Managementul Sistemelor Energetice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acesta este un master interdisciplinar, destinat studenților care au urmat cursurile unei facultăți cu profil tehnic.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică industrială

Locuri disponibile (total): 27

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 2

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Metode de admitere:

Concursul de admitere constă în două probe:

a) Proba 1 — examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu relațiile:

  • pentru absolvenții studiilor universitare de licență

ciclu de licență de 4 ani:

ciclu de licență de 3 ani:

MA - (MI + M, + M3 + M4 + MEX4MF.N DE LICENTA) / 5 t sau M (MI + M2 +M3+MEXAMEN DE LICENTA                                              

  • pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată:

EXAMEN DE DIPLOMA unde Mł,M M5 sunt mediile anilor 1, 2, ,5 de studii,

b) Proba 2 — la alegerea fiecărei facultăți, constă din:

   o probă bazată pe examen scris cu subiecte din bibliografia anunțată;

  • sau, o probă orală cu subiecte din bibliografia anunțată;
  • sau, o probă orală constând într-un interviu;
  • sau, orice combinație dintre cele trei modalități anterioare.

Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea concursului de admitere se va constitui o Comisie de admitere, compusă din cadre didactice, propuse de către catedrele de specialitate implicate în organizarea programelor de masterat.

  1. Pentru proba 2 de concurs trebuie să existe cel puțin câte trei cadre didactice care au sarcinile stabilite de comisia de admitere a facultății.
  2. Această comisie va fi condusă de decan, iar componența ei va fi transmisă sub semnătura decanului la Rectoratul UPB, cu 1 5 zile înainte de începerea concursului.

Calendarul concursului, data privind ziua de concurs, proba de concurs, programele și tematicile acestuia, precum și modul de susținere a probei, se aduc la cunoștința candidaților prin afișare la secretariatele facultăților și vor fi transmise la Rectoratul UPB (birou Vicepreședinte) cu 15 zile înainte de începerea concursului.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 10/07/2019

Perioadă probe: de la 11/07/2019 până la 12/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 26/08/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu 50% Da Proba scrisa N/A
Interviu Da Nu 50% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Fundamentarea economică a proiectelor de dezvoltare
Managementul serviciilor
Aplicaţii economice ale teoriei jocurilor
Managementul marketingului
Cercetare ştiinţifică şi practică
Comportament organizaţional
Dezvoltare durabilă
Cercetări de marketing
Management financiar
Gestiunea activelor si a infrastructurii critice in sistemele energetice
Managementul şi finanţarea proiectelor
Evaluarea multicriterială a producerii și utilizării energiei
Impactul utilizării energiei asupra mediului 1

Facultatea de Energetică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Energetică este una dintre școlile de elită ale învățământului superior românesc, prima instituție academică de învățământ energetic din țară, înființată în anul 1950, recunoscută pentru profesionalism, standarde academice și științifice de înalta calitate.

Facultatea de Energetică oferă programe de studii de licență, masterat și doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile și condiții de studiu la nivel mondial pentru peste 1.500 de studenți anual. Studenții facultății de Energetică au posibilitatea de a se pregăti în toate domeniile Ingineriei Energetice, dobândind competențe în domeniul proiectării, construcției, exploatării, mentenanței, conducerii și planificării activității din centralele electrice clasice (termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice), din centralele bazate pe surse regenerabile de energie (fotoelectrice, eoliene, microhidrocentrale, ferme marine), respectiv din sistemele de transport și distribuție a energiei.

Studenți înmatriculați licență: 1.606

Studenți înmatriculați master: 502

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație