Interpretare muzicală
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de Masterat - Interpretare muzicalăavizat în 2007, reprezintă ciclul al II-lea de studii universitareMaster deprofesionalizare, structurat pe două module de studii: 1.Master de profesionalizare – Interpretare muzicală  instrumentală 2.Master de profesionalizare – Interpretare muzicală vocală.

 Programele de învăţământ sunt structurate în continuitate şi deplină concordanţă cu programele de studii de licenţă, astfel încît să asigure aprofundarea şi perfecţionarea profesională, precum şi desăvârşirea în domeniile propuse, a tinerilor masteranzi şi să le deschidă drumul spre studiile doctorale. În cadrul acestui program s-a urmărit împletirea judicioasă a componentei de strictă specialitate – prin disciplinele de aprofundare, cu disciplinele de sinteză si opţionale – elementele de practică muzical artistică fiind întrepătrunse de elemente de cercetare ştiinţifică si didactică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Muzică

Specializare: Interpretare muzicală - canto

Locuri disponibile (total): 14

Locuri disponibile (buget): 6

Locuri disponibile (taxă): 8

Ultima medie (buget): 9.0

Ultima medie (taxă): 8.0

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media generală de calculează astfel:

  • 70% nota/media examenului de admitere;
  • 30% media examenului de licență.

Proba de concurs: program de recital – probă practică

Proba practică (recital) va cuprinde un program care să nu depăsească 40 de minute, dintr-o cât mai largă arie stilistică. Alegerea repertoriului este lăsată exclusiv la latitudinea candidatului.

Comisia își rezervă dreptul de a limita numărul de lucrări audiate în funcție de repertoriul prezentat.

Membrii comisiei apreciază independent, cu note de la 10 la 1, fiecare componentă a probei, după care calculează media acesteia, pentru fiecare candidat.

Evaluarea: gradul de dificultate al repertoriului, nivelul tehnic al execuției, gradul de aprofundare stilistică.

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6.00 (șase).

Sunt scutiți de taxa de admitere:

  • Orfanii de ambii părinți;
  • Cei care provin de la casele de copii sau plasament familial;
  • Copiii eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie 1989;
  • Candidații răniți în Revoluția din Decembrie 1989;
  • Copiii personalului didactic din învățământul de stat (în activitate, pensionar, decedat), copiii personalului auxiliar și administrativ al Universității Naționale de Arte „George Enescu”;
  • Candidații vor depune adeverințele doveditoare pentru fiecare caz. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 10/07/2018

Perioadă probe: de la 11/07/2018 până la 12/07/2018

Perioadă rezultate: de la 15/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2018 până la 07/09/2018

Perioadă probe: de la 10/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă practică Da Nu 70% Nu Proba practica Program de recital

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fișă înscriere
adeverința din care să rezulte calitatea de student la Master, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul)
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Interpretare, Compoziţie și Studii Muzicale Teoretice

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi

Descriere

Misiunea facultăţii, însumând activităţi de educaţie, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică, se concretizează cu prioritate în formarea viitorilor artişti – instrumentişti, cântăreţi, dirijori, compozitori -, oameni de ştiinţă – muzicologi, bizantinologi -, critici muzicali, manageri şi impresari. Toţi studenţii au posibilitatea să urmeze în paralel cursurile Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, nivelul I (licenţă) şi nivelul II (masterat), pentru a putea ocupa posturi de profesori în învăţământul general şi de specialitate.

Cadre didactice: 72

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional Arte, ce include domenii de licenţă: Muzica (specializările: Interpretare muzicală, Pedagogie muzicală, Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Muzică religioasă), Artele vizuale şi Design (cu specializările: Pictură, Sculptură, Grafică, Moda-design vestimentar, Artă murală, Pedagogia artelor plastice si decorative, Conservare – Restaurare, Design, Istoria şi Teoria artei) şi Teatru (cu specializările: Actorie, Actorie/Păpuşi/Marionete, Regie, Teatrologie-Jurnalism teatral).

În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 290

Programe similare

Lista de comparație