Asistenta manageriala si administrativa (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu Asistenţă Managerială şi Secretariat ID este acreditat conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră, în acord cu angajamentele asumate prin Declaraţia de la Bologna.

Misiunea strategică a programului de licenţă este de a contribui la specializarea studenţilor în domeniul administrativ, asistenţei manageriale şi secretariatului, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii. Această specializare, prin competenţele oferite asistentului manager şi secretarului, urmăreşte creşterea performanţei şi calităţii muncii de secretariat şi de birou în toate domeniile de activitate, diploma oferită fiind aceea de licenţiat în ştiinţe administrative. Disciplinele din planul de învăţământ al programului de studiu cuprind noţiuni teoretice de birotică, management şi marketing într-o organizaţie, noţiuni de drept civil, administrativ, comercial şi financiar, noţiuni privind tehnicile de secretariat şi funcţiile secretariatului modern, elemente de arhivistică şi documentaristică etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 2.750 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1: media examenului de bacalaureat (60%);
Proba 2: nota cea mai mare de la probele scrise ale examenului de bacalaureat (40%);
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă doar pentru master
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
cartea de identitate/pașaport – copie;
cerere de înscriere tip;
chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii)
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere
copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă doar pentru master
diploma de bacalaureat în original;
Anul 1
Economie I, II (Microeconomie, Macroeconomie)
Management
Bazele tehnologiei informației
Economia întreprinderii
Contabilitate
Statistică
Limbă străină
Planificare strategică
Finanțe publice
Management public
Informatică
Educație fizică și sport
Discipline facultative (Comunicare în limbă straină I, Psihologia educației, Pedagogie I)
Anul 2
Drept constituțional și instituții politice
Servicii publice
Contabilitate financiară
Elemente de sociologie și logică
Limbi moderne aplicate în științe administrative
Educație fizică și sport
Negociere și comunicare în afaceri
Managementul proiectelor
Drept comercial
Baze de date
Dreptul finanțelor publice
Practică de specialitate
Discipline opționale (Internet, Produse și servicii bancare, Licitații și achiziții publice, Evaluarea organizațiilor, Dreptul mediului, Management operațional, Politologie, Management strategic, Economia întreprinderii, Protecția juridică a drepturilor omului, Știința administrației, Etică și transparență)
Discipline facultative (Retorică, Limbi moderne aplicate în științe administrative)
Anul 3
Managementul resurselor umane
Drept internațional public
Dreptul muncii și securității sociale
Statistică
Marketing public
Arhivistică și documentaristică
Comportament organizațional
Instituții și afaceri europene
Tranzacții comerciale internaționale
Analiză economico-financiară
Autonomia administrativă
Elabrarea lucrării de licență
Discipline opționale (Sisteme informatice, Uzanțe și tehnici diplomatice, Metodologia cercetării științifice, Descentralizare și reorganizare administrativă teritorială, Economia mediului, Metode si tehnici de programare, Politici în relațiile de muncă, Dreptul transporturilor, Procesul bugetar local, Contabilitate managerială, Fiscalitate, Control și audit financiar)

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică răspunde nevoilor de formare pe plan regional, fiind o modalitate de satisfacere a necesităţilor existente pe piaţa locală a muncii dar şi a intereselor tinerilor din această zonă (judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bistriţa ş.a.) de a continua pregătirea profesională prin studii superioare. De asemenea, considerăm că Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică duce la consolidarea perspectivelor învăţământului superior economic şi de administraţie publică la nivel regional şi contribuie la diversificarea învăţământului superior de specialitate pe plan naţional.
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică îşi propune să continue tradiţiile învăţământului superior bucovinean, demarate în 1875 de Universitatea din Cernăuţi, instituţie de înaltă prestanţă academică, care acoperea zona de nord a României, continuate şi completate de Institutul de Învăţământ Superior Suceava (1963). Cerinţele extinderii şi dezvoltării învăţământului economic şi de administraţie publică, impuse de implementarea economiei de piaţă, sunt puse în practică şi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, prin introducerea de noi specializări, care se adaugă celor existente.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație