Management
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a economiştilor de care economia şi societatea românească au nevoie, cât şi la potenţialul economic al judeţului Argeş şi al României, la capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă, misiunea programului de studiu „Management” este de a formare specialişti în domeniu, economişti capabili să devină: buni specialiști în organizarea activităţii din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii; buni cunoscători al tendinţelor actuale din economie, capabili să se implice cu succes în identificarea acestora şi soluţionarea problemelor ce apar; promotori şi susţinători activ al schimbărilor; administratori eficienți ai relaţiilor obiective dintre întreprinderea modernă şi cerinţele mediului ambiant. Programul vizează crearea de competențe, abilități și deprinderi care să faciliteze viitorilor absolvenţi o bună adaptare la cerinţele pieţei muncii din România, Uniunea Europeană şi mediului de afaceri contemporan.  

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 56

Taxă anuală de studii: 3.400 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Probele de concurs, criteriile de selecție / Modul de calcul al mediei de admitere:

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematică aplicată în economie
Statistică economică
Management
Marketing
Economia întreprinderii
Limba străină pentru afaceri
Educatie fizică
Macroeconomie
Bazele contabilităţii
Finanţe
Informatică economică
Managementul IMM-urilor
Economie europeană
Anul 2
Dreptul afacerilor
Etică în afaceri
Managementul producţiei
Tehnici de vânzare
Ecotehnologie
Limba străină pentru afaceri
Educatie fizică
Management operaţional
Management social
Antreprenoriat
Comportament organizaţional
Cercetări de marketing
Practică de specialitate
Discipline opţionale (Managementul inovării, Management financiar, Analiza strategică a mediului concurenţial, Contabilitate financiară, Dreptul muncii, Management public)
Discipline facultative (Informatică managerială, Limba străină pentru afaceri)
Anul 3
Managementul serviciilor
Management internaţional
Managementul calităţii
Comunicare şi negociere în afaceri
Baze de date pentru management
Geopolitică
Simulări şi proiecte de management
Managementul resurselor umane
Managementul proiectelor
Managementul aprovizionării şi vânzării
Logistică
Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă
Discipline opţionale (Management comparat, Management intercultural, Analiză economico-financiară, Management strategic, Analiză diagnostic şi evaluarea întreprinderii, Managementul investițiilor, Susținerea și promovarea examenului de licenţă)
Discipline facultative (Contabilitate de gestiune, Finanțele întreprinderii, Audit)

Facultatea de Stiinte Economice si Drept

Universitatea din Pitești

Pitesti

Descriere

Istoricul existenței actualei Facultăți de Stiințe Economice și Drept începe în anul 1996, când, cadrul Facultății de Științe, au fost autorizate să funcționeze programele de studii „Contabilitate și informatică de gestiune” și „Managementul firmei”, cărora, în timp scurt, li s-au adăugat programele „Finanțe și bănci” și „Economia comerțului, turismului și serviciilor". După o primă încercare, neizbutită, de a obține autorizarea programului „Drept”, în anul 1998 a fost   autorizat programul „Administrație publică”. Numărul mare de studenți pe care specializările menționate mai sus l-au atras a permis ca în același an să fie înființată Facultatea de Științe Economice și Administrative.

În anul 2002 a fost autorizat provizoriu programul „Drept”, în cadrul aceleiași facultăți, care și-a modificat însă denumirea în Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative. În anul 2007  s-a produs divizarea Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative  în două facultăţi distincte - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

O bună perioadă de timp cele două facultăți au continuat să se dezvolte, reușind să acrediteze noi programe de studii de licență și de master.

După anul 2008 se observă o scădere a numărului de studenți din universitățile românești, ca și din cele două facultăți ale Universității din Pitești. Pentru a redresa situația și a da un nou impuls dezvoltării, noua conducere a universității, rezultată în urma alegerilor academice din primăvara anului 2016, a adoptat un plan de măsuri, care a inclus și reorganizarea instituției. Acest ultim proces s-a concretizat în reducerea numărului facultăților componente, de la 11 la 6, una din noile facultăți astfel create fiind Facultatea de Științe Economice și Drept, formată prin fuzionarea Facultății de Drept și Științe Administrative cu Facultatea de Științe Economice.

Misiunea Facultății de Științe Economice și Drept  este să formeze și să perfecționeze personal calificat și înalt calificat pentru domeniile economic, juridic și administrație publică și să dezvolte cercetarea științifică în domeniile menționate.

Obiectivul principal al Facultății de Științe Economice și Drept este îmbunătățirea rezultatelor activităților educaționale și de cercetare științifică în scopul creșterii vizibilității și poziției facultății în mediul academic național și internațional.

Obiectivele strategice ale Facultății de Științe Economice și Drept sunt:

 • Perfecționarea și extinderea activităților specifice realizării misiunii didactice a facultății;
 • Dezvoltarea activității de cercetare științifică;
 • Întărirea legăturilor cu mediul socio-economic și creșterea vizibilității facultății;

Creșterea calității activităților și proceselor desfășurate în facultate.

Universitatea din Pitești

Pitesti, Arges

Introducere

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație