SECURITATE ŞI APĂRARE
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Informații și securitate națională

Specializare: Securitate şi apărare

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la acest program se face pe bază de examen, iar probele de examen sunt următoarele:

Proba 1: LIMBA ENGLEZĂ – examen scris, cu durata de 1,5 ore. Proba este eliminatorie, candidații care nu obțin nota 6,00 sunt declarați „RESPINS”. 

Proba constă în 3 (trei) secțiuni: 1. Înțelegerea mesajelor scrise; 2. Elemente de gramatică şi vocabular; 3. Producerea de mesaje scrise.

Proba 2: TACTICĂ (proba practic-aplicativă - hartă, exercițiu practic aplicativ, justificări, etc. specifică fiecărei specialități militare) cu durata de 6 ore; Proba este eliminatorie, ofițerii-candidați care nu au obținut media minimă 5,00 fiind declarați „RESPINS”.

Proba va cuprinde subiecte selectate prin tragere la sorți, din tematica şi bibliografia stabilită de conducerea universității. Fiecare subiect va fi apreciat cu note de la 1,00 la 10 conform criteriilor de apreciere stabilite de autori şi aprobate de preşedintele comisiei de concurs. Nota probei se va calcula ca medie aritmetică a notelor obținute la fiecare subiect, cu două zecimale, fără rotunjire.

Proba 3: SPECIALITATE – examen scris, test grilă, cu durata de 3 ore. Proba scrisă va cuprinde subiecte selectate prin tragere la sorți, din tematica şi bibliografia stabilită pentru fiecare program de studii universitare de masterat, în limita a 30-90 de itemi.

Proba este eliminatorie, ofițerii-candidați care nu au obținut media minimă 5,00 fiind declarați „RESPINS”. Proba va fi apreciată cu note de la 1,00 la 10 conform grilelor stabilite de autori şi aprobate de preşedintele comisiei de concurs.

Media de admitere (MA):

MA = p2 x 0,6 + p3 x 0,4 unde:

  • MA = media de admitere;
  • p2 = nota probei 2;  
  • p3 = nota probei 3.

Candidații vor fi declarați „ADMIS” în ordinea descrescătoare a mediilor obținute. Media minimă pentru a fi declarat „ADMIS” este 6,00. La medii egale, departajarea se face pe baza notei obținute la proba 2, Tactică.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/06/2019 până la 28/06/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A
Probă practică Da Nu N/A Da Proba practica N/A
Probă scrisă Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Securitate și Apărare

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Invăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război. Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale. Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară : programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

Cadre didactice: 51

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Invăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război. 

Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale. Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară: programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație