Inginerie și management în agribusiness
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu Inginerie și Management în Agribusiness (IMA) – master. absolventul unui program de studiu master în domeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Programul de studiu Inginerie și Management în Agribusiness atinge urmatoarele obiective principale:

•           Cunoştinţele dobândite de masterand după absolvirea studiilor să-i asigure acestuia capacitatea abordării ştiinţifice a domeniului de specialitate, înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi precum şi comunicarea efectivă orală şi scrisă în domeniu, în baza orelor de comunicare managerială şi mamagement.

•           Cunoştinţele de specialitate îi asigură capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a problemelor specifice domeniului de studiu considerat ca un tot unitar, alături de aplicarea principiilor şi metodelor de investigare specifice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Specializare: Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea în ciclul de master se face prin concurs de dosare.

Candidații vor completa pe fișa de înscriere opțiunile în ordinea preferințelor cu precizarea că pentru loc bugetar se poate opta pentru maxim o specializare.

In urma examenului de admitere la ciclul de master locurile bugetare se vor stabili ulterior in baza unui interviu, conform criteriilor afișate la înscriere.

Art 6. În caz de egalitate a notei de admitere pe ultimul loc are prioritate candidatul cu media examenului de diplomă mai mare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Ingineria și managementul afacerilor
Marketing în agribusiness
Strategii de dezvoltare rurală
Managementul investiţiilor
Etică și integritate academică
Legislaţie europeană în agribusiness
Strategii de turism rural și agroturism
Consultanţă în agribusiness
Finanţarea proiectelor de dezvoltare rurală
Anul 2
Managementul proiectelor
Tehnici de comunicare şi etică în agribusiness
Managementul resurselor naturale și antropice
Informatică aplicată în afaceri
Cercetare ştiinţifică şi documentare pentru disertaţie

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad

Descriere

Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protecţia Mediului a Universitatii "Aurel Vlaicu" a fost înfiinţata in anul 2002 conform H. G. 410/25.04.2002. Initial, in perioada 1990-2002, profilul de Inginerie Alimentara si Protecţia Mediului a funcţionat in cadrul catedrei de Ştiinţe Chimice si Tehnologii Alimentare de la Facultatea de Inginerie a Universitatii "Aurel Vlaicu". 1990 Se înființează specializarea Tehnologia si controlul calităţii produselor alimentare (TCCPA) 1995 Prima generaţie de absolvenţi ingineri TCCPA 1999 Acreditarea TCCPA 2000 Se înființează specializarea Tehnologie si control in alimentaţie publică si turism (TCAPT) 2002 Desprinderea de Facultatea de Inginerie a FIATPM ca facultate de sine stătătoare având 4 specializări: Ingineria produselor alimentare (IPA) - acreditata, Controlul si expertiza produselor alimentare (CEPA), Biotehnologii industriale (BI), Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului (TBPM) - autorizate 2003 TCAPT se transforma in specializarea Inginerie si management in alimentaţie publica si agroturism (IMAPA) iar TBPM in Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice (ISBE) 2005 BI se transforma in specializarea Biotehnologii pentru industria alimentara (BIA)

Cadre didactice: 34

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație