Pedagogia învatamântului primar si prescolar (la Slatina)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti, extensie la Slatina a fost creat pentru a răspunde noilor exigenţe privind calificarea personalului didactic din învăţământul primar şi preşcolar, în acord cu Declaraţia de la Bologna, cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1 / 2011 precum şi cu transformările survenite în ultimul timp la nivelul sistemelor de învăţământ din ţările Uniunii Europene.

Acest program de studii este destinat atât absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat cât şi cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar fără studii superioare (absolvenţi ai liceelor pedagogice /şcolilor normale /instituţiilor de învăţământ de scurtă durată). Absolvenţii acestui program de studii sunt licenţiaţi în ştiinţe ale educaţiei, ca profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar.

 OBIECTIVUL FUNDAMENTAL al programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar vizează profesionalizarea în cariera didactică prin formarea şi  dezvoltarea competenţelor necesare realizării eficiente a rolurilor profesionale în învăţământul primar şi preşcolar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Taxă anuală de studii: 3.400 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Probele de concurs, criteriile de selecție / Modul de calcul al mediei de admitere:

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Teoria și metodologia curriculumului
Limba română I, II Literatura română I, II Matematică - învățământ preșcolar
Practică observativă primar și preșcolar
Teoria şi metodologia instruirii
Psihologia dezvoltării
Matematică - învățământ primar
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Practică pedagogică în învăţământul primar
Discipline opționale (Pedagogie comparată, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Tehnici de tehnoredactare pe computer în științele educației, Limbi străine (engleză/franceză), Educaţie fizică, Asistență și protecția drepturilor copilului, Autocunoaştere şi dezvoltare personală, Educație pentru valori democratice)
Discipline facultative (TIC pentru copii, Educație antreprenorială, Limbă străină pentru copii, Tehnici de analiză literară, Muzică pentru copii, Frazeologia limbii române)
Anul 2
Psihologia personalității
Educaţie timpurie
Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar)
Literatura pentru copii
Aritemetică
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Practică pedagogică în învăţământul primar
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Teoria şi metodologia evaluării
Psihologia educației
Didactica matematicii în învățământ preșcolar
Didactica limbii si literaturii române - învățământ primar
Discipline opționale (Sociologia educaţiei, Educaţie interculturală, Tehnici de argumentare şi redactare, Limbi străine (engleză/franceză), Educaţie fizică, Psihologia creativităţii, Alternative educaționale, Educație emoțională)
Discipline facultative (Etnologie şi folclor, Elemente de sintaxă a limbii engleze/franceze, Literatura universală pentru copii, Introducere în ist culturii şi civilizaţiei britanice/franceze)
Anul 3
Metodologia cercetării educaţionale
Psihopedagogia copiilor cu CES
Psihopedagogia jocului
Geografia şi metodica predării ei
Didactica matematicii în învățământ primar
Istoria şi metodica predării ei
Didactica domeniului Om şi societate
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Practică pedagogică în învăţământul primar
Tehnologii informaţionale şi de comunicare - aplicaţii pe calculator
Management educaţional
Istoria pedagogiei
Știinţe şi didactica domeniului Științe
Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii
Educaţie muzicală şi didactica educaţiei muzicale
Educaţie plastică şi didactica educaţiei plastice
Didactica educației tehnologice
Discipline opționale (Proiectarea și implementarea proiectelor educaționale, Psihosociologia familiei, Comunicare în limba română, Elemente de logopedie, Instruire asistată de calculator, Psihopedagogia comunicării, Didactica activităților extracurriculare)
Discipline facultative (Metodologia elaborării lucrării de licenţă, Tendinţe actuale ale limbii române, Limba engleză/franceză pt copii şi aplicaţii practice, Didactica învăţământului special şi integrat, Susținerea lucrării de licență)

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Stiinte Sociale si Psihologie - extensie Slatina

Universitatea din Pitești

Pitesti

Descriere

Universitatea din Pitești  extensie Slatina este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Universitatea din Pitești

Pitesti, Arges

Introducere

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

Lista de comparație