Matematică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe profesionale:

 • Operarea cu noţiuni şi metode matematice
 • Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese
 • Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor
 • Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene
 • Demonstrarea rezultatelor matematice folosind diferite concepte şi raţionamente matematice

Competenţe transversale:

 • Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
 • Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă
 • Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Matematică

Specializare: Matematică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Probele de concurs, criteriile de selecție / Modul de calcul al mediei de admitere:

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Facultatea Domeniul de licență Program de studii universitare de licență Probele de concurs, criteriile de selecție / Modul de calcul al mediei de admitere Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră
Arhitectura sistemelor de calcul
Algoritmi şi structuri de date
Fundamentele programării
Educaţie fizică
Limba engleză (opțional)
Limba franceză (opțional)
Birotică (facultativ)
Geometrie
Grafuri și combinatorică
Logică matematică
Tehnici de redactare a lucrărilor (facultativ)
Anul 2
Ecuaţii diferenţiale
Analiză matematică
Analiză complexă
Analiză reală: Teoria măsurii
Educaţie fizică
Software matematic (opțional)
Matematici discrete (opțional)
Limba engleză (opțional)
Limba franceză (opțional)
Semantica programelor (facultativ)
Proiectarea şi implementarea algoritmilor (facultativ)
Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) (facultativ)
Teoria probabilităţilor
Ecuaţii cu derivate parţiale
Analiză funcţională
Geometrie diferenţială
Educaţie fizică
Mecanică teoretică (opțional)
Complemente de algebră (opțional)
Limba engleză (opțional)
Limba franceză (opțional)
Practică de specialitate
Analiza şi programarea orientată pe obiecte (facultativ)
Verificarea şi validarea sistemelor de programe (facultativ)
Tehnici avansate de programare (facultativ)
Anul 3
Analiză numerică
Analiză reală
Teoria grupurilor
Limbaje formale şi automate
Pregătire pentru elaborarea lucrării de licenţă
Algebră computaţională (opțional)
Tehnici de optimizare (opțional)
Sisteme de operare (facultativ)
Internet: comunicare şi interactivitate (facultativ)
Istoria matematicii
Teoria numerelor
Cercetări operaţionale (opțional)
Statistică matematică (opțional)
Matematici actuariale (opțional)
Tehnici de analiză a datelor (opțional)
Astronomie (opțional)
Reţele neuronale (opțional)
Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă (facultativ)
Inteligență artificială (facultativ)
Dezvoltarea aplicaţiilor WEB (facultativ)

Facultatea de Stiinte, Educatie Fizica si Informatica

Universitatea din Pitești

Pitesti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea din Pitești

Pitesti, Arges

Introducere

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

 • Matematică

  Facultatea de Matematică şi Informatică/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Matematică didactică

  Facultatea de Matematică şi Informatică/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Matematică

  Facultatea de Matematică/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Matematică

  Facultatea de Matematică-Informatică/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Matematică didactică

  Facultatea de Matematică-Informatică/_Universitatea din _Piteşti [old]

Lista de comparație