăţilor materialelor şi a aparaturii care asigura determinarea acestora - Capacitatea de adaptare la noile tendinţe de evoluţie şi dezvoltare în domeniul (bio)materialelor - Capacitatea de a lucra în echipa, dar şi independent şi creativ la soluţionarea unei probleme şi comunicarea rezultatelor Competențe specifice: - Cunoaşterea fundamentală a noţiunii de biocompatibilitate cu toate implicaţiile sale în Ingineria medicală - Abilitatea de alegere şi selecţie pe criterii de biocompatibilitate a biomaterialelor (metalice, ceramice şi polimerice) utilizate în sfera implantologiei şi proteticii osoase şi dentare - Cunoştinţe privind efectele structurale şi constituţionale ale prodeelor tehnologice de realizare a dispozitivelor medicale - Pricepere la nivel superior privind elementele moderne de proiectare informatizată a dispozitivelor medicale - Capacitatea de a efectrua lucrări de cercetare privind investigarea şi testarea biomaterialelor

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Științe inginerești aplicate

Specializare: Inginerie medicală

Locuri disponibile (total): 36

Locuri disponibile (buget): 22

Locuri disponibile (taxă): 14

Ultima medie (buget): 5.84

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:

Modul de calcul al mediei generale de admitere:

Media generală la examenul de Bacalaureat - (MB) 80%;

Nota obţinută la prima Probă scrisă cu notă a Examenului de Bacalaureat (MN) - 20%.

Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este: MA = 0,8x MB + 0,2x MN

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:

• Media la examenul de Bacalaureat;

• Nota obţinută la Bacalaureat la prima probă – proba scrisă;

• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba scrisă;

• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – proba scrisă.

Mai multe informaţii AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 12/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 14/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiza matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Știința materialelor
Chimia
Informatică aplicată
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Matematici speciale
Sisteme biologice
Grafica asistată pe calculator
Elemente de inginerie mecanică
Chimie fizică
Biofizică
Anul 2
Electrotehnică
Biochimie
Biomateriale
Optică medicală și echipamente optice
Ecuațiile fizicii matematice
Rezistența materialelor
Limbaje orientate pe obiecte
Teoria structurală a proprietăților biomaterialelor
Imagistică medicală
Sisteme cu microprocesoare
Informatică medicală
Mecanisme și elemente de mecanică fină
Comunicare
Anul 3
Inginerie clinică medicală
Echipamente electrice medicale
Biomecanica
Ergonomia aparatelor medicale
Tehnici neconvenționale în medicină
Instrumentar medical
Aparate pentru testări de laborator
Achiziții de date și monitorizare
Electronică
Implantologie și protezare ortopedică
Modelarea și simularea aplicată în bioinginerie
Anul 4
Proiectarea implanturilor
Instrumentar și dispozitive medicale
Fiabilitatea echipamentelor medicale
Măsurări și instrumentație
Măsurarea parametrilor biologici
Histo-fiziologie și anatomie patologică
Asigurarea calității implanturilor
Ingineria suprafețelor
Electronică medicală
Ingineria protezării și reabilitării

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu

Descriere

Universitatea "Constantin Brancusi" a fost infiintata in anul 1992, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 288/15 iunie 1992, avand, la infiintare, in componenta sa doua facultati: Facultatea de Inginerie si Facultatea de Stiinte. Facultatea de Inginerie a avut ca fundament, la infiintare, experienta didactica si stiintifica universitara acumulata pe durata a 20 de ani de functionare la Tg-Jiu, incepand cu anul 1972, a sectiilor de subingineri, Centrale termoelectrice si Utilaje pentru industria materialelor de constructii apartinand, Universitatii din Craiova. Incepand cu anul universitar 1991/1992, la Tg-Jiu au functionat si doua sectii de ingineri, Centrale termoelectrice si Tehnologia constructiilor de masini ale Universitatii din Craiova.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu, Gorj

Introducere

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ale autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație