Ecumenism în noul context european
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu Teologie sistematica pe fundamente biblice și patristice este aceea de a aprofunda științific, istoric și spiritual
tematica abordata în cadrul programului de studii biblice, patristice și sistematice, ciclul de licență. Se va pune accent pe cunoașterea aprofundată și cercetarea critică a textului biblic și a scrierilor patristice, ca fundamente ale teologiei sistematice și ale teologiei in general.
În contextul vieții socio-politice actuale, Biserica creștină trebuie să răspundă pertinent provocărilor lumii contemporane.

În acest sens, pregătirea superioară a slujitorilor ei este imperios necesară. Deoarece în cadrul studiilor de licență, timpul alocat disciplinelor biblice, patristice și sistematice nu permite aprofundarea unor teme sensibile și de mare interes, se impune continuarea acestor studii la un nivel superior. Pornind de la aceste premize, studiile de teologie biblică, patristica și sistematică la master se justifică pe deplin, întrucât ele reprezintă fundamentul tuturor celorlalte studii teologice.

Pe lângă pregătirea științifică superioară, licențiații în teologie rămân ancorați pe mai departe în mediul spiritual și duhovnicesc al Facultății pe care au absolvit-o. În felul acesta, cunoștințele aprofundate, asimilate de masteranzi, vor putea fi aplicate practic la modul cel mai eficient.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Studii religioase

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 7

Locuri disponibile (taxă): 43

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Conditii admitere:

- Media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă) – 100 %;

- Interviu oral – notat cu ADMIS/RESPINS – limba română.

Pentru toate domeniile/programele de studii, concursul de admitere va conţine o probă de concurs, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, desfăşurată sub forma unui chestionar. Chestionarul va conţine 4 itemi şi va fi evaluat cu ADMIS / RESPINS. Itemii vor putea fi consultati pe pagina de internet a facultăţii.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 22/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teme dogmatice ale ecumenității bisericii
Teologie neotestamentară
Ecumenism
Istoria Culturii și Civilizației
Istoria religiilor
Istoria Bisericii Universale
Practica de specialitate
Anul 2
Teme dogmatice ale ecumenității bisericii
Teologie neotestamentară
Ecumenism
Istoria Culturii și Civilizației
Istoria religiilor
Istoria Bisericii Universale
Fundamentele teologice comune ale Ecumenismului
Muzică Bisericească
Teologie Liturgică
Istoria Ecumenismului Românesc

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie si Arte

Universitatea din Pitești

Pitesti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea din Pitești

Pitesti, Arges

Introducere

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

Lista de comparație