Limbi moderne aplicate în afaceri
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii masterale Limbi moderne aplicate în afaceri urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în  aplicarea limbilor moderne în afaceri.

Programul de studiu intenţionează să ofere celor care îl urmează posibilitatea de a dobândi informaţii în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea competenţelor de nivel superior în: traducere generală şi specializată, terminologie,  informatică aplicată şi multimedia, economie, contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale.

Competenţe

  • Specializarea LMAA formează şi dezvoltă competenţe de nivel superior în : traducere generală şi specializată, terminologie, comunicare profesională multilingvă, mediere lingvistică şi culturală, informatică aplicată şi multimedia, editare şi revizie de text, economie, contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale. Stagiile practice sunt obligatorii şi se efectuează în companii partenere care recrutează pe baza competenţelor specifice LMA.
  • Cunoasterea structurilor lingvistice a limbii straine a programului de studiu si aplicarea acestora in administrarea documentatiei sau adoptarea deciziilor
  • Cunoasterea prinicpalelor tehnici de comunicare specifice limbii programului de studiu, aplicate in comunicarea asistentului manager si coordonarea verbala si scrisa a contractului de afaceri
  • Abilitatea de a comunica eficient in limba straina a programului de studiu, in corespondenta cu parternerii de afaceri si gestionarea informatiilor
  • Cunoasterea principalelor tehnici de traducere din limba straina in cea materna, in vederea dezvoltarii activitatii profesionale, coordonarii fortei de munca si stabilirii unei tehnici de management

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Limba şi literatura română

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Admiterea la studiile universitare de mastera se face pe baza mediei ponderate între media examenului de licență și media generală de promovare a anilor de studiu, în limita locurilor pentru anul universitar 2019-2020, în limita locurilor aprobate prin hotărâre de Guvern. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Clasificarea candidaților se face în ordine descrescătoare a mediilor obținute. Media generală de admitere pentru studiile universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția de învățământ superior la care aceștia au candidat.

Pentru candidații cu aceleași medii generale, departajarea se va efectua pe baza următoarelor criterii, aplicate succesiv:

   a). în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licență;

   b). în ordinea descrescătoare a mediei generale a anilor de studiu din facultate.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 26/09/2019

Perioadă rezultate: de la 27/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Aviz psihologic
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Limba engleză în afaceri
Management în afaceri
Instituţii europene şi euro-atlantice
Informatică aplicată
Limba engleză în afaceri
Management în afaceri
Politici culturale în societatea cunoaşterii
Informatică aplicată
Anul 2
Strategii de comunicare în limba engleză în afaceri
Management în afaceri
Teoria şi practica traducerii
Legislaţie comunitară în afaceri
Strategii de comunicare în limba engleză în afaceri
Strategii de marketing
Teoria şi practica traducerii
Practica de specialitate

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

Lista de comparație