Geografia turismului (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Geografia Turismului ID, componentă a Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, îşi propune, în primul rând, să formeze specialişti în domeniul în care va şcolariza în Geografie, atât pentru judeţul Suceava, cu un potenţial turistic deosebit, tradiţii şi perspective de dezvoltare a acestuia, cât şi pentru judeţele limitrofe sau alte judeţe din ţară.

Specializarea Geografia Turismului va da posibilitatea aprofundării, în anii superiori (II şi III, a unor domenii de avangardă în geografie, legate direct de cunoaşterea ştiinţifică a fenomenului turistic, inclusiv în vederea dezvoltării durabile, etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografia turismului

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Criterii de admitere

Proba 1 – interviu privind testarea cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de specialitate, finalizat cu Admis / Respins;
Proba 2 – nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E. a. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%;
Proba 3 – nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E. d. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Geografie fizică și umană generală
Meteorologie și climatologie
Cartografie, topografie și fotogrametrie
Geologie generală
Educație fizică I, II
Geomofologie
Hidrologia uscatului și oceanografie
Geografia populației
Geografie economică
Practică de specialitate
Discipline opționale (Limba engleză I, II, Limba franceză I, II, Organziarea spețiului georgrafic, Metode și tehnici de analiză a datelor geografice)
Discipline facultative (Psihologia educației, Pedagogie I)
Anul 2
Geografia solurilor
Biogeografie
Geologia României
Geografia turismului
Educație fizică
Geografie urbană și rurală
Geografia fizică a României
GIS și teledetecție
Economia turismului și organizarea întreprinderilor turistice)
Practică de specialitate
Discipline opționale (Limba engleză, Limba franceză, Planificare în turism, Organizarea spațiului turistic, Tehnici de comunicare, Redactare și comunicare științifică)
Discipline facultative (Limbă străină I, II, Pedagogie II, Didactica specialității)
Anul 3
Geografie socială
Geografia continentelor
Geografia mediului
Politici și strategii de dezvoltare turistică
Geografie umană a României
Turism internațional
Geografia resurselor sanitare și turism de sănătate
Geografia regională a României
Elaborarea lucrării de licență
Discipline opționale (Geografie aplicată, Evaluarea resurselor turistice, Montanologie și turism montan, Ecoturism, Cuaternar, resurse și valorificare turistică, Management și marketing turistic)
Discipline facultative (Antreprenoriat, Tehnici de Ghid, Modulul DDP, Instruire asistată pe calculator, Managementul clasei de elevi, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu I, II, Evaluarea finală - portofoliu didactic)

Facultatea de Istorie şi Geografie

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

In anul 1963 este înființată specializarea Istorie-Geografie în cadrul Universității "Ștefan cel Mare", devenind Facultatea de Istorie și Geografie în anul 1999. Oferta educațională cuprinde domenii de licență la formele de învățământ Zi și ID, specializări pentru studiile universitare de masterat și studii universitare de doctorat. În cadrul facultății sunt pregătiți specialiști pentru învățământ, cercetare științifică, cultură, activități social-economice, în domeniile: științe umaniste, științe ale naturii, științe sociale și politice. Facultatea dispune de laboratoare didactice, de licență, de cercetare, de numeroase facilități pentru studiu, informare și petrecerea timpului liber. Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în cadrul departamentelor, a Centrului de Cercetare de Geografie Aplicată, a Centrului de Cercetări Interdisciplinare "Carpathica", dar și în cadrul colectivelor de cercetare interdisciplinare.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație