Drept
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

COMPETENŢE ASIGURATE DE PROGRAMUL DE STUDII
 
1.    Competenţe profesionale

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere  juridic şi în soluţionarea lor

2.    Competenţe transversale

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice
CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

OCUPAŢII POSIBILE CONFORM Codului Ocupațiilor din România

Jurist
Consilier Juridic
Funcționar public
Secretar primărie
Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice
Avocat
Judecător
Procuror
Notar

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 140

Locuri disponibile (buget): 29

Locuri disponibile (taxă): 111

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 9.0

Ultima medie (taxă): 5.88

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel:

- 20% nota obţinută la prima Probă scrisă cu notă a Examenului de Bacalaureat;

- 80% media generală a Examenului de Bacalaureat. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu media egală cu cea a ultimului loc planificat, se va apela la următoarele criterii de departajare:

 - Criteriul I: media generală a examenului de Bacalaureat;

 - Criteriul II: nota la prima probă a examenului de Bacalaureat;

 - Criteriul III. media generală de absolvire a liceului.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria generală a dreptului
Drept roman
Drept constituţional şi instituţii politice 1
Drept constituţional şi instituţii politice 2
Drept civil. Teoria generală
Drept civil. Persoanele
Drept administrativ 1
Logică juridică
Istoria statului şi dreptului
Mediere
Metodologia studiului dreptului
Sociologie juridică
Filosofie juridică
Limba străină (engleză)
Limba străină (franceză)
Istoria construcţiei europene
Retorică
Anul 2
Drept civil. Drepturile reale
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
Drept penal. Partea generală 1
Drept penal. Partea generală 2
Drept administrativ 2
Dreptul Uniunii Europene
Drept internaţional public
Criminologie
Drept financiar
Dreptul mediului
Drept diplomatic şi consular
Organizaţii şi relaţii internaţionale
Publicitate imobiliară
Legislaţia construcţiilor şi amenajării teritoriului
Regimul juridic al contravenţiilor
Dreptul contractelor administrative
Limba străină (engleză)
Limbă străină (franceză)
Anul 3
Drept civil. Contracte speciale
Drept civil. Succesiuni
Drept penal. Partea specială 1
Drept penal. Partea specială 2
Drept procesual penal 1
Drept procesual penal 2
Dreptul familiei
Drept comercial
Dreptul asigurărilor
Drept bancar
Organizarea şi etica profesiilor juridice
Protecţia drepturilor copilului
Dreptul transporturilor
Contencios administrativ şi fiscal
Drept notarial
Dreptul consumului
Anul 4
Drept procesual civil 1
Drept procesual civil 2
Dreptul muncii şi securităţii sociale 1
Dreptul muncii şi securităţii sociale 2
Dreptul proprietăţii intelectuale
Drept internaţional privat
Dreptul comerţului internaţional
Criminalistică
Dreptul concurenţei
Practică de specialitate
Drept comparat şi sisteme de drept
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
Medicină legală
Drept execuţional penal
Protecţia internaţională a drepturilor omului
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Jurisprudenţa CEDO

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu

Descriere

Facultatea pregăteşte specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară şi oportună integrării in activităţile socio-profesionale.

Planurile de invăţământ ale specializărilor de licenţă şi de masterat sunt structurate pentru a pregăti specialişti in domeniul relaţiilor internaţionale, manageri şi funcţionari in instituţiile culturale şi politice europene, diplomaţi, editori, redactori, specialişti in presa scrisă, la radio şi televiziune, istorici etc.

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu, Gorj

Introducere

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ale autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație