Navigație și transport maritim și fluvial IFR
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

La nivel mondial, transportul maritim este principalul mijloc de transport folosit pentru schimburi comerciale, fiind utilizat pentru aproape 90% din volumul mondial de marfă şi peste 70% din valoarea mondială de marfă. La nivel european, transportul maritim şi fluvial facilitează 90% din exporturile UE şi 40% din schimburile intra-comunitare. Anual peste 400 milioane de pasageri se îmbarcă în porturile europene.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ANMB) oferă aspiranților la o carieră în domeniul ingineriei marine și navigației un program de studii relevant și competitiv denumit Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial. Academia vine astfel în întâmpinarea nevoilor mediului economic, valorificându-și potențialul educațional și expertiza recunoscută la nivel internaţional.

Navigaţia şi transportul naval este una dintre cele mai globalizate industrii din punct de vedere operaţional şi managerial, cu o creştere constantă în ultimele decenii, fiind o sursă importantă de venituri şi locuri de muncă.

Programul de studii universitare de licenţă Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial este acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), organismul național de acreditare în învățământul superior. Acreditarea a fost acordată în 2003 şi a fost reconfirmată periodic, ultima dată în 2015.

Autoritatea Navală Română (ANR) a certificat respectarea modelelor de curs ale International Maritime Organization (IMO) în cadrul programului de studii Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial. Certificarea a fost acordată în 2010 şi a fost reconfirmată periodic, ultima dată în 2014.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IFR - cu frecvență redusă

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie marină şi navigaţie

Specializare: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Locuri disponibile (total): 125

Locuri disponibile (taxă): 125

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admitere 

Concurs de dosare, media de admitere fiind nota obţinută la examenul de Bacalaureat. 

La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi după următoarele criterii:

1- tipul modulului de Matematică urmat în liceu, cu prioritatea M_mate-info, M_șt-nat, M_tehnologic,

2 - nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat.

Candidaţii la studiile universitare de licenţă din ANMB care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget şi, respectiv, cu taxă, la programe de studii conexe cu disciplinele la care au fost distinși;

Fac excepţii de la plata taxei de înscriere candidaţii la admiterea la studii universitare de licenţă, Secţia militară, care dovedesc cu acte, că îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii:

- sunt absolvenţi ai Colegiilor militare liceale, promoţia 2018;

- sunt soldaţi gradaţi profesionişti încadraţi în MApN;

- sunt copii ai personalului didactic din sistemul învăţământului de stat şi particular (această scutire se efectuează o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior);

- sunt orfani de ambii părinţi;

- provin de la case de copii sau plasamente familiale;

- sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau ai funcţionarilor publici/salariaţilor civili contractuali care îşi desfăşoară activitatea în MApN;

- sunt copii ai pensionarilor din MApN;

- sunt copii ai celor care au fost răniţi în Revoluţiei din Decembrie 1989;

- sunt copii ai personalului armatei încadrat în gradul I de invaliditate sau decedat in timpul și din cauza serviciului, ca urmare a participării la acțiuni militare;

- au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării concursului de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere;

- sunt copii ai personalului militar și civil din structurile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în activitate, pensionat sau decedat, care candidează pe locurile aprobate pentru aceste structuri şi care fac dovada că îndeplinesc această condiţie.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 24/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
adeverinţă medicală - de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde şi analiza sângelui – VDRL şi scopie pulmonară
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analiză matematică
Chimie
Educație fizică
Fizică
Geometrie descriptivă
Limba engleză
Marinărie
Navigație estimată și costieră
Desen tehnic și infografică
Practicã în domeniu
Informatică aplicată / Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - opționale
Geografie maritimă - facultativă
Limba franceză - facultativă
Istorie navală - facultativă
Anul 2
Electrotehnică și măsurări electrice
Engleză maritimă
Matematici speciale
Mecanică
Navigație astronomică
Statica şi stabilitatea navei
Dinamica şi construcţia navei
Educație fizică
Hidrodinamică
Mașini electrice
Metode numerice
Proceduri de executare în siguranță a cartului de navigație
Rezistența materialelor
Practică în domeniu
Știința și ingineria materialelor / Tehnologia materialelor - opționale
Limba franceză - facultativă
Metode CAD/CAE - facultativă
Cercetări operaționale și Optimizarea transporturilor maritime - facultativă
Anul 3
Comunicații navale
Echipamente și sisteme de navigație
Electronică
Engleză maritimă
Mecanisme și organe de mașini
Meteorologie și oceanografie
Navigație RADAR
Manevra navei
Tehnica transportului maritim
Practică de specialitate
Mașini și instalații navale / Tehnologii de exploatare portuară - opționale
Teoria sistemelor automate / Teoria sistemelor și reglaj automat - opționale
Limba franceză - facultativă
Sociologie şi psihologie - facultativă
Educație fizică - facultativă
Anul 4
Engleză maritimă
Leadership
Manevra navei
Navigaţie electronică
Navigație fluvială
Porturi și căi navigabile
Proceduri de executare în siguranță a cartului de navigație
Tehnica transportului maritim
Căutare și salvare pe mare
Drept maritim
Navigație integrată
Protecţia mediului marin
Siguranța și securitatea navei
Economia transportului maritim / Antreprenoriat - opționale
Management și marketing / Managementul afacerilor - opționale
Bazele creației tehnice - facultativă
Educație fizică - facultativă
Limba franceză - facultativă

Facultatea de Navigație și Management Naval

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta

Descriere

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval formează ofiţeri ingineri maritimi şi fluviali capabili să execute în siguranţă cartul şi specialişti în inginerie şi management naval şi portuar în concordanţă cu cerinţele industriei navale.

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval oferă aspiranților la o carieră în domeniile ingineriei marine, navigației şi managementului naval şi portuar programe de studii de licenţă şi masterat acreditate, relevante şi competitive.

Studenți înmatriculați licență: 890

Studenți înmatriculați master: 160

Cadre didactice: 49

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 21

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta, Constanta

Introducere

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 220

Programe similare

Lista de comparație